Strona główna » Zaniżone odszkodowanie

Zaniżone odszkodowanie

Zaniżone odszkodowanie

Zgłaszając szkodę z polisy OC sprawcy bardzo często otrzymujemy od ubezpieczyciela decyzję przyznającą zaniżone odszkodowanie. Dzieje się tak dlatego, że zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie wypłacane z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego to świadczenia ocenne, które nie mają ściśle określonego sposobu wyliczenia ich wysokości.

Wysokość odszkodowania należnego osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym będzie zależała więc nie tylko od zakresu odniesionych obrażeń, ale również od tego jak zostaną opisane w zgłoszeniu szkody oraz jak oceni je likwidator szkody pracujący dla ubezpieczyciela czy sąd w ramach procesu o odszkodowanie.

 

W artykule opiszę:

 • Od czego zależy wysokość kwoty odszkodowania z polisy OC;
 • Jaką kwotę odszkodowania można uzyskać za dany uszczerbek na zdrowiu;
 • Jak napisać odwołanie w przedmiocie zaniżonego odszkodowania;
 • Do kogo się zgłosić o pomoc w związku z zaniżonym odszkodowaniem;
 • Na czym polega zaniżone odszkodowanie z polisy AC.

 

Zaniżone odszkodowania

 

Wysokość kwot odszkodowania czy zadośćuczynienia wypłacanych po wypadku samochodowym z polisy OC sprawcy wypadku nie została w żaden sposób ściśle określona w przeciwieństwie do polis ubezpieczenia na życie czy NNW, gdzie kwota odszkodowania zależy bezpośrednio od sumy ubezpieczenia. W przypadku polis ubezpieczenia na życie lub NNW zasada wyliczenia kwoty odszkodowania jest prosta, im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższe odszkodowanie. Nie ma tam miejsca na zaniżone odszkodowania.

 

W przypadku polisy OC sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, co wykorzystują pracownicy zakładów ubezpieczeń regularnie zaniżając odszkodowania wypłacane osobom poszkodowanym.

Ze względu na brak szczegółowych uregulowań prawnych w tym zakresie decyzje przyznające zaniżone odszkodowania są jak najbardziej prawidłowe pod kątem prawnym, a ze względu na niską świadomość prawną społeczeństwa mało osób wie, że przyznana kwota odszkodowania jest znacząco zaniżona co daje podstawę do ich zmiany poprzez złożenie odwołania lub zaskarżenie decyzji przyznającej zaniżone odszkodowanie do sądu.

 

Na wysokość kwot odszkodowania i zadośćuczynienia wpływa wiele czynników takich jak:

 • Rozmiar stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • Długość procesu leczenia i rehabilitacji;
 • Stopień w jakim poszkodowany powrócił do sprawności sprzed wypadku;
 • Stopień samodzielności osoby poszkodowanej po wypadku drogowym;
 • Możliwość powrotu do wykonywania pracy zarobkowej;
 • Wpływ wypadku na psychikę osoby poszkodowanej.

 

Kwota zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku samochodowym, którą otrzyma z polisy OC osoba poszkodowana może się więc różnić nie tylko w zależności od rozmiaru doznanego uszczerbku na zdrowiu, ale również od tego jak osoba poszkodowana radzi sobie z sytuacją powypadkową oraz w jaki sposób szkoda została zgłoszona, opisana i udowodniona.

 

Zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

 

Wiele osób poszkodowanych już na pierwszym spotkaniu pyta – jak bardzo zaniżone zostało odszkodowanie, które przyznał mi zakład ubezpieczeń i o jaką kwotę można by je jeszcze podwyższyć?

Udzielenie dokładnej odpowiedzi na to pytanie na początku prowadzenia sprawy nie jest możliwe, jednak na podstawie porównania do innych wypadków o podobnym zakresie obrażeń, można wskazać przybliżony zakres kwot odszkodowania i zadośćuczynienia, o które może się starać osoba poszkodowana w wypadku samochodowym.

