Strona główna » Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Niektóre osoby doznając szkody na skutek błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego decydują się na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela we własnym zakresie, gdyż opisanie szkody, której doznali oraz wskazanie jakiego odszkodowania z tego tytułu oczekują nie jest dla nich problemem. Problem pojawia się gdy ubezpieczyciel wyda decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania lub przyzna odszkodowanie w kwocie symbolicznej. W tym momencie wiele osób porzuca próbę dalszego dochodzenia należnych im świadczeń, uznając że z towarzystwem ubezpieczeń nie wygra. Jest to bardzo złe podejście, a w dalszej części artykułu opiszę dokładnie dlaczego.

Z treści tego artykułu dowiedzą się Państwo:

 • Dlaczego warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela;
 • Jak powinien wyglądać wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela;
 • Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela;
 • Jak odwołać się od decyzji o zaniżonym uszczerbku na zdrowiu;
 • Jaki jest termin na wniesienie odwołania od decyzji w sprawie odszkodowania;

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – PZU

Zajmując się od wielu lat prowadzeniem spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty z tytułu błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdy ubezpieczyciel, u którego sprawca zdarzenia ma wykupioną polisę OC odmawia wypłaty osobom poszkodowanym należnych im świadczeń. W większości wypadków decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania nie jest spowodowana bezpodstawnością zgłoszonych przez osoby poszkodowane roszczeń odszkodowawczych, a polityką prowadzenia postępowań likwidacyjnych przez towarzystwa ubezpieczeń, które w celu zniechęcenia osób poszkodowanych do dochodzenia należnego im odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty wydają decyzję o odmowie wypłaty świadczeń lub zaniżają kwotę przyznanych świadczeń odszkodowawczych pod byle pretekstem.

Dzieje się tak nawet w sytuacjach, gdy roszczenia zgłoszone w ramach polisy OC sprawcy zdarzenia są w pełni słuszne i zasadne. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje jest bardzo prosta. Zdecydowana większość osób poszkodowanych nie składa odwołania od decyzji ubezpieczyciela w sprawie przyznania lub wysokości odszkodowania. Ta niewielka część osób poszkodowanych, które zdecydują się złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela np. w sprawie zaniżonego uszczerbku na zdrowiu zazwyczaj otrzymuje dodatkowe wyższe świadczenia. Osób które ponadto decydują się na wniesienie przeciwko ubezpieczycielowi pozwu o odszkodowanie do sądu cywilnego jest jeszcze mniej, a tylko w ten sposób można uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę w kwocie adekwatnej od okoliczności sprawy i doznanej szkody.

To właśnie bierność osób poszkodowanych jest głównym powodem, dla którego ubezpieczyciele masowo wydają decyzje o odmowie wypłaty odszkodowania lub rażąco zaniżają wysokość świadczeń należnych osobom poszkodowanym. W ten sposób każdego roku towarzystwa ubezpieczeń oszczędzają miliony złotych, które powinny zostać wypłacone w ramach odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych czy błędów lekarskich. Liderem wśród towarzystw ubezpieczeń w bezpodstawnym zaniżaniu należnych osobom poszkodowanym świadczeń odszkodowawczych jest PZU S.A. To największy ubezpieczyciel w Polsce, który jako jedyny zatrudnia na stałe całe grono radców prawnych, którzy reprezentują PZU w sądach. Wszyscy pozostali ubezpieczyciele do każdej sprawy sądowej muszą wynająć adwokata lub radcę prawnego, co znacząco zwiększa ich koszty w tym zakresie, a co za tym idzie sprawia, że chętniej podwyższają kwoty wypłacanych świadczeń na skutek złożonego przez osobę poszkodowaną odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Niestety obecnie wiele osób jest przekonanych, że aby zmienić decyzję ubezpieczyciela muszą skierować sprawę do sądu, a to z kolei w powszechnej opinii wiąże się z koniecznością wynajęcia adwokata lub radcy prawnego oraz wysokim rynkiem poniesienia z tego tytułu znacznych kosztów, które nie wiadomo, czy się zwrócą. W ten sposób wiele spraw zostaje zakończonych po wydaniu pierwszej decyzji, a ubezpieczyciele, każdego roku oszczędzają ogromne sumy pieniędzy, które powinny zostać wypłacone na odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty dla osób poszkodowanych.

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór

Przy sporządzaniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie należy poszukiwać w Internecie żadnych wzorów takiego pisma, gdyż w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym nie zostały wskazane żadne specjalne wymogi formalne, jakie musi spełniać odwołanie od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zawierać numer szkody oraz opis w jakim zakresie i dlaczego nie zgadzamy się z wydaną przez zakład ubezpieczeń decyzją. Żeby w wyniku złożonego odwołania ubezpieczyciel zmienił swoją decyzję zgodnie ze złożonym wnioskiem, należy je dobrze uargumentować. Skuteczne odwołanie to takie w wyniku, którego ubezpieczyciel dojdzie do wniosku, że z czysto finansowego punktu widzenia nie opłaca mu się utrzymać poprzednio wydanej decyzji, gdyż podstawowym kryterium, jakim kieruje się zakład ubezpieczeń przy likwidacji zgłoszonej szkody jest rachunek ekonomiczny.

To właśnie wskazane argumenty mają największe znaczenie, więc odwołanie musi odnosić się dokładnie i szczegółowo do okoliczności konkretnej sprawy, a nie składać się z szeregu ogólnych formułek, które można zastosować do każdej sytuacji, jednak nie wnoszą one nic konkretnego i nie wpłyną na zmianę decyzji przez ubezpieczyciela. Przygotowując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty odszkodowania nie należy też kierować się regułą im więcej tym lepiej ani przywoływać mnóstwa przepisów prawnych czy orzecznictwa sądów w podobnych sprawach. Na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela liczą się głównie konkretne argumenty. Odwołanie od decyzji w sprawie odszkodowania nie zawierające podstawy prawnej zgłoszonych roszczeń musi zostać przyjęte i rozpoznane przez towarzystwo ubezpieczeń, a przykłady orzecznictwa sądów w podobnych sprawach mają mniejszą wartość od dokładnego wyjaśnienia negatywnych skutków wypadku dla osoby poszkodowanej oraz tego jak doznany uszczerbek na zdrowiu wpłynął na życie prywatne i zawodowe osoby poszkodowanej.

Argumentacja podniesiona w odwołaniu musi być więc dopasowana do:

 • okoliczności konkretnej sprawy,
 • posiadanych dowodów,
 • rozmiaru poniesionej szkody,
 • dotychczasowego przebiegu procesu likwidacji szkody.

Tylko w ten sposób istnieje realna szansa, by przekonać ubezpieczyciela, że jeżeli nie uwzględni złożonego odwołania, sprawa trafi do sądu cywilnego, co będzie się wiązać dla niego z większymi kosztami niż zmiana decyzji i przyznanie osobie poszkodowanej dodatkowych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty.   

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – podstawa prawna

Przepisy dotyczące tego jak powinno zostać sporządzone odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zostały zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Zgodnie z art. 3 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – reklamacja (czyli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) może być złożona:

 • w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową;
 • ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce;
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, czyli poczty e-mail.

W związku z powyższym przygotowując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela musimy w nim wskazać jedynie decyzję, od której składa się odwołanie, najlepiej wraz z nr szkody oraz wyjaśnić, dlaczego nie zgadzamy się z odmownym stanowiskiem towarzystwa ubezpieczeń oraz jakiej decyzji oczekujemy, np. przyjęcia odpowiedzialności za skutki zdarzenia przez ubezpieczyciela czy podwyższenia wypłaconych świadczeń odszkodowawczych do określonej kwoty. Nic więcej nie musi się znajdować w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela by było ono przyjęte do rozpoznania.

