Strona główna » Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Wiele osób zastanawia się co zrobić oraz gdzie znaleść pomoc po otrzymaniu od ubezpieczyciela pisma zawierającego odmowę wypłaty odszkodowania w zgłoszonej sprawie dotyczącej błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego.

Co gorsze, jeszcze więcej osób po otrzymaniu odmowy wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia w ogóle porzuca próbę dalszego dochodzenia należnych im świadczeń.

W niniejszym artykule dokładnie opisze:

 • Od jakich decyzji ubezpieczyciela można złożyć odwołanie,
 • Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela;
 • Jaki jest termin na wniesienie odwołania od decyzji w sprawie odszkodowania;
 • Jak odwołać się od decyzji zaniżonym uszczerbku na zdrowiu;
 • Jak powinien wyglądać wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania – odwołanie

 

Zajmując się od wielu lat prowadzeniem spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty z tytułu błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdy ubezpieczyciel, u którego sprawca zdarzenia ma wykupioną polisę OC odmawia wypłaty osobom poszkodowanym należnych im świadczeń.

W większości wypadków decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania nie jest spowodowana bezpodstawnością zgłoszonych przez osoby poszkodowane roszczeń, a polityką prowadzenia postępowań likwidacyjnych przez towarzystwa ubezpieczeń, które w celu zniechęcenia osób poszkodowanych do dochodzenia należnego im odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty wydają decyzję o odmowie wypłaty świadczeń pod byle pretekstem.

Dzieje się tak nawet w sytuacjach, gdy roszczenia zgłoszone w ramach polisy OC sprawcy zdarzenia są w pełni słuszne i zasadne. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje jest bardzo prosta. Obecnie zdecydowana większość osób poszkodowanych nie składa odwołania od decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypłaty lub wysokości odszkodowania.

Niewielka część osób poszkodowanych, które zdecydują się złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela np. w sprawie zaniżonego uszczerbku na zdrowiu otrzymuje dodatkowe świadczenia, jednak zazwyczaj nie decyduje się na wniesienie przeciwko ubezpieczycielowi pozwu o odszkodowanie do sądu cywilnego.

To właśnie bierność osób poszkodowanych jest głównym powodem, dla którego ubezpieczyciele masowo wydają decyzje o odmowie wypłaty odszkodowania lub rażąco zaniżają świadczenia należne osobom poszkodowanym. W ten sposób każdego roku towarzystwa ubezpieczeń oszczędzają miliony złotych, które powinny zostać wypłacone w ramach odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych czy błędów lekarskich.

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania

 

Wydana przez ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody decyzja w przedmiocie należnego odszkodowania z polisy OC, bardzo często w sposób znaczący odbiega od pokładanych w niej oczekiwań. Zgłaszane roszczenia uwzględniane są w niewielkiej części albo zakład ubezpieczeń w ogóle odmawia przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszone zdarzenie.

W tej sytuacji rodzi się pytanie, co należy dalej zrobić w tej sytuacji?

Po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania należy dokładnie zapoznać się z treścią otrzymanej decyzji i powodami, dla których towarzystwo ubezpieczeń podjęło decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania.

W wielu przypadkach odmowa wynika z faktu, iż do zgłoszenia szkody nie zostały załączone wszystkie niezbędne dokumenty by ubezpieczyciel mógł wydać decyzję o przyjęciu odpowiedzialności. Przykładowo w sprawach dotyczących błędów lekarskich często wymagana jest pełna poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentacji medycznej pacjenta lub oświadczenie zezwalające towarzystwu ubezpieczeń na uzyskanie tej dokumentacji w imieniu pacjenta.

Bez tych dokumentów nawet mimo niewątpliwej słuszności zgłoszonego roszczenia odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia nie zostanie wypłacone. W takiej sytuacji po uzupełnieniu brakujących dokumentów sprawa powinna zostać poddana dalszej analizie co może skutkować przyznaniem roszczeń osobom poszkodowanym.

Odmowa wypłaty odszkodowania może wynikać również z konieczności uzyskania przez ubezpieczyciela opinii odpowiedniego biegłego lub specjalisty w danej dziedzinie, ewentualnie stanowiska policji, prokuratury czy sądu.

Uzyskanie niezbędnych informacji często zajmuje nawet kilka miesięcy, więc do czasu ich uzyskania towarzystwo ubezpieczeń informuję o braku możliwości uznania roszczeń. W tym wypadku pozostaje jedynie poczekać lub we własnym zakresie uzyskać i przekazać ubezpieczycielowi wymagane informacje.

Wniesienie odwołania od decyzji w przedmiocie odszkodowania do ubezpieczyciela nie zamyka możliwości skierowania sprawy do sądu i nie wiąże się z koniecznością poniesienia żadnych kosztów, dlatego w większości przypadków warto jest wnosić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Zakład ubezpieczeń zazwyczaj uwzględnia odwołanie częściowo, albo przedstawia propozycję ugody, mając nadzieję, że w ten sposób zniechęci poszkodowanego do występowania na drogę sądową. Przyjęcie dopłaty uzyskanej w wyniku odwołania nie zamyka możliwości skierowania sprawy do sądu, gdyż jedynie podpisanie ugody zawierającej oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń na przyszłość, zamyka ostatecznie sprawę uniemożliwiając jej rozpoznanie przez sąd.

