Strona główna » Wniosek o odszkodowanie – wzór

Wniosek o odszkodowanie – wzór

Za szkody odniesione na skutek wypadku komunikacyjnego, każdej sobie poszkodowanej, poza sprawcą wypadku należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie, a w niektórych wypadkach nawet stała miesięczna renta z polisy OC sprawcy wypadku drogowego.

W niniejszym artykule dokładnie opiszę:

 • co jest potrzebne do złożenia wniosku o odszkodowanie powypadkowe,
 • jak i do kogo napisać wniosek o odszkodowanie,
 • jakie roszczenia zgłosić we wniosku o odszkodowanie,
 • w jakim terminie trzeba go złożyć.

 

Pismo do ubezpieczalni o odszkodowanie

 

Pismo do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, jest zawsze pierwszym krokiem jaki powinna wykonać osoba poszkodowana po wypadku komunikacyjnym. Wniosek o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy należy złożyć do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku drogowego posiadał wykupioną polisę OC.

 

Właściwe towarzystwo ubezpieczeń oraz nr polisy OC sprawcy można ustalić na dwa sposoby:

 • Zwrócić się z pisemnym zapytaniem do policji, która prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku drogowego lub z wnioskiem o wgląd w akta sprawy karnej. Policja po każdym wypadku komunikacyjnym sporządza notatkę urzędową, w której znajdują się dane osobowe sprawcy wypadku drogowego oraz pozostałych jego uczestników, dane pojazdów uczestniczących w wypadku komunikacyjnym, jak również nr polisy OC każdego z pojazdów uczestniczących w wypadku drogowym oraz dane ubezpieczyciela, który wystawił polisę OC.
 • Nr polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego oraz dane jego ubezpieczyciela można również ustalić na stornie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy wpisać nr rejestracyjny pojazdu sprawcy oraz datę wypadku komunikacyjnego. Wyszukiwarka polis OC UFG dostępna jest pod tym adresem

 

Przygotowując pismo w sprawie odszkodowania warto uzyskać również pełną dokumentację medyczną ze szpitala lub innych placówek służby zdrowia, w których odbywało się leczenie powypadkowe oraz rehabilitacja osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.

Dokumentację medyczną osoby poszkodowanej może uzyskać we własnym zakresie także ubezpieczyciel, do którego został złożony wniosek o odszkodowanie z OC sprawcy, jednak zajmie to zdecydowanie więcej czasu i może opóźnić wypłatę odszkodowania nawet o kilka miesięcy.

 

W sytuacji, gdyż sprawca wypadku komunikacyjnego nie posiadał ważnej polisy OC lub gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku, a policji nie udało się go ustalić za wypłatę odszkodowania odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie zajmuje się jednak likwidacją szkód, dlatego w takiej sytuacji pismo o odszkodowanie należy zgłosić do jakiegokolwiek ubezpieczyciela, który likwidację szkody wykona w imieniu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Z mojego doświadczenia mogę polecić skierowanie pisma o odszkodowanie do PZU, które jako największy ubezpieczyciel w Polsce, najszybciej przeprowadzi proces likwidacji szkody, co będzie skutkowało najszybszym uzyskaniem decyzji odszkodowawczej w zgłoszonej sprawie o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy.

 

Wniosek o zadośćuczynienie z OC sprawcy

 

W piśmie do ubezpieczalni o odszkodowanie, koniecznie należy zawrzeć wniosek o zadośćuczynienie. Odszkodowanie i zadośćuczynienie to nazwy, które w języku potocznym często stosowane są zamiennie. Większość osób uważa nawet, że głównym roszczeniem, którego może dochodzić osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego jest odszkodowanie, co nie do końca jest prawdą.

Odszkodowanie ma na celu wyrównanie osobie poszkodowanej w wypadku drogowym poniesionych przez nią szkód materialnych, czyli finansowych. Odszkodowanie będzie więc najważniejszym świadczeniem jedynie w przypadku kolizji pojazdów, w której żaden z jej uczestników nie doznał uszczerbku na zdrowiu, gdyż będzie ono pokrywało koszty naprawy uszkodzonego pojazdu lub koszt zakupu nowego pojazdu w przypadku szkody całkowitej.