 

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Wydana przez ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody decyzja w przedmiocie należnego odszkodowania z polisy OC, bardzo często w sposób znaczący odbiega od pokładanych w niej oczekiwań. Zgłaszane roszczenia uwzględniane są w niewielkiej części albo zakład ubezpieczeń w ogóle odmawia przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszone zdarzenie. W tej sytuacji rodzi się pytanie, co należy dalej zrobić w tej sytuacji?

Po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania należy dokładnie zapoznać się z treścią otrzymanej decyzji i powodami, dla których towarzystwo ubezpieczeń podjęło decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania. W wielu przypadkach odmowa wynika z faktu, iż do zgłoszenia szkody nie zostały załączone wszystkie niezbędne dokumenty by ubezpieczyciel mógł wydać decyzję o przyjęciu odpowiedzialności. Przykładowo w sprawach dotyczących błędów lekarskich często wymagana jest pełna poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentacji medycznej pacjenta lub oświadczenie zezwalające towarzystwu ubezpieczeń na uzyskanie tej dokumentacji w imieniu pacjenta. Bez tych dokumentów nawet mimo niewątpliwej słuszności zgłoszonego roszczenia, odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia nie zostanie wypłacone. W takiej sytuacji po uzupełnieniu brakujących dokumentów sprawa powinna zostać poddana dalszej analizie co może skutkować przyznaniem osobom poszkodowanym roszczeń odszkodowawczych.

Odmowa wypłaty odszkodowania może wynikać również z konieczności uzyskania przez ubezpieczyciela opinii odpowiedniego biegłego lub specjalisty w danej dziedzinie, ewentualnie stanowiska policji, prokuratury czy sądu. Uzyskanie niezbędnych informacji często zajmuje nawet kilka miesięcy, więc do czasu ich uzyskania towarzystwo ubezpieczeń informuje o braku możliwości uznania roszczeń. W tym wypadku pozostaje jedynie poczekać lub we własnym zakresie uzyskać i przekazać ubezpieczycielowi wymagane informacje oraz dokumenty.

Najczęstszą podstawą do odmowy wypłaty zgłoszonych świadczeń z polisy OC w sprawie błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego jest jednak stwierdzenie przez ubezpieczyciela braku podstaw do przyznania odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. W takim przypadku w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela należy:

 • Podważać ustalenia stanu faktycznego przyjętego przez zakład ubezpieczeń;
 • Przedstawić argumentacje prawną potwierdzającą, że zgłoszone roszczenie jest słuszne i należne;
 • Wskazywać nowe dowody i argumenty na poparcie przedstawionego stanowiska;
 • Wnosić o przeprowadzenie przez ubezpieczyciela kolejnych dowodów, np. o powołanie komisji lekarskiej lub biegłego.

Wniesienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie odszkodowania nie zamyka możliwości skierowania sprawy do sądu i nie wiąże się z koniecznością poniesienia żadnych kosztów, dlatego w większości przypadków warto jest wnosić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń bardzo często uwzględnia odwołanie częściowo, albo przedstawia propozycję ugody, mając nadzieję, że w ten sposób zniechęci poszkodowanego do występowania na drogę sądową. Przyjęcie dopłaty uzyskanej w wyniku odwołania nie zamyka możliwości skierowania sprawy do sądu, gdyż jedynie podpisanie ugody zawierającej oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń na przyszłość, zamyka ostatecznie sprawę dochodzenia odszkodowania uniemożliwiając jej rozpoznanie przez sąd.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela do sądu

Z mojej praktyki wynika jednak, że najskuteczniejszym sposobem odwołania się od decyzji ubezpieczyciela jest złożyć do sądu cywilnego pozew o odszkodowanie. Jak pisałem wcześniej, ubezpieczyciel wydając decyzję odmawiającą wypłaty odszkodowania, albo rażąco zaniżając wysokość przyznanych świadczeń odszkodowawczych doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że decyzja jest błędna i w przypadku złożenia pozwu zostałaby zmieniona przez sąd cywilny. Skoro jednak tak mało osób składa odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a jeszcze mniej występuje do sądu z pozwem o odszkodowanie, to ubezpieczyciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wydawanie decyzji niekorzystnych dla osób poszkodowanych.

