Odszkodowania powypadkowe

Wypadki drogowe zdarzają się każdego dnia. Mimo poprawy infrastruktury drogowej, coraz większej ilości dróg ekspresowych i autostrad, liczba wypadków komunikacyjnych jedynie nieznacznie maleje. Dzieję się tak głównie dlatego, iż w Polsce ciągle rośnie liczba samochodów i jest to wzrost znaczący.

Z wypadkami nierozerwalnie związana jest tematyka odszkodowań powypadkowych. Każdy wypadek drogowy, rodzi po stronie jego sprawcy obowiązek wypłaty odszkodowania, a dla osoby poszkodowanej w wypadku samochodowym powstaje roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za skutki wypadku drogowego.

Wypadek, a odszkodowanie

Odszkodowania komunikacyjne stanowią największą część rynku ubezpieczeniowego. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że prawo nakłada obowiązek wykupienia osobnej polisy OC dla każdego pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu po drogach publicznych.

Brak wykupionej polisy OC dla pojazdu mechanicznego skutkuje wysokimi karami finansowymi dla jego właściciela niezależnie od tego czy w okresie braku ubezpieczenia doszło do wypadku lub kolizji, czy pojazd poruszał się całkowicie bezszkodowo. Wysokość kary za brak ważnej polisy OC w 2019 roku wynosi od 900 zł do nawet 4.500 zł.

 

Polisa OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, gdyż to z niej następuje wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku samochodowym. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż uzyskanie odszkodowania bezpośrednio od sprawcy wypadku komunikacyjnego mogłoby być w wielu przypadkach znacznie utrudnione lub niemożliwe.

W zależności od zakresu i rodzaju obrażeń, które odniósł poszkodowany w wypadku samochodowym wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Poszkodowany w wypadku otrzymuje należne mu odszkodowanie bezpośrednio od ubezpieczyciela w ramach polisy OC sprawcy wypadku drogowego.

Dzięki polisie OC sprawca nie poniesie konsekwencji finansowych spowodowania wypadku poza podwyżką polisy OC w kolejnych latach oraz świadczeniami, które nałoży na niego sąd karny w ramach kary za spowodowanie wypadku komunikacyjnego.

 

Odszkodowania powypadkowe w przeważającej części są wypłacane z polisy OC sprawcy wypadku drogowego. Wypadki drogowe powodują jednak szkodę również po stronie sprawcy wypadku, który może dochodzić odszkodowania, jeżeli posiada wykupioną polisę AC, czyli Auto Casco lub NNW, czyli polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku polisy AC lub NNW to jakie odszkodowanie zostanie wypłacone sprawcy po wypadku samochodowym zależy przede wszystkim od warunków na jakich została zawarta polisa. Wykupując polisę AC lub NNW należy dokładnie zapoznać się z zakresem ochrony oraz wysokością sumy ubezpieczenia, gdyż to od nich w głównej mierze zależy wysokość odszkodowania za skutki wypadku drogowego.

Odszkodowanie powypadkowe

Odszkodowanie za wypadek drogowy obejmuje wszystkie straty materialne, które poniosła osoba poszkodowana. Odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego wypłacane w ramach polisy OC obejmuje więc zwrot:

 • kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu lub zwrot jego wartości, jeżeli naprawa jest niecelowa, czyli w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej;
 • kosztów leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej;
 • kosztów zakupu leków i sprzętu medycznego niezbędnych w leczeniu skutków wypadku komunikacyjnego;
 • kosztów opieki i pomocy osób trzecich, zanim poszkodowany w wypadku samochodowym powróci do pełnej sprawności;
 • utraconych zarobków za okres niezdolności do pracy po wypadku drogowym.

 

Odszkodowanie po wypadku obejmuje również stałą lub okresową rentę, jeżeli osoba poszkodowana w wypadku drogowym po zakończonym leczeniu nie odzyskała pełnej sprawności lub zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Renta przysługuje również osobom, które pozostawały na utrzymaniu osoby zmarłej na skutek wypadku komunikacyjnego.

Tego typu świadczenie nazywa się rentą alimentacyjną i przysługuje dzieciom zmarłego do czasu zakończenia przez nie nauki, w tym studiów. Małżonkowi osoby zmarłej renta alimentacyjna może przysługiwać nawet do końca życia.

Szczegółowe informacje na temat renty alimentacyjnej oraz innych rodzajów renty należnej w ramach odszkodowania po wypadku drogowym znajdą Państwo w artykułach opublikowanych na Naszym blogu w zakładce renta.

Zadośćuczynienie od sprawcy wypadku

Zadośćuczynienie jest kolejnym roszczeniem, którego osoba poszkodowana może dochodzić od sprawcy wypadku samochodowego. Zadośćuczynienie przez większość osób jest mylone lub utożsamiane z odszkodowaniem.

Istnieje jednak między nimi wyraźna różnica, gdyż odszkodowanie służy naprawieniu szkód materialnych doznanych przez poszkodowanego w wypadku drogowym, natomiast celem zadośćuczynienia jest rekompensata szkód niematerialnych, poniesionych wskutek wypadku komunikacyjnego, takich jak:

 • stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu;
 • ból, cierpienie i krzywda;
 • konieczność przechodzenia długotrwałego procesu leczenia i rehabilitacji;
 • konieczność reorganizacji życia czy zmiany planów na przyszłość;

 

Zadośćuczynienie przysługuje również osobom najbliższym osoby zmarłej w wypadku komunikacyjnym. Zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej mogą dochodzić:

 • partner, narzeczony lub małżonek;
 • dzieci, w tym dzieci przybrane i przysposobione;
 • rodzice;
 • rodzeństwo, również rodzeństwo przyrodnie;
 • dziadkowie i wnuki;
 • w uzasadnionych przypadkach także zięć lub synowa czy teść i teściowa.

 

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym jest wypłacane przez ubezpieczyciela w ramach polisy OC i nie dochodzi się go bezpośrednio od sprawcy wypadku. Roszczenie o wypłatę zadośćuczynienia można zgłosić razem z odszkodowaniem lub odrębnie w okresie do 20 lat od daty wypadku, jeżeli sprawca wypadku drogowego został ukarany wyrokiem sądu karnego.

Jeżeli sprawca za spowodowany wypadek otrzymał jedynie mandat, zadośćuczynienia można dochodzić w okresie nie dłuższym niż 3 lata od wypadku, a poszkodowane osoby małoletnie najpóźniej w okresie 2 lat od uzyskania pełnoletności.

 

adwokat Michał Miller

One Reply to “Odszkodowania powypadkowe”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz