Strona główna » Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu

Pojęcie uszczerbek na zdrowiu powstało w celu ułatwienia oceny stopnia i rozmiaru obrażeń, doznanych przez osoby poszkodowane na skutek wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych czy wszystkich innych nieszczęśliwych zdarzeń, które skutkują rozstrojem zdrowia osoby poszkodowanej.

 

Długotrwały i trwały uszczerbek na zdrowiu

 

Uszczerbek na zdrowiu dzielimy według prognoz poprawy stanu zdrowia osoby poszkodowanej na:

 

 • Długotrwały uszczerbek na zdrowiu – to zgodnie z definicją naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności na okres powyżej 6 miesięcy, jednak rokujące poprawę. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uznamy więc wszystkie schorzenia i urazy, których skutki osoba poszkodowana będzie odczuwać przez co najmniej 6 miesięcy, jednak ulegną one wyleczeniu lub dają szanse na wyleczenie, nawet jak terminu powrotu do sprawności nie da się jednoznacznie określić.

 

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu – a prawidłowo stały uszczerbek na zdrowiu, gdyż taka nazwa została mu nadana w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Stałym uszczerbkiem na zdrowiu określimy więc wszystkie schorzenia i urazy, które trwale upośledzają sprawność organizmu osoby poszkodowanej i nie da się ich wyleczyć według obecnej wiedzy i sztuki medycznej.

 

Tabela uszczerbku na zdrowiu ZUS

 

Uszczerbek na zdrowiu zarówno trwały jak i długotrwały określa lekarz orzecznik na podstawie badania oraz analizy urazów i schorzeń dotyczących każdej części ciała osoby poszkodowanej.  

Wytyczne w tym zakresie zostały sformułowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Załącznikiem do tego rozporządzenia jest Tabela Oceny Procentowej Stałego lub Długotrwałego Uszczerbku na Zdrowiu, która zawiera spis urazów i schorzeń z podziałem na poszczególne części ciała oraz przypisanym im zakresem procentowego uszczerbku na zdrowiu.

 

Dla przykładu przedstawię poniżej wyciąg z kawałka tabeli uszczerbku na zdrowiu ZUS:

 

Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa:

 

 • Blizny powłok klatki piersiowej ograniczające ruchomość klatki piersiowej – w zależności od stopnia ograniczenia ruchomości klatki piersiowej – 10-30%;

 • Utrata gruczołu piersiowego w części lub w całości – 10-25%;

 • Uszkodzenie przynajmniej 2 żeber (złamanie itp.):

  • z obecnością zniekształceń klatki piersiowej i bez zmniejszenia pojemności życiowej płuc – 10%

  • z obecnością zniekształceń klatki piersiowej i zmniejszenia pojemności życiowej płuc – w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności życiowej – 15-25%

 • Złamanie mostka ze zniekształceniami – 10%

 • Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka – 20%

 • Uszkodzenia płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenia tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.):

  • bez niewydolności oddechowej – 10%

  • z niewydolnością oddechową – w zależności od stopnia – 20-40%

 • Uszkodzenia tkanki płucnej powikłane przetokami, ropniem płuc – w zależności od stopnia niewydolności oddechowej – 40-80%

 • Uszkodzenie serca lub osierdzia:

  • z wydolnym układem krążenia – 10%

  • z objawami względnej wydolności układu krążenia – 30%

  • z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia niewydolności – 40-90%

 • Przepukliny przeponowe – w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia – 20-40%

 

Oczywiście tabela uszczerbku na zdrowiu ZUS nie jest jedyną tabelą określającą uszczerbki na zdrowiu i poszczególne towarzystwa ubezpieczeń na potrzeby prowadzonych postępowań likwidacyjnych mogą posługiwać się własnymi tabelami.

Tabela uszczerbku na zdrowiu ZUS jest jednak najważniejsza, gdyż to na niej opierają się biegli sądowi oceniając stopień procentowego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej na potrzeby postępowania cywilnego o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę.

 

Procent uszczerbku na zdrowiu

 

Rozmiar uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej określa się w procentach. Tabela uszczerbku na zdrowiu zawiera zakres procentowego uszczerbku dla poszczególnych urazów każdej części ludzkiego ciała.

Po przeprowadzonym badaniu osoby poszkodowanej oraz analizie dokumentacji medycznej z procesu leczenia, lekarz orzecznik określa procent uszczerbku na zdrowiu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym czy błędem medycznym zgodnie zakresami wskazanymi w tabeli uszczerbku na zdrowiu.  

Ustalone procenty uszczerbku na zdrowiu dla każdej części ciała osoby poszkodowanej sumują się, co daje procent uszczerbku na zdrowiu odniesiony przez osobę poszkodowaną w wyniku danego zdarzenia.

Dodatkowo, jeżeli osoba poszkodowana odniosła tak rozległe obrażenia, że do ich oceny niezbędni są lekarze różnych specjalizacji, każdy lekarz powinien zbadać pacjenta osobno, a następnie we własnym zakresie dokonać oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. Tak określone procentowe uszczerbki na zdrowiu również podlegają sumowaniu.

 

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

 

Uszczerbek na zdrowiu jest głównym wyznacznikiem, który wpływa na wysokość przyznanych osobie poszkodowanej świadczeń odszkodowawczych, a przede wszystkim zadośćuczynienia.

 

W różnych postępowaniach procentowy uszczerbek na zdrowiu inaczej wpływa na wysokość należnego osobie poszkodowanej odszkodowania:

 • w ramach odszkodowania z polisy NNW lub ubezpieczenia na życie 1% uszczerbku na zdrowiu zazwyczaj odpowiada kwocie równiej 1/100 sumy ubezpieczenia;

 • w ramach odszkodowania z KRUS 1% uszczerbku na zdrowiu obecnie odpowiada kwocie odszkodowania w wysokości 809 zł;

 • w ramach odszkodowania z ZUS 1% uszczerbku na zdrowiu obecnie odpowiada kwocie odszkodowania w wysokości 917 zł;

 • w ramach postępowania likwidacyjnego z polisy OC 1% uszczerbku na zdrowiu odpowiada kwocie zadośćuczynienia w wysokości ok. 1.000 – 1.500 zł;

 • w ramach postępowania przed sądem cywilnym o zadośćuczynienie z polisy OC, 1% uszczerbku na zdrowiu odpowiada kwocie w wysokości ok. 2.500 – 5.000 zł;

 

Oczywiście procentowy uszczerbek na zdrowiu to nie jedyna rzecz, która wpływa na wysokość zadośćuczynienia czy odszkodowania. Znaczenie ma również:

 • to czy uszczerbek na zdrowiu jest długotrwały czy stały;

 • długość procesu leczenia i rehabilitacji;

 • stopień sprawności i samodzielności osoby poszkodowanej;

 • doznane urazy psychiczne;

 • wpływ wypadku na życie i plany na przyszłość osoby poszkodowanej.

 

Dopiero całościowa ocena wszystkich okoliczności danej sprawy pozwala na wyliczenie należnych osobie poszkodowanej kwot odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego czy innych nieszczęśliwych zdarzeń.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

1 komentarz do “Uszczerbek na zdrowiu”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*