 

Jeżeli w wypadku komunikacyjnym osoby poszkodowane doznały obrażeń ciała skutkujących stałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu to konieczne będzie zgłoszenie wniosku o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Celem zadośćuczynienia jest rekompensata osobie poszkodowanej szkód niematerialnych, których doznała ona na skutek wypadku drogowego.

Do szkód niematerialnych, za które należy się zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy wypadku zaliczamy m. in.:

 • ból,
 • cierpienie,
 • uszczerbek na zdrowiu,
 • stres,
 • pogorszenie stanu psychicznego,
 • ograniczenia sprawności osoby poszkodowanej.

 

Pismo o zadośćuczynienie powinno więc zwierać dokładny opis:

 • odniesionych przez osobę poszkodowaną w wypadku samochodowym obrażeń;
 • przebiegu i czasu trwania procesu leczenia oraz rehabilitacji;
 • stanu psychicznego osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym;
 • zakresu w jakim osoba poszkodowana powróciła do sprawności sprzed wypadku.

 

Sporządzając wniosek o zadośćuczynienie należy opierać się na konkretnym przypadku i opisać sytuację dotyczącą konkretnej osoby poszkodowanej. Wnioskując o wypłatę zadośćuczynienia, złym pomysłem jest korzystanie z dostępnych w internecie wzorów pism o zadośćuczynienie z OC sprawcy, gdyż każdy wzór jest pismem ogólnym i uniwersalnym, a by uzyskać wysokie zadośćuczynienie z OC sprawcy należy wskazać jak najwięcej szczegółowych informacji, które udowodnią jak poważnej krzywdy doznała osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego.

 

Jak napisać wniosek o odszkodowanie – wzór

 

Zanim zdecydują się Państwo napisać pismo od ubezpieczyciela o odszkodowanie za skutki wypadku komunikacyjnego, należy się do niego dokładnie przygotować, tj. uzyskać:

 • informację odnośnie polisy OC sprawcy wypadku,
 • pełną dokumentację medyczną z procesu leczenia i rehabilitacji;
 • wyrok skazujący wobec sprawcy wypadku lub postanowienie prokuratora o przedstawieniu sprawcy wypadku zarzutów;
 • faktury i paragony potwierdzające koszty poniesione w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

 

Do napisania pisma o odszkodowanie nie jest Państwu potrzebny żaden wzór, gdyż pismo o odszkodowanie skierowane do PZU czy jakiegokolwiek innego ubezpieczyciela nie musi spełniać żadnych przesłanek formalnych i nie może zostać odrzucone czy zwrócone przez ubezpieczyciela.

Jeżeli w napisanym przez Państwa piśmie będzie czegoś brakować, ubezpieczyciel wezwie Państwa do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub wystąpi o nie we własnym zakresie.

 

W piśmie o odszkodowanie należy zgłosić każde roszczenie, które są Państwo w stanie udowodnić i uzasadnić. Do roszczeń odszkodowawczych, które można zgłosić do ubezpieczyciela w ramach polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego należą:

 • odszkodowanie, którego celem jest wyrównanie strat finansowych, czyli materialnych poniesionych na skutek wypadku;
 • zadośćuczynienie, którego celem jest rekompensata krzywdy doznanej przez osobę poszkodowaną;
 • renta, której można dochodzić, jeżeli na skutek wypadku drogowego osoba poszkodowana utraciła chociażby częściowo sprawność, samodzielność lub możliwość wykonywania pracy zarobkowej albo zwiększyły się jej potrzeby na przyszłość.

 

Pismo do ubezpieczyciela powinno ponadto zawierać roszczenie o zwrot kosztów opieki osób trzecich przez okres leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Co ważne, roszczenie o zwrot kosztów opieki nad osobą poszkodowaną jest zasadne nawet jeżeli opieka była sprawowana przez osoby najbliższe, a osoba poszkodowana nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków.

