Strona główna » Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe

Każdy wypadek, rodzi po stronie jego sprawcy obowiązek zapłaty odszkodowania, a dla osoby poszkodowanej po wypadku powstaje roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za negatywne skutki wypadku dla zdrowia, życia czy sytuacji finansowej osoby poszkodowanej.

 

W niniejszym artykule opiszę:

 • Komu należy się odszkodowanie powypadkowe;
 • Jakich roszczeń można dochodzić w ramach odszkodowania powypadkowego;
 • Kto wypłaca odszkodowania powypadkowe;
 • Kogo wybrać do pomocy w uzyskaniu odszkodowania powypadkowego.

 

Odszkodowania komunikacyjne

 

Odszkodowania powypadkowe to przede wszystkim odszkodowania komunikacyjne. Co roku liczba wypadków komunikacyjnych jest najwyższa i zdecydowanie przewyższa wszystkie inne rodzaje wypadków.

Każdej osobie poszkodowanej po wypadku komunikacyjnym z wyjątkiem jego sprawcy należy się odszkodowanie powypadkowe. Roszczenia za skutki wypadku przysługują więc:

 • Kierowcy pojazdu, który nie spowodował wypadku;
 • Wszystkim pasażerom pojazdu, który nie spowodował wypadku;
 • Wszystkim pasażerom pojazdu, który spowodował wypadek;
 • Pieszym, którzy ucierpieli na skutek potrącenia przez pojazd mechaniczny.

 

Wniosek o wypłatę odszkodowania powypadkowego należy zgłosić do ubezpieczyciela, u którego w dniu wypadku pojazd sprawcy był ubezpieczony w ramach polisy OC. Polisę OC można sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podając nr rejestracyjny pojazdu sprawcy i datę wypadku.

Do wniosku o wypłatę odszkodowania powypadkowego należy załączyć:

 • dokumentację medyczną osoby poszkodowanej,
 • dokumentację z postępowania karnego,
 • faktury i paragony potwierdzające koszty poniesione w związku z wypadkiem,
 • dokładny opis skutków wypadku dla osoby poszkodowanej.

 

Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w moim artykule pod tytułem Wniosek o odszkodowanie – wzór.

 

Odszkodowania powypadkowe w pracy

 

Odszkodowania powypadkowe to jednak nie tylko odszkodowania komunikacyjne. Osoby poszkodowane po wypadku w pracy również mogą starać się o odszkodowanie powypadkowe.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje osobie poszkodowanej zarówno z ZUS, jak również z polisy OC pracodawcy. Obu tych świadczeń można dochodzić łącznie, a ponadto wypłacane są one niezależnie od siebie, czyli wypłata odszkodowania z ZUS nie zmniejsza kwoty należnej osobie poszkodowanej z polisy OC pracodawcy.

 

Odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje każdemu pracownikowi, który doznał wypadku nie ze swojej wyłącznej winy. Częściowa wina pracownika nie pozbawia go możliwości dochodzenia odszkodowania za wypadek w pracy, a jedynie może prowadzić do uznania, że pracownik przyczynił się do powstania wypadku przy pracy. Przyczynienie się pracownika może być podstawą obniżenia odszkodowania po wypadku w pracy, jednak nie może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

 

Wniosek o odszkodowanie za wypadek przy pracy należy zgłosić osobno do ZUS oraz osobno do ubezpieczyciela, w którym pracodawca wykupił polisę OC.  Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy nie ma negatywnych konsekwencji dla pracodawcy, gdyż to nie pracodawca odpowiada za wypłatę świadczeń odszkodowawczych ani nie ma obowiązku ich zwrotu.

Uzyskanie odszkodowania za wypadek w pracy nie powinno mieć też żadnych negatywnych konsekwencji dla pracownika, który stara się o odszkodowanie, niezależnie od tego czy pracownik dochodzi odszkodowania z ZUS czy z polisy OC pracodawcy.

