Strona główna » Odszkodowanie z OC sprawcy

Odszkodowanie z OC sprawcy

Odszkodowanie z OC sprawcy

Powszechną wiedzą jest, że w związku z wypadkiem komunikacyjnym osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pojęcie odszkodowania wiele osób rozumie na różne sposoby, z czego większość z nich w sposób błędny.

W ramach tego artykułu przedstawię i pokrótce wyjaśnię:

 • co to jest polisa OC sprawcy;
 • jak sprawdzić polisę OC sprawcy;
 • jakich świadczeń można dochodzić tytułem odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku;
 • w jaki sposób dochodzić odszkodowania z OC sprawcy.

 

Szkoda z OC sprawcy

 

Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli popularna polisa OC ma na celu przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeń, w którym została wykupiona odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osobę ubezpieczoną. Jest to bardzo popularne rozwiązanie dostępne w coraz szerszym zakresie odpowiedzialności. Polisa OC może zabezpieczyć odpowiedzialność za szkodę, do której doszło m.in. w związku z:

 • wypadkiem drogowym spowodowanym przez kierowcę auta lub motocykla;
 • błędem medycznym;
 • wypadkiem przy pracy;
 • wypadkiem w gospodarstwie rolnym;
 • wypadkiem spowodowanym przez rowerzystę lub kierującego hulajnogą elektryczną.

W ramach polisy OC ubezpieczyciel automatycznie przejmuję odpowiedzialność za szkody spowodowane przez sprawcę zdarzenia i wypłaca osobie lub osobom poszkodowanym odpowiednie odszkodowanie. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach polisy OC nie jest jednak nieograniczona, gdyż wysokość odszkodowania z polisy OC sprawcy nie może przekroczyć określonej w polisie OC sumy gwarancyjnej. Jeżeli kwota odszkodowania przekracza sumę gwarancyjną, różnicę musi zapłacić sprawca szkody z własnego majątku.

Jest to sytuacja rzadko spotykana w ramach odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego, gdyż suma gwarancyjna polisy OC dla każdego pojazdu mechanicznego przekracza obecnie 20 milionów złotych, jednak w przypadku polisy OC szpitala, lekarza czy pracodawcy suma gwarancyjna zazwyczaj określana jest na poziomie pomiędzy 200 – 500 tysięcy złotych, więc mogą się zdarzyć sytuacje, w których będzie ona niewystarczająca do pokrycia całości szkody.

 

Sprawdź OC sprawcy

 

Przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych warto ustalić czy sprawca powstałej szkody posiadał polisę OC oraz w jakim towarzystwie ubezpieczeń była ona wykupiona. Co do zasady sprawca szkody powinien chętnie udzielić informacji o posiadanej polisie OC, gdyż w ten sposób może uwolnić się od odpowiedzialności majątkowej za wyrządzoną swoim działaniem szkodę.

W praktyce, żeby sprawdzić polisę OC sprawcy szkody wystarczy do niego zadzwonić lub wysłać maila i powinien on niezwłocznie udzielić osobom poszkodowanym takiej informacji. Jest to standardowa procedura w przypadku zgłaszania odszkodowania za skutki błędu medycznego czy wypadku przy pracy lub wypadku w gospodarstwie rolnym.

Polisę OC sprawcy wypadku komunikacyjnego ustalić jest jeszcze łatwiej, gdyż można ją w dowolnym momencie wyszukać po numerze rejestracyjnym pojazdu, którego kierowca spowodował wypadek.  W tym celu należy wejść na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i skorzystać z wyszukiwarki, która znajduje się w zakładce BAZA OC i AC pod przyciskiem SPRAWDŹ UBEZPIECZENIE OC SPRAWCY WYPADKU.

Najtrudniej jest natomiast w sytuacji, gdy sprawcą wypadku była osoba fizyczna poruszająca się rowerem lub hulajnogą elektryczną. Takie osoby często albo nie posiadają polisy OC, albo nie wiedzą o tym, że ją posiadają. Co ważne w tego typu sytuacjach odszkodowanie za wyrządzoną szkodę może być wypłacone również z polisy OC w życiu prywatnym, OC dla rodziny lub polisy pracowniczej. Warto więc dokładnie zapoznać się z ich zakresem ubezpieczenia, gdyż może to znacząco ułatwić osobie poszkodowanej uzyskanie należnego jej odszkodowania od sprawcy wypadku, a samemu sprawy oszczędzić znaczących wydatków.

