Odmowa leczenia przez lekarza

Zasadą jest, iż pacjent ma prawo do uzyskania pomocy lekarskiej w sytuacji, gdy takiej pomocy potrzebuje.   Ochronę życia i zdrowia ludzkiego poza Konstytucją gwarantują również: art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego […]

Orzecznictwo w sprawach błędów medycznych

Poniższy artykuł ma na celu przedstawić wagę orzecznictwa w sprawach błędów medycznych oraz wskazać na dużą rozbieżność w wydawanych wyrokach. Należy pamiętać, że w Polsce nie obowiązuje w przeciwieństwie do krajów anglosaskich prawo precedensowe, w którym wydany wyrok stanowi źródło prawa. W praktyce, jednakże wyroki sądowe, szczególnie te wydane przez Sąd Najwyższy albo sądy apelacyjne […]

Skarga na lekarza

Umówiona wizyta u lekarza, podczas oczekiwania na korytarzu słychać odgłosy awantury dobiegające z gabinetu. Pacjentka wychodzi z płaczem, żali się telefonicznie mężowi, że lekarz ją obraził, był nieprzyjemny, a wszystko z powodu jej pytań o stan zdrowia, którym była zaniepokojona i próbę uzyskania informacji na ten temat. Powyższa sytuacja obrazuje niestety dość częsty przypadek zachowania […]

Dziedziczenie roszczeń z tytułu błędów medycznych

W trakcie prowadzenia postępowań spotykamy się z sytuacjami losowymi, w których osoba poszkodowana błędem medycznym składa pozew, po czym w trakcie procesu umiera. Pojawia się wtedy pytanie czy są podstawy, żeby jej spadkobiercy nadal domagali się zadośćuczynienia? Czy też skoro osoba poszkodowana nie żyje, to nie ma podstaw, by jej następcy prawni otrzymali zadośćuczynienie za […]

 Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna jest nieodłącznym elementem każdego pobytu w przychodni, szpitalu czy też w gabinecie prywatnym. Ogólnie ujmując dokumentacja medyczna to zbiór dokumentów i materiałów, które zawierają informacje o stanie zdrowia pacjenta. Dokumentacja medyczna ma w założeniu odwzorować proces leczenia prowadzony wobec danego pacjenta. Kwestie związane z dokumentacją medyczną, w tym w zakresie jej tworzenia, przechowywania […]

Zdarzenie medyczne a błąd medyczny

Poniższy artykuł porusza kwestie, o które często pytają Nasi klienci, gdy przedstawiamy możliwości dochodzenia roszczeń za szkodę, jakiej doznali wskutek nieprawidłowości popełnionych w trakcie procesu przez lekarzy lub inny personel medyczny szpitala. Artykuł wskazuje czym jest zdarzenie medyczne, czym zdarzenie medyczne różni się od błędu medycznego, jakie znaczenie w praktyce ma rozróżnienie zdarzenia medycznego od […]

Prywatna opinia biegłego w postępowaniu w sprawie błędu medycznego

Każda sprawa dotycząca błędu medycznego polega na wykazaniu niewłaściwego lub niezgodnego ze sztuką lekarską sposobu leczenia pacjenta oraz związku tego błędu z uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego pacjenta. Ze względu na wiele możliwych sposobów leczenia, nawet w sprawach, w których zawinienie lekarza wydaje się oczywiste, niekoniecznie musi być to uznane za zdarzenie medyczne, potocznie nazywane błędem […]

Dokumentacja medyczna w praktyce

Dochodzenie zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych, do których doszło w szpitalu, wymaga przeprowadzenia obszernego postępowania dowodowego. Najważniejszym dowodem w procesach o odszkodowanie za błąd medyczny jest dokumentacja medyczna, która może zdecydować o tym, czy wygramy, czy przegramy proces medyczny. Dlatego przed zgłoszeniem roszczeń z tytułu błędu medycznego, konieczne jest uzyskanie pełnej dokumentacji medycznej, aby […]

Odpowiedzialność cywilna szpitala za osoby zatrudnione

Szpital ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za błędy medyczne osób, które są w nim zatrudnione. Tym samym jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez lekarzy, pielęgniarki, czy też położne, którzy popełnili błąd medyczny. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że nie można udowodnić, która osoba z personelu medycznego podjęła działania, doprowadzające do powstania szkody. Za słuszne należy zatem przyjąć […]

Błąd medyczny

Błędy medyczne nie są łatwe do wykazania, ale możliwe pod warunkiem prawidłowego poprowadzenia postępowań, które mają na celu wykazanie błędu medycznego. Z poniższego artykułu można się dowiedzieć: kiedy powinno się rozważyć dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego? jak dochodzić odszkodowania przed zakładem ubezpieczeń? jak walczyć w procesie o błąd medyczny w sądzie? czy dokumentacja medyczna […]