 

Przykłady kwot odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku samochodowym wyglądają następująco:

 

 • Złamana noga to odszkodowanie w granicach 10-30 tysięcy złotych w zależności od stopnia skomplikowania złamania oraz długości procesu leczenia;
 • Złamana ręka to odszkodowanie w granicach 15-50 tysięcy złotych w zależności od stopnia skomplikowania złamania oraz tego czy po zakończonym leczeniu została zachowana pełna ruchomość ręki;
 • Złamane żebro to odszkodowanie w granicach 5-15 tysięcy złotych w zależności od ilości złamanych żeber. Zazwyczaj zadośćuczynienie przyznawane jest dopiero za co najmniej 3 złamane żebra;
 • Złamanie palca lub nadgarstka to odszkodowanie w granicach od 10 do nawet 100 tysięcy złotych, jeżeli złamania skutkują ograniczeniem ruchomości czy sprawności osoby poszkodowanej;
 • Złamanie miednicy to odszkodowanie w granicach 5-30 tysięcy złotych w zależności od stopnia skomplikowania złamania oraz długości procesu rehabilitacji;
 • Uszkodzenie nerwu strzałkowego może być podstawą do odszkodowania w kwocie nawet ponad 100 tysięcy złotych, gdyż często jest nieodwracalne i skutkuje trwałą niepełnosprawnością osoby poszkodowanej.
 • Blizny na twarzy, czole, rękach, nogach czy innych widocznych częściach ciała mogą skutkować uzyskaniem odszkodowania w kwocie od 6 do nawet 50 tysięcy złotych.
 • Złamanie kompresyjne kręgosłupa to zazwyczaj odszkodowanie w granicach 5-15 tysięcy złotych. Oczywiście jeżeli zakres złamania jest na tyle poważny, że konieczne jest przeprowadzenie operacji lub skutkiem złamania kompresyjnego kręgosłupa jest niepełnosprawność osoby poszkodowanej to należne zadośćuczynienie będzie znacznie wyższe.

 

Wskazane powyżej kwoty należnego zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym są oczywiście jedynie przykładowe i dotyczą sytuacji, w których osoba poszkodowana zdecyduje się na złożenie odwołania od decyzji przyznającej zaniżone odszkodowanie, a następnie na dochodzenie należnego jej odszkodowania na drodze sądowej.

Bez procesu cywilnego możliwe do uzyskania kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia będą znacznie niższe, gdyż ubezpieczyciel zawsze dąży do wypłaty możliwie jak najniższej kwoty odszkodowania, mimo pełnej świadomości, że przyznane kwoty odszkodowania są w dużym stopniu zaniżone.

 

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy – odwołanie

 

Zaniżone odszkodowanie to powszechny problem w szkodach zgłaszanych z polisy OC sprawcy wypadku drogowego. Zaniżone kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia wynikają z tego, że ubezpieczyciel po otrzymaniu zgłoszenia szkody wypłaca jedynie kwotę bezsporną.

Kwota bezsporna to znacznie zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy, które musi zostać wypłacone przez ubezpieczyciela zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W ramach kwoty bezspornej wypłacane jest odszkodowanie, które jest co najmniej kilkukrotnie zaniżone w porównaniu do kwoty odszkodowania z OC sprawcy, którą może zasądzić sąd w ramach procesu o odszkodowanie.

 

Co zrobić, jeżeli zostanie Państwu wypłacone zaniżone odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?

 

Przede wszystkim nie poddawać się i nie zadowalać dobrowolnie wypłaconą przez ubezpieczyciela zaniżoną kwotą odszkodowania. Zaniżona wypłata odszkodowania to dobry początek do dochodzenia należnych osobie poszkodowanej świadczeń.

Wypłacając nawet znacznie zaniżone odszkodowanie, ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkodę odniesioną przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym. Dzięki temu składając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania lub wnosząc pozew do sądu cywilnego o zapłatę mają Państwo gwarancje, że ubezpieczyciel jest na podstawie polisy OC odpowiedzialny za poniesioną szkodę. Mając ustaloną odpowiedzialność ubezpieczyciela za powstałą szkodę pozostaje tylko udowodnić faktyczny rozmiar poniesionych przez osobę poszkodowaną strat oraz doznanego przez nią bólu, cierpienia i uszczerbku na zdrowiu.

 

Pierwszym krokiem do zmiany decyzji ubezpieczyciela przyznającej zaniżone odszkodowanie jest zawsze złożenie odwołania. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy złożyć pisemnie lub mailowo wskazując w nim jaka powinna zostać wypłacona kwota odszkodowania i w miarę możliwości powołać jak najwięcej dowodów na potwierdzenie, że przyznane dotychczas odszkodowanie jest znacząco zaniżone.

Do odwołania warto załączyć:

 • Dodatkową dokumentację medyczną osoby poszkodowanej z procesu leczenia i rehabilitacji;
 • Decyzje o przyznaniu odszkodowania z ZUS, KRUS lub innych dobrowolnych ubezpieczeń;
 • Faktury i rachunki za poniesione w związku z wypadkiem koszty;
 • Opis nadal odczuwanych przez osobę poszkodowaną skutków wypadku.

 

Odwołanie od decyzji o przyznaniu zaniżonego odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku można złożyć w dowolnym terminie, dopóki sprawa nie ulegnie przedawnieniu. Jeżeli ubezpieczyciel w decyzji wskazał np. 30 dniowy termin do wniesienia odwołania nie ma on żadnej mocy prawnej i odwołanie można spokojnie złożyć również po jego upływie.

 

Złożenie odwołania od decyzji o przyznaniu zaniżonego odszkodowania może skutkować dopłatą do odszkodowania ze strony ubezpieczyciela lub propozycją zawarcia ugody w sprawie.  Nie warto jednak kończyć sprawy już na tym etapie, gdyż największe szanse na podwyższenie kwoty zaniżonego odszkodowania są w ramach procesu cywilnego o odszkodowanie, gdzie jest możliwość uzyskania opinii niezależnych biegłych sądowych.

Pozew o odszkodowanie do sądu cywilnego jest skomplikowanym pismem, od którego dodatkowo należy uiścić do sądu opłatę w wysokości 5% żądanej kwoty. W tym celu można jednak wykorzystać zaniżone odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w ramach kwoty bezspornej.

 

Zaniżone odszkodowanie OC

 

Przed złożeniem pozwu o odszkodowanie warto zwrócić się o pomoc lub analizę sprawy do adwokata, który specjalizuje się w sprawach o odszkodowanie. Szukając pomocy przed rozpoczęciem sprawy sądowej o zaniżone odszkodowanie z polisy OC sprawcy należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które znacząco zwiększą szanse na końcowy sukces i uzyskanie możliwie najwyższej kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty z polisy OC sprawcy szkody.

 

Po pierwsze prawidłowo poprowadzona sprawa o podwyższenie odszkodowania z OC sprawcy wypadku, powinna znaleźć swój finał przed sądem cywilnym. W procesie sądowym może Państwa reprezentować jedynie adwokat lub radca prawny.

Żadna kancelaria odszkodowawcza nie ma uprawnień do reprezentowania klientów w postępowaniu przed sądem cywilnym czy karnym, dlatego zazwyczaj pracownicy kancelarii odszkodowawczej będą Państwa namawiać do zawarcia ugody pozasądowej, co z kolei wiąże się ze zrzeczeniem znacznej części należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Jeżeli kancelaria odszkodowawcza zapewni Państwu obecność adwokata na rozprawie to zazwyczaj będzie się to wiązać z dodatkowym kosztem, który po zakończeniu sprawy będzie potrącony z należnego Państwu odszkodowania.

 

Po drugie nie ma ludzi, którzy znają się na wszystkim, a jeżeli próbują to zazwyczaj w niczym nie są naprawdę dobrzy. Szukając dobrego adwokata w prowadzeniu sprawy o zaniżone odszkodowanie warto zdecydować się na takiego, który specjalizuje się wyłącznie w sprawach odszkodowawczych.

Osoba bez odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie może nie zgłosić wszystkich świadczeń, które można uzyskać za skutki wypadku drogowego lub domagać się zbyt niskich kwot odszkodowania i zadośćuczynienia. Należy pamiętać, że sąd cywilny nie może orzec wyższego odszkodowania niż zgłoszone w pozwie, nawet jeżeli są ku temu oczywiste podstawy.

Dodatkowo, jeżeli odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego nie została potwierdzona lub ubezpieczyciel na etapie likwidacji szkody zaniżył wypłaconą kwotę odszkodowania wskazując na przyczynienie osoby poszkodowanej do powstania szkody warto upewnić się, że adwokat posiada również wiedzę oraz doświadczenie z zakresu prowadzenia spraw karnych dotyczących wypadków komunikacyjnych, a w szczególności ich rekonstrukcji. W ramach przyczynienia należne osobie poszkodowanej odszkodowanie może zostać obniżone nawet o 80%.

 

Po trzecie znaczna część osób poszkodowanych w wypadkach drogowych zleca prowadzenie swojej sprawy o zaniżone odszkodowanie lokalnemu prawnikowi. Realia dzisiejszego rynku usług prawnych są takie, że najlepsi adwokaci decydują się na prowadzenie kancelarii w dużych miastach.

Warszawa jest nie tylko największym miastem w Polsce, ale również zdecydowanie największym rynkiem usług prawniczych, co pozwala działającym tam adwokatom na specjalizację i doskonalenie się w wąskiej dziedzinie, jak np. odszkodowania. Dla porównania prawnik, który decyduje się prowadzić kancelarię w małej miejscowości zazwyczaj zmuszony jest zajmować się sprawami z najróżniejszych dziedzin np. w zakresie rozwodów czy podziału majątku, gdyż przyjmowanie wyłącznie spraw odszkodowawczych nie pozwoliłoby mu na utrzymanie kancelarii.

Ponadto ze względu na wyższy poziom życia w Warszawie, wyższe wynagrodzenia i co za tym idzie wyższe koszty życia, Warszawskie sądy zasądzają również wyższe kwoty należnego osobom poszkodowanym odszkodowania i zadośćuczynienia. Dzieje się tak dlatego, że jedną z przesłanek do ustalenia należnego zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy wypadku drogowego, jest by było ono odczuwalne dla osoby poszkodowanej, na co wpływ ma bez wątpienia jej poziom życia i osiągane przez nią zarobki.

 

Zaniżone odszkodowanie AC

 

Zaniżone odszkodowanie występuje równie często w ramach ubezpieczenia AC jak i OC. Wyceniając szkodę na pojeździe towarzystwa ubezpieczeń stosują wiele sposobów na możliwie jak największe zaniżenie odszkodowania, takich jak:

 • wyliczanie kosztów naprawy na podstawie zamienników zamiast oryginalnych części;
 • zaniżanie stawek za roboczogodzinę naprawy pojazdu;
 • zaniżanie kryteriów do stwierdzenia szkody całkowitej do np. 60% czy 70% wartości pojazdu w chwili zdarzenia;
 • zaniżanie wartości pojazdu w chwili zdarzenia poprzez nieuwzględnianie stanu, przebiegu oraz wersji silnikowej czy wyposażenia pojazdu;
 • nieuwzględnianie kosztów holowania i postoju uszkodzonego pojazdu oraz kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

 

Tego typu praktyki zakładów ubezpieczeń są oczywiście niewłaściwe i nakierowane wyłącznie na zaniżenie odszkodowania z polisy AC należnego za skutki uszkodzenia pojazdu. Decyzje przyznające zaniżone odszkodowanie z polisy AC tak samo jak w przypadku OC można i zdecydowanie należy zaskarżyć, a jeżeli nie przyniesie to spodziewanego rezultatu złożyć pozew o odszkodowanie do sądu cywilnego.

 

Należy jednak pamiętać, że odwołując się od decyzji przyznającej zaniżone odszkodowanie z polisy AC nie możemy podważać niekorzystnych warunków polisy, które zostały zaakceptowane w momencie jej zawierania. Jeżeli podpisując umowę ubezpieczenia AC zgodziliśmy się na wariant kosztorysowy, a nie serwisowy lub nie dopłaciliśmy za zniesienie amortyzacji części nie możemy podważać zaniżonego z tych powodów odszkodowania.

Nie oznacza to jednak, że nie warto składać odwołania od decyzji o zniżonym odszkodowaniu z polisy AC, gdyż praktycznie każda taka decyzja zawiera elementy, które można podważyć i w zdecydowanej większości przypadków samo złożenie odwołania może skutkować dopłatą przez ubezpieczyciela dodatkowej kwoty odszkodowania.   

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

Tagi:

1 komentarz do “Zaniżone odszkodowanie”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*