Termin wypłaty odszkodowania

Zgłoszenie Szkody do Ubezpieczyciela

Każda szkoda jest zdarzeniem bardzo nieprzyjemnym i powodującym wiele problemów niezależnie od jej rozmiaru i stopnia skomplikowania. Naturalnym jest również, chęć jej jak najszybszego naprawienia i zapomnienia o tej nieprzyjemnej sytuacji.

Niestety towarzystwa ubezpieczeń, na których spoczywa obowiązek naprawy poniesionej szkody w ramach polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego wcale nie spieszą się by wypłacić osobom poszkodowanym należne im świadczenia z tytułu odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty.

 

art 817 kc – termin wypłaty odszkodowania

 

Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego oraz 14 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez osobę poszkodowaną zgłoszenia szkody.

W przypadku gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

W terminie, 30 dni od złożenia zgłoszenia szkody, ubezpieczyciel ma również obowiązek zawiadomienia na piśmie osoby poszkodowanej o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń osoby poszkodowanej, a także powinien wypłacić bezsporną część odszkodowania.

 

Termin wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

 

Przedstawione powyżej ustawowe terminy wypłaty świadczeń z polisy OC sprawcy nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz wysokości i różnorodności zgłoszonych roszczeń.

Generalnie mniej skomplikowane szkody rzeczowe, czyli np. za uszkodzony samochód, są likwidowane we wskazanym terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Oczywiście dotyczy to jedynie wypłaty kwoty bezspornej, czyli wyliczonej przez zakład ubezpieczeń kwoty, która ich zdaniem ma być wystarczająca do naprawienia powstałej szkody.

Należy pamiętać, że w większości przypadków kwota bezsporna jest znacząco zaniżona, a odpowiednie odszkodowanie może być nawet kilkukrotnie wyższe.

Zdecydowana większość spraw dotyczących wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia trwa co najmniej 90 dni lub więcej z uwagi na konieczność uzyskania dokumentacji karnej lub nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach, wyroku sądu karnego skazującego sprawcę powstałej szkody.

W takiej sytuacji termin wypłaty świadczeń odszkodowawczych może się przedłużyć nawet do kilku lat, gdyż postępowania karne trwają bardzo długo.

 

Termin wypłaty odszkodowania po wyroku sądowym

 

Najdłużej trwa wypłata odszkodowania w sprawach, które ze względu na stopień skomplikowania, zakres obrażeń osoby poszkodowanej lub zgłoszone roszczenia rentowe trafiają na drogę postępowania sądowego.

Postępowania sądowe o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty trwają latami, gdyż wykazanie i wyliczenie zgłoszonych w nich roszczeń, w szczególności roszczeń rentowych jest bardzo skomplikowane.

O ile postępowanie przed sądem o odszkodowanie może trwać nawet kilka lat to po wyroku zasądzającym odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę na rzecz osoby poszkodowanej, przyznane świadczenia są wypłacane przez ubezpieczyciela bardzo szybko.

Zazwyczaj od uprawomocnienia się wyroku do wypłaty świadczeń na rachunek bankowy osoby poszkodowanej nie upływa więcej niż 7 dni. Warto pamiętać, że świadczenia wypłacane przez ubezpieczyciela po wyroku sądu cywilnego zawsze są powiększone o odsetki za czas trwania postępowania sądowego, a często nawet za czas postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela.

Dlatego jeżeli skutki wypadku są na tyle poważne, że uzasadniają dochodzenie roszczeń rentowych zdecydowanie warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika takiego jak adwokat czy radca prawny specjalizującego się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Suma gwarancyjna

Świadomość możliwości dochodzenia odszkodowania za skutki wypadku komunikacyjnego jest coraz powszechniejsza. Coraz więcej osób wie równi [...]

Czytaj więcej
blog images
Szczepionka na Koronawirusa – Covid 19

Już od blisko roku wszyscy odczuwamy skutki i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W ostatnim czasie wreszcie pojawiła się szcz [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadki drogowe

Każdego dnia na Polskich drogach dochodzi do dziesiątek, a czasem nawet setek wypadków drogowych. Na szczęście udział w większości z nich [...]

Czytaj więcej