 

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

 

Wniosek o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy należy złożyć bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca szkody posiadał w chwili zdarzenia wykupioną polisę OC. Wystąpienie o odszkodowanie bezpośrednio do sprawcy szkody, tylko przedłuży okres do wypłaty świadczeń, gdyż sprawa i tak będzie musiała zostać przekazana do towarzystwa ubezpieczeń, które po analizie sprawy wypłaci stosowne odszkodowanie.

Do wniosku o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy należy dołączyć dokumenty:

 • potwierdzające okoliczności zdarzenia i odpowiedzialność sprawcy szkody;
 • wskazujące nr polisy OC;
 • potwierdzające poniesione starty materialne, np. faktury i paragony;
 • potwierdzające odniesiony na skutek zdarzenia uszczerbek na zdrowiu i przebieg procesu leczenia, np. dokumentacja medyczna i dokumentacja z rehabilitacji;
 • inne dokumenty na potwierdzenie zasadności zgłoszonych roszczeń, np. zdjęcia czy oświadczenia członków rodziny.

Po otrzymaniu wezwania do wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy szkody, towarzystwo ubezpieczeń przeprowadza postępowanie likwidacyjne, w ramach którego:

 • potwierdza odpowiedzialność sprawcy zdarzenia;
 • powołuje komisję lekarską celem oceny rozmiaru uszczerbku na zdrowiu doznanego przez osobę poszkodowaną;
 • weryfikuje dokumenty potwierdzające poniesione na skutek wypadku koszty i straty materialne;
 • ustala wysokość odpowiedniego zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty.

Wypłata odszkodowania z polisy OC sprawcy następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, które w zależności od stopnia skomplikowania podstawy odpowiedzialności sprawcy oraz rozmiaru i zakresu zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych może trwać od 1 miesiąca do nawet sześciu miesięcy. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw dotyczących błędów medycznych okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy szkody może być jeszcze dłuższy.

 

Za małe odszkodowanie z OC sprawcy

 

Mało która osoba poszkodowana wie, jakich dokładnie świadczeń może dochodzić od zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody w ramach jego polisy OC. Prowadzi to do sytuacji, w której osoba poszkodowana domaga się zapłaty jedynie części z należnych jej świadczeń i w rezultacie uzyskana kwota jest znacząco niższa od tej, która jej się faktycznie należy.

Niezgłoszenie wszystkich roszczeń, których może domagać się osoba poszkodowana jest główną przyczyną wypłaty za małego odszkodowania z polisy OC sprawcy. Należy pamiętać, że z polisy OC sprawcy szkody można domagać się równocześnie:

 • odszkodowania za poniesione koszty i straty materialne;
 • zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu lub za śmierć osoby najbliższej;
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych dochodów i zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość.

Za małe odszkodowanie z OC sprawcy jest również skutkiem nieuczciwej praktyki stosowanej przez większość towarzystw ubezpieczeń, które regularnie zaniżają kwoty należnych odszkodowań ustalane w ramach postępowania likwidacyjnego. Decyzja przyznająca za małe odszkodowanie z OC sprawcy nie jest więc niczym nadzwyczajnym, a wręcz jest to zachowanie dosyć powszechne, z którym nie należy jednak się godzić.

Jeżeli nie chcą Państwo by przyznane dobrowolnie za małe odszkodowanie z polisy OC sprawcy było jedynym odszkodowanie za doznaną szkodę należy:

Z naszej praktyki jednoznacznie wynika, że wypłacanie zbyt niskiego odszkodowania za doznane szkody jest celową praktyką towarzystw ubezpieczeń, które liczą, że osoby poszkodowane zaakceptują niekorzystne decyzje i nie będą walczyć o całość należnych im świadczeń. W praktyce prawie w każdym przypadku wniesienia odwołania lub złożenia do sądu pozwu o odszkodowanie ubezpieczyciel proponuję dobrowolną, często znaczącą dopłatę odszkodowania z OC sprawcy w ramach zawarcia ugody sądowej lub pozasądowej.

 

Odszkodowanie z OC

 

Odszkodowanie jest świadczeniem, którego celem jest rekompensata strat materialnych poniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Jest to świadczenie bardzo konkretne, gdyż odnosi się do rzeczywistych ubytków w majątku osoby poszkodowanej lub osób jej najbliższych. Podstawą do dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku, jest każdy uszczerbek materialny poniesiony przez osobę poszkodowaną, który powstał w związku z wypadkiem.

Najczęstsze podstawy do dochodzenia odszkodowania to:

 • Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu;
 • Uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, w tym ubrań, które osoba poszkodowana miała ze sobą w momencie wypadku;
 • Koszty leczenia;
 • Koszty opieki osoby trzeciej;
 • Koszty dojazdów do placówek medycznych;
 • Koszty rehabilitacji;
 • Koszty przystosowania domu lub samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • Koszty pogrzebu osoby zmarłej w wyniku wypadku;
 • Utracone zarobki.

 

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

 

Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego celem jest rekompensata strat niematerialnych poniesionych przez osobę poszkodowaną lub jej najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego czy błędu medycznego. Często poszkodowanym w wypadku drogowym towarzyszy cierpienie psychiczne i fizyczne. W doktrynie tego typu cierpienia są definiowane jako krzywda.

W takim przypadku można domagać się zadośćuczynienia, które ma być rekompensatą za ujemne przeżycia wynikające z wyrządzonej szkody. Przyznanie osobie poszkodowanej zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zależy od oceny i uznania sądu, opartego na wszystkich okolicznościach sprawy. Zadośćuczynienie ma charakter osobisty i kompensacyjny, a jego zadaniem jest złagodzenie sytuacji powypadkowej.

Zadośćuczynienia mogą dochodzić:

 • osoba bezpośrednio poszkodowana, za krzywdę i cierpienie oraz uszczerbek na zdrowiu, które odniosła w wyniku wypadku komunikacyjnego;
 • osoby najbliższe osobie, która poniosła śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, za cierpienie po stracie osoby najbliższej.

 

Renta z OC sprawcy

 

Renta jest świadczeniem okresowym, które ma na celu naprawienie trwałej szkody materialnej, którą poniosła osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego. Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów renty należnej osobie poszkodowanej z OC sprawcy wypadku, wśród których wyróżnia się:

 • Rentę na zwiększone potrzeby – w wyniku obrażeń odniesionych przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym bardzo często zwiększają się jej potrzeby, z tytułu odbywanego procesu leczenia i rehabilitacji. Najczęściej są one związane z koniecznością zapewnienia osobie poszkodowanej stałej lub czasowej opieki lub dodatkowymi wydatkami na leczenie, takimi jak wizyty i zabiegi w prywatnych placówkach służby zdrowia, zabiegi rehabilitacji, lub regularnie przyjmowane leki nie refundowane przez NFZ;
 • Rentę z tytułu utraconego dochodu – renta ta przysługuje w sytuacji, w której w wyniku wypadku osoba poszkodowana utraciła możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Aby roszczenie o rentę było zasadne muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze musi zostać stwierdzone, że poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, czyli nie może wykonywać dotychczasowej pracy albo może ją wykonywać w mniejszym zakresie niż dotychczas. Po drugie musi to generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Uzyskiwana przez osobę poszkodowaną renta z ZUS obniży kwotę renty należnej z OC sprawcy wypadku.
 • Rentę za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość – celem tej renty jest rekompensata tych skutków wypadku komunikacyjnego, które pogarszają perspektywy osoby poszkodowanej na przyszłość. Najlepiej będzie to zobrazować na następującym przykładzie:
  Jan Kowalski w chwili wypadku miał 19 lat i był obiecującym młodym piłkarzem. W wyniku wypadku doznał trwałego uszkodzenia kolana, które co prawda po skomplikowanych operacjach i długotrwałym procesie rehabilitacji nie utrudnia mu normalnego funkcjonowania, jednak uniemożliwia mu profesjonalne uprawianie sportu. Jan Kowalski stracił możliwość zrobienia kariery jako piłkarz i z tego tytułu należy mu się renta.
 • Rentę alimentacyjną – Przysługuje osobom, którym zmarły w wyniku wypadku drogowego przed śmiercią regularnie dostarczał środków do życia. Po śmierci osoby poszkodowanej w wyniku wypadku komunikacyjnego o tego typu rentę mogą zwrócić się do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku przede wszystkim dzieci zmarłego oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, rodzice, a także inne osoby bliskie utrzymywane przez zmarłą osobę poszkodowaną;

Poszczególne świadczenia zostały szczegółowo opisane w innych artykułach dostępnych na blogu, do których lektury serdecznie Państwa zapraszam.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Odszkodowanie z OC sprawcy”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*