Termin wypłaty odszkodowania

Każda szkoda jest zdarzeniem bardzo nieprzyjemnym i powodującym wiele problemów niezależnie od jej rozmiaru i stopnia skomplikowania. Naturalnym jest również, chęć jej jak najszybszego naprawienia i zapomnienia o tej nieprzyjemnej sytuacji. Niestety towarzystwa ubezpieczeń, na których spoczywa obowiązek naprawy poniesionej szkody w ramach polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego wcale nie spieszą się […]

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Wiele osób zgłasza się do Nas z prośbą o pomoc po otrzymaniu od ubezpieczyciela pisma zawierającego odmowę wypłaty odszkodowania w zgłoszonej sprawie dotyczącej błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego. Co gorsze, jeszcze więcej osób po otrzymaniu odmowy wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia w ogóle porzuca próbę dalszego dochodzenia należnych im świadczeń. W niniejszym artykule […]

Dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego od zakładu ubezpieczeń

W art. https://eim.waw.pl/blog/odmowna-decyzja-zakladu-ubezpieczen-w-sprawie-bledu-medycznego/ wskazałam, że zakłady ubezpieczeń w przeważającej większości odmawiają uznania swojej odpowiedzialności za błąd medyczny popełniony w szpitalu. W decyzjach zakłady ubezpieczeń standardowo wskazują, iż podjęte leczenie było prawidłowe, nie stanowi ono błędu medycznego, a podstawę swoich założeń opierają na tym,  iż  lekarz orzecznik zakładu ubezpieczeń uznał, że nie doszło do błędu medycznego. Po złożonym […]

Odmowna decyzja zakładu ubezpieczeń w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule https://eim.waw.pl/blog/zgloszenie-szkody-do-szpitala/ opisałam jaki sposób zgłaszania szkody do zakładu ubezpieczeń jest w mojej ocenie najlepszy. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie szkody inicjuje postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, na które składa się gromadzenie dokumentacji medycznej, zasięgnięcie opinii lekarza orzecznika oraz powołanie komisji lekarskiej, mającej na celu zbadanie stanu pacjenta. Po przeprowadzeniu tych wszystkich czynności zakład ubezpieczeń […]

Zgłoszenie szkody

Powrót do zdrowia po odniesieniu przez osobę poszkodowaną poważnego uszczerbku na zdrowiu, zazwyczaj trwa bardzo długo. Nie wiadomo jaki będzie końcowy rezultat leczenia, jednak środki z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia bardzo, by się osobie poszkodowanej przydały już na etapie leczenia i rehabilitacji, dając możliwość na zmniejszenie negatywnych skutków zdarzenia. W sprawach dotyczących błędów medycznych większość osób poszkodowanych […]

Komisja Lekarska

Komisja lekarska jest obowiązkowym i jednym z najważniejszych elementów każdego postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela w ramach dochodzenia roszczeń z polisy OC. W celu wyceny zgłoszonych roszczeń zakłady ubezpieczeń wzywają osoby poszkodowane, do stawiennictwa we wskazanym terminie na komisje lekarską celem ustalenia rozmiaru stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jaki poniosła osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego […]