Skarga o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ostatnim z nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i […]

Wznowienie postępowania w sprawie błędu medycznego

Instytucja wznowienia postępowania jest kolejnym po skardze kasacyjnej nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego. Jej celem jest ponowne rozpoznanie sprawy, w której został już wydany prawomocny wyrok sądu.  Skargę o wznowienie postępowania można złożyć jedynie w przypadkach przewidzianych przez kodeks postępowania cywilnego takich jak: jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli […]

Skarga kasacyjna w sprawie błędu medycznego

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, gdyż wnosi się ją od prawomocnego wyroku sądowego. Stanowi ona ostatnią szansę na zmianę niekorzystnego wyroku w sprawie. Skargi kasacyjnej nie można wnieść od każdego wyroku. Zgodnie z art. 3982 kodeksu postępowania cywilnego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach: o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa […]

Apelacja w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule pisałem, że wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. Jeżeli jednak wyrok okaże się dla nas niekorzystny, to najważniejsza staje się apelacja.  Apelacja to nic innego jak odwołanie od treści niekorzystnego dla apelującego wyroku do sądu wyższej instancji, w celu ponownego rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. Postępowanie apelacyjne dodatkowo odbywa się w większym […]

Wyrok w sprawie błędu medycznego

Wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. To dla niego wszczynaliśmy całe postępowanie, ponownie przeżywaliśmy krzywdę i cierpienie związane z popełnionym błędem medycznym oraz poddawaliśmy się kolejnym badaniom przeprowadzanym przez biegłych lekarzy sądowych.  Czy będzie korzystny dla nas, czy też dla strony przeciwnej zależy od całego szeregu czynności, które wykonaliśmy w trakcie procesu, zebranych przed procesem […]

Mowa końcowa

Mowa końcowa jest najciekawszym i najważniejszym, wręcz decydującym momentem każdego procesu, tak przynajmniej uważa większość osób opierając się na wiedzy pozyskanej z amerykańskich filmów lub seriali o prawnikach. Jednak czy to wyobrażenie ma cokolwiek wspólnego z praktyką procesową w Polsce? Czy faktycznie jest to taki ważny element procesu mogący zdecydować o losach prowadzonej sprawy, czy też […]

Czas trwania procesu o błąd medyczny

Każdego z moich klientów, już na pierwszym spotkaniu uprzedzam, że decydując się na postępowanie w sprawie błędu medycznego muszą uzbroić się w dużo cierpliwości. Przede wszystkim czasu trwania tego postępowania nie da się z góry dokładnie ocenić.  Generalnie można powiedzieć, że należy się nastawić na kilka lat. Jestem świadomy, że jest to bardzo nieostre, a […]

Ustalenie odpowiedzialności za skutki zdarzenia na przyszłość w ramach procesu o błąd medyczny

Każdy uraz, czy schorzenie wpływa na nasz organizm w większym lub mniejszym stopniu. Część tych skutków da się przewidzieć, jednak szczególnie w tych bardziej skomplikowanych sprawach nie da się przewidzieć wszystkiego. Ponadto nie wszystkie szkody na osobie zawsze powstają jednocześnie ze zdarzeniem, które wywołało uszkodzenie ciała. Następstwa takiego zdarzenia mogą być najróżniejsze, a sama szkoda […]

Mediacja i postępowanie pojednawcze w sprawie błędu medycznego

Złożenie powództwa do sądu powinno być ostatecznością, kiedy wszystkie inne sposoby uzyskania porozumienia i dochodzenia roszczeń zawodzą. Z uwagi na fakt, iż postępowanie sądowe jest długie, skomplikowane i generuje wysokie koszty, nawet w sytuacji, w której osoba poszkodowana skierowała już powództwo do sądu zostały przewidziane pozaprocesowe metody zakończenia sporu.  Pierwszą z nich, coraz bardziej popularną […]

Odsetki od roszczeń w sprawie błędu medycznego

Gdy mówię moim klientom, że proces dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego będzie trwał co najmniej kilka lat i muszą się uzbroić w cierpliwość większość z nich pyta czy można dochodzić odsetek od zgłoszonych roszczeń, a jeżeli tak to od kiedy te odsetki się liczą i w jakiej wysokości.  W postępowaniu cywilnym w przedmiocie dochodzenia […]