Strona główna » Adwokat Odszkodowania

Adwokat Odszkodowania

Adwokat odszkodowania

Artykuł 415 kodeksu cywilnego stanowi „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Jest to jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego. Jej treść i zasadność nie budzą żadnych wątpliwości, jednak jej realizacja w praktyce spotyka się z wieloma trudnościami i problemami.

Uzyskanie odszkodowania za skutki wypadku komunikacyjnego czy błędu lekarskiego to trudny, skomplikowany i długotrwały proces, dlatego też większość osób poszkodowanych decyduje się na pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań.

W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić:

 • jak wykazać odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego;
 • gdzie należy zgłosić sprawę o błąd medyczny;
 • jak wygląda proces dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy;
 • dlaczego lepiej by zajął się tym adwokat niż firma odszkodowawcza.

 

Prawnik od wypadków komunikacyjnych

 

Każdy wypadek komunikacyjny, w którym pokrzywdzony odniósł obrażenia ciała, skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni stanowi przestępstwo zgodnie z art. 177 kodeksu karnego. Oczywiście wypadek ze skutkiem śmiertelnym również stanowi przestępstwo w świetle art. 177 § 2 k.k.

W takiej sytuacji prokuratura z urzędu wszczyna postępowanie karne w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku, wskazania jego sprawcy, ustalenia ewentualnego przyczynienia się innych uczestników wypadku, a następnie ukarania winnego zaistniałego zdarzenia.

Prawo do udziału w postępowaniu przygotowawczym od momentu jego wszczęcia ma osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik, którym może być wyłącznie adwokat lub radca prawny.

Sprawca wypadku uzyskuje możliwość aktywnego udziału w postępowaniu karnym dopiero w momencie przedstawienia mu zarzutów. Przed postawieniem zarzutów może być przesłuchiwany w charakterze świadka, jednak bez prawa dostępu do akt postępowania.

 

Adwokat od wypadków drogowych warszawa

 

Z perspektywy osoby pokrzywdzonej w wypadku drogowym lub osób najbliższych osoby, która poniosła śmierć w wyniku wypadku postępowanie karne jest istotne przede wszystkim z dwóch powodów:

 • Ustalenie winnego spowodowania wypadku i wymierzenie mu odpowiedniej kary;
 • Uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC.

Przedstawiona przeze mnie kolejność nie jest przypadkowa, gdyż przed prawomocnym zakończeniem postępowania karnego zakład ubezpieczeń nie będzie chciał wypłacić pokrzywdzonemu w wypadku drogowym należnych mu świadczeń, nawet gdy sprawca przyzna się do spowodowania wypadku, a jego wina nie będzie budzić wątpliwości.

Takie oczywiste sytuacje to jednak rzadkość, w większości przypadków w trakcie postępowania karnego sprawca wypadku komunikacyjnego nie przyznaje się do winy, a żeby mu ją udowodnić prokuratura musi przeprowadzić szereg dowodów, w tym przesłuchać świadków zdarzenia, zbadać ślady z miejsca zdarzenia i samochód sprawcy, lub przekazać sprawę biegłemu, który na podstawie posiadanej specjalistycznej wiedzy zrekonstruuje przebieg wypadku drogowego i wskaże jego sprawcę.

 

Adwokat wypadki drogowe

 

Zgodnie z art. 299 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzony jest stroną tego postępowania, natomiast na podstawie art. 300 kodeksu postępowania karnego przysługują mu następujące uprawnienia:

 • składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia;
 • uczestniczenia w tych czynnościach;
 • korzystania z pomocy pełnomocnika;
 • złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu;
 • końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego;
 • składania zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego;
 • zaskarżenia postanowienia kończącego postępowanie przygotowawcze.

 

Jak wynika z przedstawionego powyżej opisu postępowanie przygotowawcze to często proces długotrwały, gdyż od momentu zaistnienia wypadku drogowego do skierowania sprawy do sądu wraz z aktem oskarżenia może trwać nawet rok czasu.

Ponadto jest to proces bardzo skomplikowany, w którym najdrobniejsze szczegóły mogą zaważyć na prawidłowym ustaleniu sprawcy wypadku komunikacyjnego oraz ustaleniu czy pokrzywdzony przyczynił się do spowodowania wypadku, a jeżeli tak to w jakim stopniu.

Wszystkie te okoliczności mają podstawowy wpływ na wymiar kary dla sprawcy wypadku drogowego oraz kwotę należnego osobom poszkodowanym zadośćuczynienia i odszkodowania, dlatego bardzo ważnym jest, by aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym od momentu jego wszczęcia, aż do wydania w sprawie prawomocnego wyroku skazującego sprawcę wypadku drogowego.

 

Adwokat medyczny

 

Proces dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego jest procesem jeszcze bardziej skomplikowanym i długotrwałym, niż w przypadku wypadku drogowego. Jeżeli chcemy uzyskać należne nam świadczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości, należy bardzo dokładnie się do niego przygotować.