Osoby poszkodowane w zdecydowanej większości obawiają się złożyć odwołanie do sądu od decyzji ubezpieczyciela, gdyż panuje powszechne przekonanie, że z ubezpieczycielem, którego broni armia prawników nie da się wygrać lub koszty poprowadzenia sprawy sądowej przez adwokata będą tak wysokie, że pochłoną w całości kwoty zasądzone przez sąd. Oczywiście oba te przeświadczenia nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli zdecydują się Państwo na powierzenie swoje sprawy adwokatowi, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko ubezpieczycielowi to powinien on obiektywnie ocenić szanse na wygranie sprawy przed sądem oraz wysokość kwot, które realnie sąd może zasądzić. W ten sposób ryzyko przegrania sprawy odwołania od decyzji ubezpieczyciela do sądu jest bardzo niewielkie. Całkowity koszt poprowadzenia sprawy przez adwokata również powinien być szczegółowo określony jeszcze przez podpisaniem umowy o prowadzenie sprawy.

Z tych względów jeszcze przed podjęciem decyzji o złożeniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela do sądu będą Państwo wiedzieli w jakiej wysokości realnie możliwe jest uzyskanie dodatkowych roszczeń odszkodowawczych oraz ile będzie Państwa kosztować pomoc adwokata w tej sprawie. W mojej opinii zdecydowanie warto zdecydować się na złożenie do sądu pozwu o odszkodowanie, gdyż w praktycznie każdej decyzji przyznającej kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty z polisy OC sprawcy szkody, kwoty te są zdecydowanie zaniżane przez ubezpieczyciela i bardzo często jeszcze przed pierwszą rozprawą ubezpieczyciel dobrowolnie dopłaca osobom poszkodowanym dodatkowe świadczenia lub proponuje zawarcie ugody na zdecydowanie lepszych warunkach niż przed złożeniem pozwu.

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – uszczerbek na zdrowiu

Zaniżony uszczerbek na zdrowiu jest najczęstszym powodem do składnia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Dzieje się tak dlatego, że decyzja ubezpieczyciela o wypłacie kwoty bezspornej obejmuje uszczerbek bezsporny, czyli najniższy jaki tylko można uznać na podstawie przedłożonych dokumentów czy wykonanego badania osoby poszkodowanej. Ubezpieczyciel przed wydaniem decyzji powołuje co prawda komisję lekarską celem zbadania osoby poszkodowanej, jednak należy mieć na uwadze, że nie jest to komisja obiektywna. Nawet jeżeli do oceny stanu zdrowia wyznaczonych jest kilku lekarzy to każdy z nich jest opłacany bezpośrednio przez ubezpieczyciela, a jego zadaniem nie jest rzeczywista ocena doznanego przez osobę poszkodowaną uszczerbku na zdrowiu, tylko taka która będzie korzystana dla towarzystwa ubezpieczeń, które opłaca pracę lekarza. Rzeczywisty uszczerbek na zdrowiu zostanie oceniony dopiero podczas procesu cywilnego, gdy osoba poszkodowana będzie badana przez niezależnych biegłych sądowych, powołanych i opłacanych przez sąd cywilny.

Zniżenie uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej jest w interesie ubezpieczyciela, gdyż dzięki temu wypłaca on zaniżone odszkodowanie, a wiele osób rezygnuje ze złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela w zakresie uszczerbku na zdrowiu, a już tym bardziej ze złożenia do sądu cywilnego pozwu o odszkodowanie. Decydując się na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela w zakresie zaniżonego uszczerbku na zdrowiu należy:

 • Przedstawić dodatkową dokumentację medyczną z leczenia i rehabilitacji;
 • Opisać dokładnie przebyty proces leczenia i rehabilitacji;
 • Zawnioskować o przeprowadzenie badania przez biegłego lekarza odpowiedniej specjalizacji;
 • Odpisać dodatkowe szkody i negatywne przeżycia związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu;
 • Wskazać jakie są rokowania odnośnie poprawy stanu zdrowia osoby poszkodowanej na przyszłość.

Z mojej praktyki zakresie prowadzenia spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę z polisy OC sprawcy szkody wynika, że praktycznie każda decyzja ubezpieczyciela dotycząca uszczerbku na zdrowiu zawiera zaniżone kwoty świadczeń odszkodowawczych. W każdym przypadku otrzymania takiej decyzji zdecydowanie warto składać odwołanie w zakresie zaniżonego uszczerbku na zdrowiu, gdyż na pewno są w ten sposób do uzyskania dodatkowe kwoty odszkodowania zadośćuczynienia lub renty. Niekiedy do ich uzyskania wystarczy złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a czasem będzie konieczne złożenie do sądu pozwu o odszkodowanie, jednak w każdym przypadku otrzymania decyzji ubezpieczyciela przyznającej świadczenia odszkodowawcze z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu warto złożyć odwołanie.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej

Wprowadzenie do przepisów prawa pojęcia szkody całkowitej miało na celu uchronienie ubezpieczycieli od konieczności pokrywania kosztów napraw uszkodzonych pojazdów, w sytuacjach w których koszty naprawy są wyższe od wartości auta w dacie wypadku. To z założenia słuszne rozwiązanie bardzo szybko zaczęło być wykorzystywane przez ubezpieczycieli do bezprawnego zaniżania kwot odszkodowania, należnych osobom poszkodowanym za uszkodzone pojazdy. Ze szkodą całkowitą  mamy do czynienia wtedy gdy wartość naprawy przekracza 100% wartości pojazdu w chwili wypadku, gdy szkoda jest likwidowana w ramach polisy OC lub 70% wartości pojazdu w ramach polisy AC. W takiej sytuacji ubezpieczyciel stwierdzając szkodę całkowitą zamiast wypłacać odszkodowanie w wysokości kosztów naprawy wypłaca odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy wartością uszkodzonego pojazdu, a jego wartością przed uszkodzeniem, co stwarza ubezpieczycielom olbrzymie pole do nadużyć.

W teorii szkoda całkowita powinna występować niezwykle rzadko i dotyczyć jedynie najpoważniejszych wypadków, gdzie z rozbitego pojazdu naprawdę niewiele zostaje i zupełnie nie ma sensu go naprawiać. W praktyce jednak ubezpieczyciel wydając decyzję w zakresie uszkodzonego pojazdu specjalnie dąży do tego by stwierdzić szkodę całkowitą. W tym celu bezpodstawnie zaniżana jest wartość pojazdu w dacie wypadku, przy jednoczesnym zawyżeniu kosztów naprawy i wartości uszkodzonego pojazdu, co skutkuje znaczącym obniżeniem należnej do wypłaty kwoty odszkodowania.

Podobnie jak w przypadku zaniżonego uszczerbku na zdrowiu, w zdecydowanej większości przypadków warto jest złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej. By odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej było skuteczne warto:

 • wystąpić do warsztatu, najlepiej autoryzowanego przed producenta auta, o kosztorys naprawy;
 • uzyskać opinię niezależnego rzeczoznawcy ds. wyceny pojazdów w zakresie wartości auta w chwili wypadku oraz wartości auta po wypadku;
 • załączyć do odwołania oferty sprzedaży porównywalnych aut z popularnych portali internetowych.

Jeżeli Państwa odwołanie w zakresie szkody całkowitej mimo wszystko zostanie odrzucone przez ubezpieczyciela to nie należy się zniechęcać, gdyż jest to częsta praktyka ubezpieczycieli w tego typu sprawach. Mając potwierdzoną wartość pojazdu przed wypadkiem, po wypadku oraz koszty jego naprawy przez niezależne źródła warto złożyć do sądu pozew o odszkodowanie. W zdecydowanej większości spraw odwołania od decyzji ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej sąd przyznaje racje osobom poszkodowanym i zasądza od ubezpieczyciela dodatkowe odszkodowanie we wnioskowanej wysokości wraz z odsetkami za cały okres trwania postępowania sądowego.

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – termin

Wbrew powszechnej opinii oraz informacjom często przesyłanym wraz z decyzją przez ubezpieczyciela, nie ma określonego terminu, w którym należy złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji w sprawie zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty świadczeń z polisy OC w sprawie błędu lekarskiego lub wypadku komunikacyjnego można złożyć w dowolnym terminie, dopóki sprawa nie jest przedawniona.

Na potrzeby niniejszego artykułu wskażę jedynie, że roszczenia o odszkodowanie z polisy OC przedawniają się po upływie następujących okresów czasu:

 • Jeżeli w sprawie było prowadzone postępowanie karne, a sprawca zdarzenia został skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego to termin przedawnienia wynosi 20 lat od zdarzenia.
 • Jeżeli postępowania karnego nie było lub była prowadzona sprawa przed sądem jednak sprawca został ukarany jedynie za wykroczenie, a nie przestępstwo to termin przedawnienia wynosi 3 lata od dowiedzenia się przez osobę poszkodowaną o powstaniu szkody, jednak nie dłużej niż 10 lat od zdarzenia.
 • Jeżeli osoba poszkodowana w dniu zdarzenia była małoletnia, termin przedawniania roszczeń małoletniego nie może skończyć się wcześniej niż przed upływem 2 lat od ukończenia przez nią pełnoletności. Niezależnie od tego, kiedy miało miejsce zdarzenie, w wyniku którego powstała szkoda oraz czy sprawca szkody został ukarany wyrokiem karnym.

 

Brak odpowiedzi na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Zgonie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Natomiast w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni ubezpieczyciel ma obowiązek wyjaśnić przyczyny opóźnienia i wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia reklamacji, oraz określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od otrzymania reklamacji.

Tak przynajmniej wygląda to w teorii, gdyż w praktyce zdarzają się sprawy, w których ubezpieczyciel zwleka z udzieleniem odpowiedzi na reklamacje wiele miesięcy, powołując się na braki w dokumentach, konieczność uzyskania stanowiska sprawcy wypadku, szpitala, lub ustalenia policji czy orzeczenie sądu karnego. W takiej sytuacji można i należy wysyłać do ubezpieczyciela ponaglenia. Można też wystąpić z wnioskiem o interwencję do Rzecznika Finansowego, który może po wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia nałożyć na ubezpieczyciela karę finansową. Jeżeli mimo wszystko nie przynosi to skutków, nie trzeba w nieskończoność czekać na stanowisko ubezpieczyciela odnośnie złożonego odwołania od decyzji, a zamiast tego można skierować do sądu pozew o odszkodowanie. W zdecydowanej większości przypadków jest to najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie, które znacząco przyspiesza proces rozpatrzenia złożonego odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a dodatkowo bardzo często wpływa też pozytywnie na treść decyzji i wysokość przyznanych świadczeń odszkodowawczych.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

Tagi:

3 komentarze do “Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

  1. Szanowna Pani,

   Generalnie tak, ale to wszystko zależy od warunków leasingu.
   Do udzielenia konkretnej odpowiedzi, niezbędne będzie przesłanie nam na maila kopii polisy oraz dokumentacji od ubezpieczyciela?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*