 

Czas na złożenie wniosku o odszkodowanie

 

Wniosek o odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby najbliższej można złożyć, dopóki nie nastąpi przedawnienie roszczeń odszkodowawczych. Terminy przedawnienia są różne w zależności od sytuacji, która spowodowała szkodę i wynoszą:

 • 20 lat – jeżeli sprawca szkody został skazany prawomocnym wyrokiem karnym;
 • 3 lata – jeżeli sprawca szkody został ukarany mandatem karnym lub wyrokiem sądu karnego za wykroczenie;
 • 3 lata od momentu dowiedzenia się, że w sprawie został popełniony błąd medyczny, jednak nie więcej niż 10 lat od daty popełnienia błędu przez lekarza.

 

Oczywiście wniosek o odszkodowanie warto złożyć jak najszybciej, najlepiej bezpośrednio po uzyskaniu niezbędnych do jego złożenia dokumentów i informacji, gdyż proces likwidacji szkody, a następie postępowanie przed sądem cywilnym w zależności od stopnia skomplikowania sprawy mogą trwać nawet kilka lat.

Im szybciej zostanie złożony wniosek o odszkodowanie tym szybciej powinny zostać wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenia odszkodowawcze. Częściowe odszkodowanie i zadośćuczynienie można otrzymać już w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie.

 

Od daty złożenia wniosku o odszkodowanie zaczynają też być naliczane odsetki od odszkodowania, które w zależności od aktualnej wysokości stóp procentowych mogą wynosić nawet do 8% w skali roku. Niby nie wydaje się to duża kwota, jednak przez kilka lat trwania postępowania sądowego może się z nich uskładać całkiem pokaźna suma.

 

Wniosek o odszkodowanie

 

Na koniec wskażę, że w sytuacji, gdy szkoda doznana na skutek wypadku komunikacyjnego, czy błędu lekarskiego była poważna i skutkowała trwałym uszczerbkiem na zdrowiu osoby poszkodowanej lub jej śmiercią przed skierowaniem do ubezpieczyciela wniosku o odszkodowanie warto rozważyć konsultację z adwokatem specjalizującym się w sprawach odszkodowawczych.

 

Co prawda samo napisanie wniosku o odszkodowanie do ubezpieczyciela nie jest bardzo skomplikowanie, jednak sformułowanie i udowodnienie zasadności roszczeń, w taki sposób by uzyskać jak najwyższe kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy szkody nie jest już takie oczywiste. Jeżeli w sprawie pojawia się możliwość zgłoszenia roszczeń rentowych, ubezpieczyciel na pewno odmówi ich dobrowolnego uznania lub przyzna rentę w symbolicznej wysokości.

Należy pamiętać, że bez złożenia do sądu cywilnego pozwu o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi nie da się uzyskać więcej niż połowy faktycznie należnych osobie poszkodowanej świadczeń odszkodowawczych, a uzyskanie renty bez postępowania sądowego jest praktycznie niemożliwe. 

 

Nie należy się również obawiać wysokich kosztów związanych z uzyskaniem pomocy prawnej od adwokata, gdyż coraz więcej kancelarii adwokackich oferuje darmowe porady prawne w zakresie analizy i oceny sprawy. Na takim spotkaniu można się dowiedzieć:

 • jakie roszczenia warto zgłosić we wniosku o odszkodowanie,
 • w jakiej mniej więcej wysokości można uzyskać świadczenia;
 • ile będzie trwało postępowanie;
 • jaki będzie koszt prowadzenia sprawy przez adwokata.

 

Bardzo często okazuje się, że powierzając swoją sprawę adwokatowi, który specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych udaje się uzyskać kwotę, która nawet po odliczeniu wynagrodzenia adwokata znacznie przekracza kwoty uzyskane przez osoby, które złożyły wniosek o odszkodowanie samodzielnie lub za pośrednictwem jednej z wielu firm odszkodowawczych.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Wniosek o odszkodowanie – wzór”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*