Popełnienie błędów, lub niedopilnowanie prawidłowych ustaleń na wcześniejszych etapach postępowania w sprawie błędu lekarskiego może skutkować zaniżeniem lub nawet całkowitą odmową wypłaty należnych świadczeń z polisy OC szpitala lub lekarza.

Wiele spraw dotyczących wykazania błędu w sztuce lekarskiej warto rozpocząć przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w sprawach, które nie są w niej uregulowane, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

O ile samo postępowanie przed komisją jest w dużym stopniu odformalizowane, dzięki czemu ma być prostsze i szybsze od postępowania sądowego, to już złożenie wniosku do komisji wszczynającego postępowanie wymaga spełnienia wielu warunków formalnych i dokładnego przedstawienia podstaw zarzutów uzasadniających, że w sprawie doszło do błędu medycznego.

Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych kończy się stwierdzeniem czy doszło, czy nie doszło do zdarzenia medycznego, czyli potocznie mówiąc błędu medycznego. W praktyce jednak, nawet jeżeli komisja stwierdzi, że do zdarzenia doszło i szpital ponosi za nie winę, nie jest to równoznaczne z zakończeniem sprawy, gdyż komisja nie orzeka o wysokości należnych osobie poszkodowanej świadczeń odszkodowawczych.

Propozycję ugody w tym wypadku przestawia szpital lub reprezentujący go zakład ubezpieczeń. W większości przypadków, są one niestety niewspółmiernie niskie w stosunku do szkody poniesionej przez osobę poszkodowaną na skutek błędu w sztuce lekarskiej, dlatego też w celu uzyskania świadczeń w pełnej wysokości należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Adwokat prawo medyczne

 

Znaczna część zdarzeń medycznych, w skutek których osoba poszkodowana odniosła obrażenia ciała może stanowić przestępstwo z art. 155 k.k., art. 156 § 1 k.k., art. 157 § 1 i 2 k.k., art. 160 k.k. lub art. 162 kodeksu karnego. W takim wypadku wypłata świadczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego będzie ściśle powiązana z prawomocnym zakończeniem postępowania karnego i ustaleniem winy szpitala lub lekarza. Aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym może osoba poszkodowana oraz jej pełnomocnik, którym może być wyłącznie adwokat lub radca prawny.

W postępowaniu przygotowawczym prokuratura zbiera dowody, przesłuchuje świadków, ewentualnie powołuje biegłych lub przeprowadza eksperymenty procesowe w celu ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia oraz odpowiedzialności szpitala lub lekarza za jego skutki.

Jest to bardzo ważny etap procesu dochodzenia roszczeń z tytułu błędu w sztuce lekarskiej, gdyż w przypadku przyjęcia przez prokuraturę błędnych ustaleń na tym etapie ich późniejsza zmiana może być bardzo skomplikowana, a nawet niemożliwa. W praktyce może to skutkować utratą możliwości dochodzenia roszczeń za skutki błędu medycznego.

 

Prawo medyczne kancelaria

 

Na etapie likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń w ramach polisy OC szpitala lub lekarza, który dopuścił się błędu medycznego należy dokładnie wykazać podstawę odpowiedzialności oraz poniesione przez poszkodowanego uszczerbki na zdrowiu i ich konsekwencje. W wielu przypadkach niewystarczającym jest opisanie urazów poniesionych przez osobę poszkodowaną, czy poparcie ich dokumentacją medyczną. Żeby skutecznie dochodzić roszczenia w pełnej wysokości trzeba je udowodnić, tak by zakład ubezpieczeń nie mógł go podważyć, a następnie, żeby sąd nie miał wątpliwości, że dane roszczenie jest należne i przede wszystkim, że jest należne w wysokości, w jakiej się go domagamy od zakładu ubezpieczeń.

Po wykazaniu odpowiedzialności szpitala lub lekarza za błąd medyczny Ubezpieczyciel często proponuje polubowne zakończenie sprawy oferując wyższą kwotę świadczeń niż pierwotnie przyznana w zamian za zrzeczenie się roszczeń na przyszłość. Taka sytuacja zapewnia natychmiastowe dodatkowe środki pieniężne, jednak znacząco niższe od tych, które można uzyskać po prawomocnym wyroku sądu cywilnego oraz uniemożliwia późniejsze wystąpienie z dodatkowymi roszczeniami.

Po podpisaniu ugody nie dostaną już Państwo żadnych pieniędzy z tytułu poniesionej w wyniku błędu lekarskiego szkody, nawet jeżeli po pewnym czasie ujawnią się dodatkowe skutki błędu medycznego, o których nie mieli Państwo pojęcia w momencie podpisywania ugody.

 

Błędy medyczne adwokat

 

Ostatnim etapem dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego jest postępowanie przed sądem cywilnym. Powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń jest zaniżanie kwot wypłacanych roszczeń, co rodzi konieczność skierowania powództwa o odszkodowanie do sądu cywilnego.

Z mojej praktyki wynika, iż w każdym przypadku, gdy posiadamy dobrze udokumentowany uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek błędu medycznego składając pozew do sądu cywilonego uzyskamy znacznie wyższe świadczenia niż w ramach ugody zawartej z zakładem ubezpieczeń.

Często w wyniku postępowania sądowego uzyskiwane roszczenia są nawet kilkakrotnie wyższe od tych przyznanych przez zakład ubezpieczeń. Dlatego etap sądowy jest najważniejszym i najskuteczniejszym etapem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za negatywne skutki błędu we sztuce lekarskiej.

 

Ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie

 

Powszechnie przyjętą praktyką za prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy szkody jest ustalenie procentowego wynagrodzenia od kwoty uzyskanego świadczenia. W zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy wynagrodzenie wacha się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.

Co ważne przy wyborze pełnomocnika do prowadzenia sprawy o odszkodowanie nie należy się kierować wyłącznie ceną usługi. Bardzo często zdarza się tak, że najtańszą pomoc oferują kancelarie odszkodowawcze lub prawnicy bez odpowiedniego doświadczenia co w praktyce skutkuje uzyskaniem przez nich jedynie części należnych osobie poszkodowanej roszczeń odszkodowawczych.

Zazwyczaj taką źle poprowadzoną sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki błędu medycznego czy wypadku drogowego da się jeszcze poprawić i odzyskać brakujące świadczenia, jednak w wielu przypadkach roszczenia te albo się przedawniają albo osoba poszkodowana zrzeka się ich na skutek zawartej ugody, co definitywnie kończy sprawę i skutkuje znaczącą szkodą finansową dla osoby poszkodowanej.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wynagrodzenie pełnomocnika w sprawie o dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego stanowi niezbędny koszt poniesiony przez osobę poszkodowaną, w związku z czym można dochodzić jego zwrotu od podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody.

W świetle powyższego, powierzenie adwokatowi prowadzenia sprawy o odszkodowanie za skutki wypadku drogowego czy błędu lekarskiego nie musi pociągać za sobą konieczności ponoszenia przez osobę poszkodowaną wysokich kosztów prowadzenia sprawy, gdyż wszystko zależy od warunków umowy zawartej z adwokatem.

 

Adwokat do spraw odszkodowań

 

Poszukując pomocy w odzyskiwaniu odszkodowań OC z tytułu wypadku komunikacyjnego należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które pomogą nam podjąć najlepszą decyzję w tym zakresie, a przede wszystkim nie żałować swojego wyboru po kilku miesiącach:

 • Kompetencje i doświadczenie – sprawę odzyskania odszkodowania najlepiej powierzyć osobom, które się na tym znają i zajmują się sprawami tego typu na co dzień, a najlepiej tylko takimi sprawami, czyli specjalistom. Jedynie w ten sposób mamy pewność, że osoba, której powierzyliśmy swoją sprawę naprawdę nam pomaga, a nie dopiero się tego uczy.
 • Kompleksowa opieka – prowadzenie swojej sprawy dotyczącej odzyskiwania odszkodowań najlepiej powierzyć komuś, kto może się nią zająć od początku do końca w pełnym zakresie, gdyż tylko taka pomoc gwarantuje odpowiednią jakość świadczonej usługi. Jeżeli ktoś oferuje, że może pomóc odzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela, ale nie poprowadzi sprawy odszkodowawczej przed sądem cywilnym bądź karnym to nie jest dobrym wyborem, gdyż to te postępowania są najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze dla osoby poszkodowanej i wymagają największej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.
 • Zaufany partner – zlecając prowadzenie sprawy dotyczącej odzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty w praktyce powierzamy takiej osobie swoje pieniądze. Warto zatem sprawdzić z kim mamy do czynienia, gdzie jest siedziba kancelarii, gdzie trafią uzyskane pieniądze, kto będzie prowadzić naszą sprawę i czy na pewno można mu zaufać.
 • Bezpośredni kontakt – dobrze poprowadzona sprawa o odzyskanie odszkodowania powinna się skończyć procesem przed sądem cywilnym. Bardzo ważnym jest by przed sądem być reprezentowanym przez osobę, która zna naszą historię, doznany uszczerbek na zdrowiu, ból, cierpienie i krzywdę. Żeby się tego wszystkiego dowiedzieć pełnomocnik musi Państwa poznać osobiście. W przeciwnym wypadku jakość udzielanej przez niego pomocy może być wątpliwa i zamiast odzyskania pieniędzy z ubezpieczalni mogą zostać Państwo narażenia na dodatkowe koszty związane z przegranym procesem sądowym.

 

Jak sprawdzić adwokata lub radcę prawnego

 

Na koniec chciałem podkreślić, że każdy adwokat oraz radca prawny musi być wpisany na listę osób wykonujących zawód prowadzoną przez właściwą dla siedziby jego kancelarii Okręgową Radę Adwokacką lub Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru zdecydowanie warto się upewnić czy osoba, której powierzamy prowadzenie swojej sprawy o uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty jest tym za kogo się podje. Wielokrotnie zdarza się tak, że pod nazwą kancelaria w praktyce kryje się firma odszkodowawcza, która nawet nie współpracuje z adwokatami.

Adwokatów wykonujących zawód można sprawdzić na stronie rejestru adwokatów, natomiast radców prawnych na tej stronie.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Adwokat Odszkodowania”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*