Odszkodowanie za straty moralne

Odszkodowanie kojarzy się przede wszystkim z naprawieniem szkody materialnej, czyli polega na zapłacie za naprawę lub wymianę zniszczonych czy uszkodzonych przedmiotów, np. samochodu po wypadku komunikacyjnym. Obecnie coraz więcej osób utożsamia odszkodowanie z zadośćuczynieniem za szkodę niematerialną, czyli uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej.   Wszystkie te pojęcia są właściwe, jednak nie wyczerpują tematu, gdyż odszkodowanie […]

Uszczerbek na zdrowiu

Pojęcie uszczerbek na zdrowiu powstało w celu ułatwienia oceny stopnia i rozmiaru obrażeń, doznanych przez osoby poszkodowane na skutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych czy wszystkich innych nieszczęśliwych zdarzeń, które skutkują rozstrojem zdrowia osoby poszkodowanej.   Długotrwały i trwały uszczerbek na zdrowiu   Uszczerbek na zdrowiu dzielimy według prognoz poprawy stanu zdrowia osoby […]

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to obok odszkodowania i renty jedno ze świadczeń, których może dochodzić osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego lub błędu medycznego. Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego celem jest zrekompensowanie osobie poszkodowanej negatywnych skutków zdarzenia w sferze niemajątkowej, czyli wyrównanie szkód, które nie wiążą się dla ofiary wypadku komunikacyjnego ze stratą finansową.   Dla osoby bezpośrednio poszkodowanej […]

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny jest często rozumiane jako ogół wszystkich roszczeń, które przysługują osobie poszkodowanej wskutek błędu medycznego. W sprawach o błąd medyczny rozróżniamy jednak 3 podstawowe roszczenia, których może się domagać pokrzywdzony. Są to:   Zadośćuczynienie – rozumiane jako rekompensata pieniężna za odczuwany ból cierpienie, wszelkie dolegliwości niematerialne; Odszkodowanie – rozumiane jako rekompensata kosztów […]

Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego głównym celem jest kompensacja szkody o charakterze niemajątkowym. Należy się ono osobom, które zostały poszkodowane wskutek błędów medycznych czy wypadków komunikacyjnych. Świadczenie to przysługuje osobom, które poniosły uszczerbek na zdrowiu lub najbliższej rodzinie osoby zmarłej wskutek błędu medycznego czy wypadku komunikacyjnego. Tak przynajmniej było do niedawna, gdyż zgodnie z najnowszą linią […]

Odszkodowanie dla opiekunów osób niepełnosprawnych za brak świadczenia pielęgnacyjnego

W poprzednim moim artykule opisałem możliwość ubiegania się przez opiekunów osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po uzyskaniu przez nie pełnoletności lub w przypadku kontynuowania nauki po 25 roku życia, o uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego na identycznych zasadach jak opiekunowie osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed uzyskaniem pełnoletności, czyli w wysokości 1.477,00 zł miesięcznie. Ten artykuł będzie […]

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Blisko cztery lata temu, tj. w dniu 21 października 2014 r., został wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 38/13, w którym Trybunał orzekł, iż art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną […]

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Uprawnienie do dochodzenia zadośćuczynienia za szkodę doznaną w skutek błędu medycznego wynika bezpośrednio z art. 445 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”  Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego głównym celem jest kompensacja szkody o charakterze niemajątkowym doznanej przez pacjenta w skutek błędu medycznego. Stanowi ono […]

Współwina a odszkodowanie z OC

Współwina osoby poszkodowanej zwana jest też przyczynieniem się poszkodowanego do powstania szkody. Współwina polega na niewłaściwym zachowaniu się osoby poszkodowanej, na skutek, którego dochodzi do zwiększenia rozmiaru szkody lub powstania dodatkowych szkód. Głównym skutkiem współwiny osoby poszkodowanej jest obniżenie należnych jej z polisy OC sprawcy zdarzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia o ustalony procent przyczynienia się do […]

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń jest bardzo ważnym zagadnieniem, które wielokrotnie stanowi problem uniemożliwiający skuteczne przeprowadzenie sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę z tytułu błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić: czym jest instytucja przedawnienia roszczeń; jakie są terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych i medycznych w postępowaniu cywilnym; kiedy przedawniają się roszczenia dochodzone za skutki […]