Pozew o odszkodowanie

Postępowanie Cywilne

Postępowanie sądowe przed sądem cywilnym rozpoczyna się poprzez wniesienie pozwu o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi odpowiedzialnemu na podstawie polisy OC, za szkodę spowodowaną przez szpital, lekarza czy sprawcę wypadku komunikacyjnego.

W tym artykule dokładnie opiszę:

 • Czym jest pozew o odszkodowanie;
 • Jak napisać pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • Ile wynosi opłata od pozwu;
 • Na czym polega cofnięcie i zwrot pozwu.

 

Pozew cywilny o odszkodowanie

 

Pozew cywilny o odszkodowanie jest to pierwsze i zarazem najważniejsze pismo składane przez osobę poszkodowaną w postępowaniu sądowym przed sądem cywilnym, gdyż zawiera dokładny opis roszczeń dochodzonych przez osobę poszkodowaną oraz wykaz dowodów, których przeprowadzenia domaga się powód.

Dokładne opisanie wniosków dowodowych jest szczególnie ważne, gdyż zgodnie z art. 217 § 2 kodeksu postępowania cywilnego ,,sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.”

Ponadto w pozwie o odszkodowanie wskazuje się roszczenia osoby poszkodowanej w stosunku do pozwanego, czyli ubezpieczyciela odpowiadającego w ramach polisy OC, za szkodę spowodowaną przez szpital, lekarza czy sprawcę wypadku drogowego.

Roszczenia zgłoszone w pozwie o odszkodowanie i zadośćuczynienie można modyfikować w trakcie postępowania, więc jeżeli np. po wydaniu przez biegłego opinii okaże się, że skutki błędu medycznego są poważniejsze niż osobie poszkodowanej się początkowo wydawało, można zmodyfikować powództwo i podwyższyć wskazane uprzednio w pozwie cywilnym roszczenia.

 

Jak napisać pozew – Wymogi formalne pozwu

 

Poza roszczeniami i wnioskami dowodowymi w pozwie przeciwko ubezpieczycielowi do sądu cywilnego warto również zawrzeć wnioski o:

 • zabezpieczenie powództwa;
 • ustalenie odpowiedzialności pozwanego za skutki szkody, które pojawią się w przyszłości;
 • zapłatę odsetek od kwot wskazanych w pozwie o odszkodowanie roszczeń;
 • zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów zastępstwa procesowego, czyli wynagrodzenia adwokata.

Wymogi formalne pozwu narzucają konieczność złożenia pozwu cywilnego o odszkodowanie w co najmniej dwóch egzemplarzach. Pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie wraz z załącznikami, można złożyć bezpośrednio w biurze podawczym sądu lub wysyłać do sądu listem poleconym.

W przypadku, gdy pozywamy jednocześnie szpital i ubezpieczyciela konieczne jest sporządzenie łącznie trzech egzemplarzy pozwu – po jednym dla każdego pozwanego oraz jeden egzemplarz dla Sądu.

Po dostarczeniu pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie do sądu cywilnego, sąd bada czy pozew złożony przeciwko ubezpieczycielowi spełnia wszystkie wymogi formalne, a jeżeli znajdzie jakieś braki wzywa stronę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wskazanych przez sąd braków formalnych w wyznaczonym terminie lub uzupełnienie jedynie części z nich skutkuje zwrotem pozwu o odszkodowanie.

Po przyjęciu przez sąd prawidłowo wniesionego pozwu cywilnego, zostaje on doręczony stronie pozwanej, czyli zazwyczaj ubezpieczycielowi, który przedstawia swoje stanowisko w piśmie zwanym odpowiedzią na pozew. Powód ma możliwość ustosunkowania się do odpowiedzi na pozew złożonej przez ubezpieczyciela, jednak nie jest to obowiązkowe, gdyż na początku każdej rozprawy obie strony przedstawiają ustnie swoje aktualne stanowisko w sprawie.

Przepisy prawa nie wymagają, by pozew o odszkodowanie był wnoszony do sądu cywilnego przez profesjonalnego pełnomocnika, tak więc osoba poszkodowana może go sporządzić i wnieść osobiście. Może również zlecić adwokatowi samo napisanie pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a następnie samodzielnie złożyć pozew do sądu cywilnego.

 

Opłata od pozwu

 

Jednym z wymogów formalnych każdego pozwu o odszkodowanie jest konieczność uiszczenia opłaty od pozwu. Opłata za pozew cywilny o odszkodowanie wynosi 5% kwoty roszczeń, których osoba poszkodowana domaga się od pozwanego ubezpieczyciela.

