Vacuum poród

Poród zarówno w kontekście fizjologicznym jak i w kontekście błędów medycznych okołoporodowych kojarzy się zazwyczaj z porodem naturalnym albo z cesarskim cięciem. Na sali sądowej walczymy często o to, by udowodnić błąd medyczny polegający np. na opóźnieniu w wykonaniu cesarskiego cięcia pomimo wskazań, nieprawidłowym prowadzeniu porodu naturalnego, nieprawidłowej opiece nad pacjentką. Dość rzadko (raporty wskazują […]

Odmowa leczenia przez lekarza

Zasadą jest, iż pacjent ma prawo do uzyskania pomocy lekarskiej w sytuacji, gdy takiej pomocy potrzebuje.   Ochronę życia i zdrowia ludzkiego poza Konstytucją gwarantują również: art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty – Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego […]

Orzecznictwo w sprawach błędów medycznych

Poniższy artykuł ma na celu przedstawić wagę orzecznictwa w sprawach błędów medycznych oraz wskazać na dużą rozbieżność w wydawanych wyrokach. Należy pamiętać, że w Polsce nie obowiązuje w przeciwieństwie do krajów anglosaskich prawo precedensowe, w którym wydany wyrok stanowi źródło prawa. W praktyce, jednakże wyroki sądowe, szczególnie te wydane przez Sąd Najwyższy albo sądy apelacyjne […]

Skarga na lekarza

Umówiona wizyta u lekarza, podczas oczekiwania na korytarzu słychać odgłosy awantury dobiegające z gabinetu. Pacjentka wychodzi z płaczem, żali się telefonicznie mężowi, że lekarz ją obraził, był nieprzyjemny, a wszystko z powodu jej pytań o stan zdrowia, którym była zaniepokojona i próbę uzyskania informacji na ten temat. Powyższa sytuacja obrazuje niestety dość częsty przypadek zachowania […]

Błąd medyczny przy porodzie – co można zrobić?

Błędy medyczne okołoporodowe stanowią duży odsetek spraw błędów medycznych, co obserwujemy również wśród Naszych klientów. Tytułem krótkiego przypomnienia jedna z definicji błędu medycznego w skrócie wskazuje, że jest to działanie albo zaniechanie lekarza niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i sztuki medycznej. Tym samym wszelkie zaniedbania lekarzy, położnych, pielęgniarek mogą stać się błędem medycznym o ile […]

Dziedziczenie roszczeń z tytułu błędów medycznych

W trakcie prowadzenia postępowań spotykamy się z sytuacjami losowymi, w których osoba poszkodowana błędem medycznym składa pozew, po czym w trakcie procesu umiera. Pojawia się wtedy pytanie czy są podstawy, żeby jej spadkobiercy nadal domagali się zadośćuczynienia? Czy też skoro osoba poszkodowana nie żyje, to nie ma podstaw, by jej następcy prawni otrzymali zadośćuczynienie za […]

 Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna jest nieodłącznym elementem każdego pobytu w przychodni, szpitalu czy też w gabinecie prywatnym. Ogólnie ujmując dokumentacja medyczna to zbiór dokumentów i materiałów, które zawierają informacje o stanie zdrowia pacjenta. Dokumentacja medyczna ma w założeniu odwzorować proces leczenia prowadzony wobec danego pacjenta. Kwestie związane z dokumentacją medyczną, w tym w zakresie jej tworzenia, przechowywania […]

Uzyskanie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw każdego pacjenta. Przysługuje ono pacjentowi w każdym momencie i obejmuje wszystkie d0kumenty sporządzone w każdej placówce, która uczestniczyła w jego leczeniu. Szpital nie ma prawa, by na jakiejkolwiek podstawie odmówić pacjentowi lub osobie, którą pacjent pisemnie do tego upoważni, wglądu do jego dokumentacji medycznej lub […]

Zdarzenie medyczne a błąd medyczny

Poniższy artykuł porusza kwestie, o które często pytają Nasi klienci, gdy przedstawiamy możliwości dochodzenia roszczeń za szkodę, jakiej doznali wskutek nieprawidłowości popełnionych w trakcie procesu przez lekarzy lub inny personel medyczny szpitala. Artykuł wskazuje czym jest zdarzenie medyczne, czym zdarzenie medyczne różni się od błędu medycznego, jakie znaczenie w praktyce ma rozróżnienie zdarzenia medycznego od […]

Prywatna opinia biegłego w postępowaniu w sprawie błędu medycznego

Każda sprawa dotycząca błędu medycznego polega na wykazaniu niewłaściwego lub niezgodnego ze sztuką lekarską sposobu leczenia pacjenta oraz związku tego błędu z uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego pacjenta. Ze względu na wiele możliwych sposobów leczenia, nawet w sprawach, w których zawinienie lekarza wydaje się oczywiste, niekoniecznie musi być to uznane za zdarzenie medyczne, potocznie nazywane błędem […]