Sensum, non verba spectamus

Patrzymy na sens, a nie na słowa

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania

Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset

Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy

Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe

Actor venire debet instructior quam reus

Powód powinien przyjść (do sądu) lepiej przygotowany niż pozwany

Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit

Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda

Qui finem vult idem vult ad finem necesaria

Kto chce celu, chce również tego, co jest konieczne aby go osiągnąć

Wypadki komunikacyjne

Od wielu lat zajmujemy się prowadzeniem spraw z dziedziny wypadków komunikacyjnych. W ramach świadczonych usług zapewniamy kompleksową pomoc uczestnikom wypadków komunikacyjnych.

Osobom oskarżonym o spowodowanie wypadku oferujemy obronę w postępowaniu karnym, w tym:

  • reprezentację w trakcie przesłuchań przed Policją i Prokuraturą;
  • pomoc w ustaleniu okoliczności zdarzenia, obejmującą analizę sprawy przez biegłego ds. rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych;
  • prowadzenie sprawy przed sądem karnym;
  • sporządzenie apelacji od wyroku skazującego i reprezentację w postępowaniu apelacyjnym.

Osobom pokrzywdzonym w wypadku komunikacyjnym oferujemy reprezentację w charakterze pełnomocnika w postępowaniu:

  • karnym zarówno przed Policją, Prokuraturą jak i sądem karnym, w celu ustalenia i skazania sprawcy wypadku;
  • likwidacyjnym przed zakładem ubezpieczeń w celu uzyskania świadczeń odszkodowawczych;
  • przed sądem cywilnym w przypadku zaniżenia przez zakład ubezpieczeń należnych poszkodowanemu świadczeń;
  • przed ZUS/KRUS w celu uzyskania renty lub dodatkowego odszkodowania jeżeli wypadek nastąpił w pracy.

Nasz blog

Zasady odpowiedzialności cywilnej

adw. Michał Miller

W Polskim prawie rozróżniamy trzy zasady odpowiedzialności cywilnej tj.: Zasadę winy; Zasadę ryzyka; Zasadę słuszności. Odpowiedzialność na zasadzie winy jest główną i najczęstszą podstawą odpowiedzialności. Polskie prawo nie definiuje pojęcia winy, jednak winę można opisać jako bezprawne postępowanie, które narusza wymóg ostrożności przyjęty w obowiązujących stosunkach międzyludzkich. Naruszenie to jest badane w stosunku do danej […]

Czytaj więcej

Wypadek cudzoziemca w Polsce

adw. Michał Miller

W swojej praktyce oraz częściej spotykam się z sytuacją, gdy osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym jest cudzoziemiec. W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy szkodę poniesioną przez cudzoziemca w Polsce należy likwidować w jego kraju ojczystym, czy można to zrobić na miejscu w Polsce. W przypadku, gdy cudzoziemiec jest sprawcą, sprawa jest prosta, gdyż z […]

Czytaj więcej

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w sprawie o wypadek drogowy za szkodę wynikającą z siły wyższej

adw. Michał Miller

Odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego, a na podstawie umowy ubezpieczenia OC również ubezpieczyciela, jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Jest to odpowiedzialność, za sam skutek działania sprawcy niezależnie od wystąpienia winy po jego stronie. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka wyłączają następujące okoliczności:Siła wyższa; Wyłączna wina poszkodowanego;Wyłączna wina osoby trzeciej za którą sprawca nie ponosi odpowiedzialności. Pojęcie siły wyższej nie […]

Czytaj więcej

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

adw. Michał Miller

W Polskim prawie rozróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC; Ubezpieczenie Autocasco – AC; Ubezpieczenie Assistance komunikacyjne; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy – NNW; Ubezpieczenie ochrony prawnej;Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą; Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej należy do grupy ubezpieczeń majątkowych. W […]

Czytaj więcej