Opłata od pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie musi być uiszczona na konto sądu, do którego składany jest pozew jeszcze przed jego złożeniem, a dowód uiszczenia opłaty za pozew powinien stanowić załącznik do pozwu.

Istnieje możliwość, by sąd zwolnił osobę poszkodowaną od wnoszenia opłaty od pozwu o odszkodowanie, jeżeli jej sytuacja majątkowa nie pozwala by opłata za pozew została uiszczona bez uszczerbku dla utrzymania osoby poszkodowanej bądź jej rodziny, o czym jednak napiszę szczegółowo w jednym z kolejnych artykułów.

 

Cofnięcie pozwu

 

Pozew o odszkodowanie należy składać jedynie w sytuacji, gdy osoba poszkodowana jest przygotowana na przejście przez całe postępowanie sądowe przed sądem cywilnym, aż do jego prawomocnego zakończenia. Wynika to z tego, że rozpoczęcie postępowania cywilnego o odszkodowanie zawsze generuje koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, które po zakończeniu postępowania sądowego ktoś będzie musiał zapłacić.

Cofnięcie pozwu teoretycznie jest możliwe na każdym jego etapie, jednak od momentu, gdy pozew o odszkodowanie zostanie doręczony przez sąd cywilny pozwanemu ubezpieczycielowi cofnięcie pozwu będzie generować koszty.

Brak zgody ubezpieczyciela na cofnięcie pozwu cywilnego będzie skutkować koniecznością poniesienia przez powoda kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego pozwanego ubezpieczyciela, co zazwyczaj odpowiada kwocie co najmniej kilku tysięcy złotych. Jednym ze sposobów na uniknięcie kosztów zawiązanych z cofnięciem pozwu jest zawarcie ugody z ubezpieczycielem.

Zwrot pozwu cywilnego o odszkodowanie jest czynnością, o której decyduje sąd i może nastąpić w sytuacji, gdy:

 • Pozew nie spełnia wymogów formalnych;
 • Nie została uiszczona opłata od pozwu;
 • Nie zostały uzupełnione braki formalne pozwu;
 • Pozew o odszkodowanie został wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną.

Pozew o odszkodowanie, który został zwrócony zazwyczaj traktowany jest przez sąd cywilny tak jakby nigdy nie został złożony, więc co do zasady zwrot pozwu nie skutkuje koniecznością zapłaty kosztów sądowych. Nie jest tak jednak w każdym przypadku, więc przed wniesieniem pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie trzeba się do tego dobrze przygotować.

 

Wzór pozwu cywilnego o odszkodowanie

 

Pozew cywilny o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi to najważniejsze pismo w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego czy wypadku komunikacyjnego. Zdecydowanie odradzam w tym przypadku szukanie w Internecie wzorów pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a następnie próbę ich przerabiania i wykorzystywania we własnej sprawie.

Przykładowy pozew o odszkodowanie znaleziony w Internecie może nie zawierać wielu wniosków, które są konieczne do złożenia w danej sprawie, szczególnie w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia dowodów lub załączonych dokumentów.

Wzór pozwu przeciwko ubezpieczycielowi może też zawierać niepasujące do danej sytuacji podstawy prawne zgłoszonych wniosków czy roszczeń, co w najgorszym wypadku może prowadzić nawet do oddalenia powództwa i przegrania sprawy, a co za tym idzie konieczności poniesienia kosztów postępowania cywilnego.

Ze względu na stopień skomplikowania pozwu o odszkodowanie w sprawie cywilnej, dużą ilość warunków formalnych, których spełnienie jest konieczne do jego przyjęcia oraz fakt, iż dowody nie zgłoszone w treści pozwu mogą być później oddalone przez sąd cywilny, a przede wszystkim konieczność poniesienia kosztów tego postępowania w przypadku porażki, najlepszym rozwiązaniem jest by w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie pozew składać jedynie po konsultacji z adwokatem, a najlepiej za jego pośrednictwem.

 

Adwokat Michał Miller 

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadki samochodowe

Wypadki samochodowe to najczęstszy rodzaj wypadków drogowych do jakich dochodzi w Polsce. Ma to bezpośredni związek z liczbą samochodów o [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadek motocyklisty

Tym razem poruszę bardzo ważny temat jakim są wypadki motocyklowe. Pomimo, iż motocyklistów porusza się po polskich drogach zdecydowanie [...]

Czytaj więcej
blog images
Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to potoczna nazwa procesu czy procedury prowadzonych przez ubezpieczyciela, których celem jest wyliczenie i wypłata oso [...]

Czytaj więcej