 

Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w moim kolejnym artykule Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

 

Odszkodowanie powypadkowe

 

Odszkodowanie powypadkowe obejmuje wszystkie straty materialne, które poniosła osoba poszkodowana. Odszkodowanie po wypadku wypłacane w ramach polisy OC obejmuje zwrot:

 • kosztów leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej;
 • kosztów zakupu leków i sprzętu medycznego niezbędnych w leczeniu skutków wypadku;
 • kosztów opieki i pomocy osób trzecich, zanim poszkodowany w wypadku powróci do pełnej sprawności;
 • utraconych zarobków za okres niezdolności do pracy po wypadku.
 • kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu lub zwrot jego wartości, jeżeli naprawa jest niecelowa, czyli w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej;

 

Odszkodowanie powypadkowe obejmuje również stałą lub okresową rentę, jeżeli osoba poszkodowana po zakończonym leczeniu nie odzyskała pełnej sprawności lub zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

Renta przysługuje również osobom, które pozostawały na utrzymaniu osoby zmarłej na skutek wypadku. Tego typu świadczenie nazywa się rentą alimentacyjną i przysługuje dzieciom zmarłego do czasu zakończenia przez nie nauki, w tym studiów. Małżonkowi osoby zmarłej renta alimentacyjna może przysługiwać nawet do końca życia.

 

Szczegółowe informacje na temat renty alimentacyjnej oraz innych rodzajów renty należnej w ramach odszkodowania po wypadku drogowym znajdą Państwo w artykułach opublikowanych na Naszym blogu w zakładce renta.

 

Zadośćuczynienie jest kolejnym roszczeniem, którego osoba poszkodowana może dochodzić w ramach odszkodowania powypadkowego. Celem zadośćuczynienia jest rekompensata szkód niematerialnych, poniesionych przez osobę poszkodowaną wskutek wypadku, takich jak:

 • stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu;
 • ból, cierpienie i krzywda;
 • konieczność przechodzenia długotrwałego procesu leczenia i rehabilitacji;
 • konieczność reorganizacji życia czy zmiany planów na przyszłość.

 

Zadośćuczynienie przysługuje również osobom najbliższym osoby zmarłej na skutek wypadku. Zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej mogą dochodzić:

 • partner, narzeczony lub małżonek;
 • dzieci, w tym dzieci przybrane i przysposobione;
 • rodzice;
 • rodzeństwo, również rodzeństwo przyrodnie;
 • dziadkowie i wnuki;
 • w uzasadnionych przypadkach także zięć lub synowa czy teść i teściowa.

 

Roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia można zgłosić razem z odszkodowaniem lub odrębnie w okresie do 20 lat od daty wypadku, jeżeli sprawca wypadku został ukarany wyrokiem sądu karnego.

Jeżeli sprawca za spowodowany wypadek otrzymał jedynie mandat, zadośćuczynienia i odszkodowania można dochodzić w okresie nie dłuższym niż 3 lata od wypadku, a poszkodowane osoby małoletnie najpóźniej w okresie 2 lat od uzyskania pełnoletności.

 

Podatek od odszkodowania powypadkowego

 

Odszkodowania powypadkowe są zwolnione od podatku na podstawie z art. Art. 21 pkt 1.3 oraz 1.3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym: „Wolne od podatku dochodowego są: otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw oraz odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.”

 

W świetle przedstawionych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoba poszkodowana nie ma obowiązku uiszczania podatku dochodowego ani uwzględniania w swoim rozliczeniu rocznym PIT żadnych świadczeń uzyskanych w ramach odszkodowania powypadkowego.

Z podatku zwolnione są:

 • odszkodowanie za poniesione po wypadku koszty i straty materialne;
 • zadośćuczynienie za doznane uszkodzenia ciała i uszczerbek na zdrowiu;
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej;
 • renta powypadkowa niezależnie czy została przyznana z tytułu:
  • zwiększonych potrzeb;
  • utraconych dochodów i zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość;
  • pogorszenia sytuacji materialnej po śmierci osoby najbliższej.

 

Podatek od odszkodowania powypadkowego należy zapłacić jedynie w sytuacji, gdy w sprawie został złożony pozew o odszkodowanie, na skutek którego sąd zasądził odpowiednie kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia wraz z odsetkami. Odsetki od odszkodowania powypadkowego nie są zwolnione z podatku i stanowią dochód osoby poszkodowanej. Kwota przyznanych przez sąd odsetek od odszkodowania powinna więc być uwzględniona w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT i powinien zostać od niej zapłacony odpowiedni podatek.

 

Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy

 

Odszkodowania powypadkowe w przeważającej części są wypłacane z polisy OC sprawcy wypadku. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że prawo nakłada obowiązek wykupienia osobnej polisy OC dla każdego pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu po drogach publicznych.

Brak wykupionej polisy OC dla pojazdu mechanicznego skutkuje wysokimi karami finansowymi dla jego właściciela niezależnie od tego czy w okresie braku ubezpieczenia doszło do wypadku lub kolizji, czy pojazd poruszał się całkowicie bezszkodowo. Wysokość kary za brak ważnej polisy OC w 2019 roku wynosiła od 900,00 zł do nawet 4.500,00 zł.

