Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość z OC szpitala lub lekarza

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia osoby poszkodowanej na przyszłość.  Podstawą prawną dochodzenia renty z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość jest jak w przypadku każdej renty art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo […]

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC szpitala lub lekarza

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również rentą wyrównawczą.   Renty z tytułu utraconego dochodu można dochodzić na podstawie art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którego treścią „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia […]

Renta

Powszechnie wiadomym jest, że za szkody poniesione w wyniku błędu medycznego poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Większość osób przez pojęcie odszkodowania rozumie jednorazową kwotę pieniężną, za którą poszkodowany może naprawić poniesione przez siebie szkody majątkowe. W rzeczywistości pojęcie odszkodowania jest znacznie szersze i zawiera w sobie również możliwość dochodzenia renty. Renta to okresowe świadczenie pieniężne wypłacane regularnie […]

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb z OC szpitala lub lekarza

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb z polisy OC szpitala lub lekarza.   Renty z tytułu zwiększonych potrzeb można dochodzić na podstawie art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którego treścią: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły […]

Renta alimentacyjna z OC szpitala lub lekarza

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty alimentacyjnej z policy OC szpitala lub lekarza.   Renty alimentacyjnej można dochodzić na podstawie art. 446 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którego treścią „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do […]

Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty polega na zamianie przyszłych świadczeń rentowych na jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela osobie poszkodowanej. Dzięki kapitalizacji renty osoba poszkodowana od razu otrzymuje znaczną sumę pieniężną, w zamian za co zrzeka się roszczeń o wypłatę renty na przyszłość.    Podstawą prawną dochodzenia kapitalizacji renty jest art. 447 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: „Z ważnych powodów sąd […]