Strona główna » Odsetki od odszkodowania

Odsetki od odszkodowania

Odsetki od odszkodowania

Gdy mówię moim klientom, że proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego będzie trwał co najmniej kilka lat i muszą się uzbroić w cierpliwość większość z nich pyta czy w takim razie można chociaż dochodzić odsetek od zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych, a jeżeli tak to od kiedy te odsetki się liczą i w jakiej przysługują wysokości.

 

Odsetki ustawowe od odszkodowania

 

postępowaniu cywilnym w przedmiocie dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego czy wypadku drogowego oczywiście można dochodzić również odsetek od żądanych kwot. Zgodnie z treścią art. 14 ust 1 i 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.”

Powyższy przepis nakłada na zakład ubezpieczeń, w którym pozwany szpital, lekarz czy sprawca wypadu drogowego mają wykupioną polisę OC, obowiązek wypłaty świadczeń w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody w sprawie. Niestety termin ten może być przedłużany do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i odpowiedzialności sprawcy.

Dlatego tak ważne jest uzyskanie w pierwszej kolejności potwierdzenia odpowiedzialności szpitala lub lekarza za popełnienie błędu medycznego, czy kierowcy za spowodowanie wypadku komunikacyjnego, a dopiero kolejnym krokiem jest spór co do wysokości należnych osobie poszkodowanej świadczeń odszkodowawczych.

Dzień uzyskania wyroku karnego, orzeczenia sądu lekarskiego lub orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych stanowi w praktyce najczęstszy termin, od którego sąd cywilny zasądza odsetki od wnioskowanych w pozwie roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę.

 

Odsetki za opóźnienie wypłaty odszkodowania

 

Odsetki, które są naliczane od zasądzonej kwoty odszkodowania to odsetki ustawowe za opóźnienie, których wysokość wynosi obecnie 5,6% w skali roku. Jest to znacznie więcej niż na jakimkolwiek rachunku oszczędnościowym czy lokacie.

Należy również pamiętać, iż wysokość odsetek zmienia się w każdym roku. W wyroku sąd uwzględnia wysokość odsetek za każdy rok trwania postępowania, a nie wysokość za rok, w którym został złożony pozew, tak więc jeżeli np. postępowanie trwało 3 lata, odsetki ustawowe za opóźnienie w pierwszym roku wynosiły 7%, w drugim 8%, a w trzecim 9% to tak też naliczy je sąd.

W praktyce do wykonywania tych obliczeń proponuję korzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów odsetek, które błyskawicznie obliczą odpowiednią kwotę należnych odsetek ustawowych za opóźnienie z uwzględnieniem wszystkich zmian i nowelizacji.

 

Odsetki od odszkodowania, a podatek dochodowy

 

Po kilku latach walki z ubezpieczycielem o wypłatę należnego odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty z polisy OC sprawcy szkody z zasądzanych w wyroku sądu cywilnego odsetek ustawowych za opóźnienie może uskładać się całkiem spora kwota. W większości prowadzonych przez nas spraw sądowych wynosi ona od 15% do nawet 30% kwoty zasądzonych świadczeń odszkodowawczych.

Należy pamiętać, że wszelkie kwoty wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeń tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty z polisy OC sprawcy szkody powstałej wskutek wypadku komunikacyjnego czy błędu lekarskiego są zwolnione z podatku dochodowego, a nawet z obowiązku zgłoszenia faktu ich uzyskania do właściwego urzędu skarbowego.

Niestety w kwestii odsetek od odszkodowania zasądzanych w wyroku przez sąd cywilny sytuacja nie jest już taka prosta. Z przepisów podatkowych nie wynika bezpośrednio, że odsetki od odszkodowania powinny zostać zgłoszone do urzędu skarbowego, ani że powinien zostać od nich odprowadzony podatek dochodowy. Wątpliwości te starają się rozwiać organy Krajowej Administracji Skarbowej, które regularnie wydają interpretacje, zgodnie z którymi od odsetek od odszkodowania powinien zostać zapłacony podatek dochodowy.

Co ciekawsze interpretacje te w wielu przypadkach są podważane przez wojewódzkie sądy administracyjne, a nawet Naczelny Sąd Administracyjny, który chociażby w wyroku z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt II FSK 289/12, uznał, że „odsetki należy przypisać do tego samego źródła przychodów co należność główną, a więc powinny być opodatkowane tak, jak owa należność główna.”, czyli w praktyce powinny zostać zwolnione z podatku dochodowego.

 

Odsetki od odszkodowania – jaki PIT

 

Stanowiska tego nie podzielają towarzystwa ubezpieczeń, które po wypłacie zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego świadczeń odszkodowawczych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przesyłają osobom poszkodowanym formularz PIT 8C wypełniony na kwotę wypłaconych odsetek od odszkodowania.

Na pytanie, co w takim przypadku ma zrobić osoba poszkodowana, która po zakończeniu sprawy sądowej o odszkodowanie za skutki błędu lekarskiego czy wypadku drogowego otrzymała od ubezpieczyciela zasądzone prawomocnym wyrokiem świadczenia odszkodowawcze wraz z odsetkami, mogę jedynie doradzić, że obecnie ma dwa rozwiązania:

  • zgłosić, a następnie opłacić podatek dochodowy od kwoty odsetek wskazanej w formularzu PIT 8C;
  • poczekać na ewentualne wezwanie ze strony Urzędu Skarbowego od którego można się odwoływać w ramach procedury administracyjnej, gdyż sytuacja prawna w tym zakresie nie jest jednoznaczna.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

1 komentarz do “Odsetki od odszkodowania”

  1. Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*