Również każdy pracodawca, czy rolnik posiadający własne gospodarstwo rolne powinien posiadać wykupioną polisę OC. W tym przypadku jednak wykupienie polisy OC nie jest obowiązkowe i za brak ubezpieczenia nie grożą żadne kary.

 

Polisa OC jest bardzo ważnym ubezpieczeniem, gdyż to z niej następuje wypłata osobie poszkodowanej odszkodowania powypadkowego. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż uzyskanie odszkodowania bezpośrednio od sprawcy wypadku komunikacyjnego mogłoby być w wielu przypadkach znacznie utrudnione lub niemożliwe.

W zależności od zakresu i rodzaju obrażeń, które odniosła osoba poszkodowana wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania powypadkowego może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. 

Dzięki polisie OC poszkodowany otrzymuje należne mu odszkodowanie bezpośrednio od ubezpieczyciela w ramach polisy OC, a sprawca wypadku nie poniesie konsekwencji finansowych spowodowania wypadku poza podwyżką polisy OC w kolejnych latach oraz świadczeniami, które nałoży na niego sąd karny w ramach kary za spowodowanie wypadku komunikacyjnego.

 

Wypadki drogowe zazwyczaj powodują szkodę również po stronie sprawcy wypadku, który może dochodzić odszkodowania powypadkowego, jeżeli posiada wykupioną polisę AC, czyli Auto Casco lub NNW, czyli polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku polisy AC lub NNW to jakie odszkodowanie zostanie wypłacone sprawcy po wypadku samochodowym zależy przede wszystkim od warunków na jakich została zawarta polisa. 

Wykupując polisę AC lub NNW należy dokładnie zapoznać się z zakresem ochrony oraz wysokością sumy ubezpieczenia, gdyż to od nich w głównej mierze zależy wysokość odszkodowania powypadkowego.

 

Odszkodowania powypadkowe – Warszawa

 

Odszkodowania powypadkowe należą się praktycznie każdej osobie poszkodowanej czy to w wypadku komunikacyjnym czy wypadku przy pracy czy wypadku w rolnictwie.

W praktyce jednak zakłady ubezpieczeń wypłacające odszkodowania powypadkowe w ramach polisy OC rażąco zaniżają wysokość świadczeń odszkodowawczych, które należą się osobom poszkodowanym na skutek wypadków.

 

Chcąc uzyskać całą kwotę należnego odszkodowania powypadkowego warto powierzyć prowadzenie swojej sprawy profesjonalistom, którzy mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i znają sposoby, dzięki którym mogą wpłynąć na zmianę decyzji ubezpieczyciela. W każdej sprawie dotyczącej odszkodowania powypadkowego należy zaskarżyć decyzję ubezpieczyciela o przyznaniu kwoty bezspornej, czyli wnieść od niej odwołanie, a następnie złożyć pozew o odszkodowanie do sądu cywilnego.

 

Pozew o odszkodowanie powypadkowe wnosi się nie przeciwko sprawcy wypadku czy pracodawcy, u którego doszło do wypadku przy pracy, ale przeciwko ubezpieczycielowi, u którego mieli oni wykupioną polisę OC. Większość towarzystw ubezpieczeń ma swoje siedziby w Warszawie, więc to w Warszawie zakładanych jest większość spraw sądowych o odszkodowanie czy zadośćuczynienie za skutki wypadku.

Proces sądowy o odszkodowanie jest najważniejszym etapem postępowania w sprawie o uzyskanie odszkodowania powypadkowego. Jego prowadzenie najlepiej więc powierzyć osobom, które nie tylko specjalizują się w prowadzeniu tego typu spraw, ale mają swoją siedzibę w miejscu, gdzie będzie toczyć się sprawa sądowa.

Dzięki temu mają Państwo największą szanse na to, że sprawa sądowa o odszkodowanie powypadkowe będzie prowadzona osobiście przez adwokata, którego Państwo wybrali, a nie pełnomocnika, któremu powierzone zostało prowadzenie sprawy na odległość lub który w ogóle nie prowadził Państwa sprawy, a ma się tylko stawiać na wyznaczonych przez sąd rozprawach, często nie znając ani sprawy ani osób, które reprezentuje.

 

Więcej na temat pozwu o odszkodowanie mogą Państwo przeczytać w kolejnym artykule, który jest poświęcony dokładnemu opisaniu tego zagadnienia.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Odszkodowania powypadkowe”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*