 

Jak napisać odwołanie od decyzji PZU

 

Najczęstszą podstawą do odmowy wypłaty zgłoszonych świadczeń z polisy OC w sprawie błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego jest stwierdzenie przez ubezpieczyciela braku podstaw do przyznania odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Po otrzymaniu niesatysfakcjonującej decyzji ubezpieczyciela są dwie możliwości odwołania się od niej:

 • wnieść odwołanie od decyzji do ubezpieczyciela;
 • od razu wystąpić z powództwem do sądu.

Zakłady ubezpieczeń celowo nie podają w swoich decyzjach informacji, że strona może odwołać się od decyzji, dotyczącej zgłoszonej szkody. Dzięki temu wiele osób jest przekonanych, że aby zmienić decyzję ubezpieczyciela muszą skierować sprawę do sądu, a to z kolei w powszechnej opinii wiąże się z koniecznością wynajęcia adwokata lub radcy prawnego i poniesieniem z tego tytułu znacznych kosztów, które nie wiadomo, czy się zwrócą.

W ten sposób wiele spraw zostaje zakończonych po wydaniu pierwszej decyzji, a ubezpieczyciele, każdego roku oszczędzają ogromne sumy pieniędzy, które powinny zostać wypłacone na odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych.

Liderem wśród towarzystw ubezpieczeń w bezpodstawnym zaniżaniu należnych osobom poszkodowanym świadczeń odszkodowawczych jest PZU S.A. To największy ubezpieczyciel w Polsce, który jako jedyny zatrudnia całe grono radców prawnych, którzy reprezentują PZU w sądach.

Wszyscy pozostali ubezpieczyciele do każdej sprawy sądowej muszą wynająć adwokata lub radcę prawnego, co znacząco zwiększa ich koszty w tym zakresie.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zawierać numer szkody oraz opis w jakim zakresie i dlaczego nie zgadzamy się z wydaną przez zakład ubezpieczeń decyzją. Zgodnie z przepisami prawa odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń nie musi spełnić, żadnych konkretnych wymogów formalnych, by zostało przyjęte i rozpatrzone.

W praktyce, nie jest to jednak aż takie proste. Żeby w wyniku złożonego odwołania ubezpieczyciel zmienił swoją decyzję zgodnie ze złożonym wnioskiem, należy je dobrze uargumentować.

Skuteczne odwołanie to takie w wyniku, którego bezpieczyciel dojdzie do wniosku, że z czysto finansowego punktu widzenia nie opłaca mu się utrzymać poprzednio wydanej decyzji, gdyż podstawowym kryterium, jakim kieruje się zakład ubezpieczeń przy likwidacji zgłoszonej szkody jest rachunek ekonomiczny.

Argumentacja podniesiona w odwołaniu musi być więc dopasowana do:

 • okoliczności konkretnej sprawy,
 • posiadanych dowodów,
 • poniesionej szkody,
 • dotychczasowego przebiegu procesu likwidacji szkody.

Tylko w ten sposób istnieje realna szansa, by przekonać ubezpieczyciela, że jeżeli nie uwzględni złożonego odwołania, sprawa trafi do sądu cywilnego, co będzie się wiązać dla niego z większymi kosztami niż zmiana decyzji i przyznanie osobie poszkodowanej dodatkowych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia.   

W odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela można np.:

 • Podważać ustalenia stanu faktycznego przyjętego przez zakład ubezpieczeń;
 • Przedstawić argumentacje prawną potwierdzającą, że zgłoszone roszczenie jest słuszne i należne;
 • Wskazywać nowe dowody i argumenty na poparcie przedstawionego stanowiska;
 • Wnosić o przeprowadzenie przez ubezpieczyciela kolejnych dowodów, np. o powołanie komisji lekarskiej lub biegłego.

 

Zaniżony uszczerbek na zdrowiu – odwołanie

 

Zaniżony uszczerbek na zdrowiu jest najczęstszym powodem do składnia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Dzieje się tak dlatego, że decyzja ubezpieczyciela o wypłacie kwoty bezspornej obejmuje uszczerbek bezsporny, czyli najniższy jaki tylko można uznać na podstawie przedłożonych dokumentów czy wykonanego badania osoby poszkodowanej.

Ubezpieczyciel przed wydaniem decyzji powołuje co prawda komisje lekarską celem zbadania osoby poszkodowanej, jednak należy mieć na uwadze, że nie jest to komisja bezsporna. Nawet jeżeli do oceny stanu zdrowia wyznaczonych jest kilku lekarzy to każdy z nich jest opłacany bezpośrednio przez ubezpieczyciela, a jego zadaniem nie jest rzeczywista ocena doznanego przez osobę poszkodowaną uszczerbku na zdrowiu, tylko taka która będzie korzystana dla towarzystwa ubezpieczeń, które opłaca pracę lekarza. Rzeczywisty uszczerbek na zdrowiu zostanie oceniony dopiero podczas procesu cywilnego, gdy osoba poszkodowana będzie badana przez niezależnych powołanych i opłacanych przez sąd cywilny biegłych.

Zniżenie uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej jest w interesie ubezpieczyciela, gdyż dzięki temu wypłaca zaniżone odszkodowanie, a wiele osób rezygnuje ze złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a już tym bardziej ze złożenia do sądu cywilnego pozwu o odszkodowanie.

W odwołaniu dotyczącym zaniżonego uszczerbku na zdrowiu należy wskazać:

 • Dodatkową dokumentację medyczną z leczenia i rehabilitacji;
 • Opisać dokładnie przebyty proces leczenia i rehabilitacji;
 • Zawnioskować o przeprowadzenie badania przez biegłego lekarza odpowiedniej specjalizacji;
 • Odpisać dodatkowe szkody i negatywne przeżycia związane z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu;
 • Wskazać jakie są rokowania odnośnie poprawy stanu zdrowia osoby poszkodowanej na przyszłość.

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór

 

Przepisy dotyczące tego jak powinno zostać sporządzone odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zostały zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Zgodnie z art. 3 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – reklamacja (czyli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) może być złożona:

 • w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową;
 • ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce;
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, czyli poczty e-mail.

Przy sporządzaniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie należy poszukiwać w Internecie żadnych wzorów takiego pisma, gdyż w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym nie zostały wskazane żadne specjalne wymogi formalne, jakie musi spełniać odwołanie od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania.

W związku z powyższym przygotowując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy w nim wskazać jedynie decyzję, od której składa się odwołanie, najlepiej wraz z nr szkody oraz wyjaśnić, dlaczego nie zgadzamy się z odmownym stanowiskiem towarzystwa ubezpieczeń.

To właśnie wskazane argumenty mają największe znaczenie, więc odwołanie musi odnosić się dokładnie i szczegółowo do okoliczności konkretnej sprawy, a nie składać się z szeregu ogólnych formułek, które można zastosować do każdej sytuacji, jednak nie wnoszą one nic konkretnego i nie wpłyną na zmianę decyzji przez ubezpieczyciela.

Przygotowując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przedmiocie wypłaty odszkodowania nie należy też kierować się regułą im więcej tym lepiej ani przywoływać mnóstwa przepisów prawnych czy orzecznictwa sądów w podobnych sprawach.

Na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela liczą się głównie konkretne argumenty. Odwołanie od decyzji w sprawie odszkodowania nie zawierające podstawy prawnej zgłoszonych roszczeń musi zostać przyjęte i rozpoznane przez towarzystwo ubezpieczeń, a przykłady orzecznictwa sądów w podobnych sprawach mają mniejszą wartość od dokładnego wyjaśnienia negatywnych skutków wypadku dla osoby poszkodowanej oraz tego jak doznany uszczerbek na zdrowiu wpłynął na życie prywatne i zawodowe osoby poszkodowanej.

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – termin

 

Wbrew powszechnej opinii oraz informacjom przesyłanym wraz z decyzją przez ubezpieczyciela, nie ma określonego terminu, w którym należy złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji w sprawie zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty świadczeń z polisy OC w sprawie błędu lekarskiego lub wypadku komunikacyjnego można złożyć w dowolnym terminie, dopóki sprawa nie jest przedawniona.

Na potrzeby niniejszego artykułu wskażę jedynie, że roszczenia o odszkodowanie z polisy OC przedawniają się po upływie następujących okresów czasu:

 • Jeżeli w sprawie było prowadzone postępowanie karne, a sprawca zdarzenia został skazany prawomocnym wyrokiem to termin przedawnienia wynosi 20 lat od zdarzenia.
 • Jeżeli postępowania karnego nie było, a sprawca został ukarany mandatem karnym lub była prowadzona sprawa przed sądem jednak sprawca został ukarany jedynie za wykroczenie, a nie przestępstwo to termin przedawnienia wynosi 3 lata od dowiedzenia się przez osobę poszkodowaną o powstaniu szkody, jednak nie dłużej niż 10 lat od zdarzenia.
 • Jeżeli osoba poszkodowana w dniu zdarzenia była małoletnia, termin przedawniania roszczeń małoletniego nie może skończyć się wcześniej niż przed upływem 2 lat od ukończenia przez nią pełnoletności. Niezależnie od tego, kiedy miało miejsce zdarzenie, w wyniku którego powstała szkoda oraz czy sprawca szkody został ukarany wyrokiem karnym.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Tagi:

3 komentarze do “Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

  1. Szanowna Pani,

   Generalnie tak, ale to wszystko zależy od warunków leasingu.
   Do udzielenia konkretnej odpowiedzi, niezbędne będzie przesłanie nam na maila kopii polisy oraz dokumentacji od ubezpieczyciela?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*