Wniosek o odszkodowanie – wzór

Za szkody odniesione na skutek wypadku komunikacyjnego, każdej sobie poszkodowanej, poza sprawcą wypadku należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie, a w niektórych wypadkach nawet stała miesięczna renta z polisy OC sprawcy wypadku drogowego.

W niniejszym artykule dokładnie opiszę, co należy zrobić, żeby uzyskać odszkodowanie powypadkowe, a przede wszystkim jak, kiedy i do kogo napisać wniosek o odszkodowanie.

Pismo do ubezpieczalni o odszkodowanie

Pismo do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, jest zawsze pierwszym krokiem jaki powinna wykonać osoba poszkodowana po wypadku komunikacyjnym. Wniosek o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy należy złożyć do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku drogowego posiadał wykupioną polisę OC.

 

Właściwe towarzystwo ubezpieczeń oraz nr polisy OC sprawcy można ustalić na dwa sposoby:

 

Przygotowując pismo w sprawie odszkodowania warto uzyskać również pełną dokumentację medyczną ze szpitala lub innych placówek służby zdrowia, w których odbywało się leczenie powypadkowe oraz rehabilitacja osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.

Dokumentację medyczną osoby poszkodowanej może uzyskać we własnym zakresie także ubezpieczyciel, do którego został złożony wniosek o odszkodowanie z OC sprawcy, jednak zajmie to zdecydowanie więcej czasu i może opóźnić wypłatę odszkodowania nawet o kilka miesięcy.

 

W sytuacji, gdyż sprawca wypadku komunikacyjnego nie posiadał ważnej polisy OC lub gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku, a policji nie udało się go ustalić za wypłatę odszkodowania odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie zajmuje się jednak likwidacją szkód, dlatego w takiej sytuacji pismo o odszkodowanie należy zgłosić do jakiegokolwiek ubezpieczyciela, który likwidację szkody wykona w imieniu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Z mojego doświadczenia mogę polecić skierowanie pisma o odszkodowanie do PZU, które jako największy ubezpieczyciel w Polsce, najszybciej przeprowadzi proces likwidacji szkody, co będzie skutkowało najszybszym uzyskaniem decyzji odszkodowawczej w zgłoszonej sprawie o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Wniosek o zadośćuczynienie z OC sprawcy

W piśmie do ubezpieczalni o odszkodowanie, koniecznie należy zawrzeć wniosek o zadośćuczynienie. Odszkodowanie i zadośćuczynienie to nazwy, które w języku potocznym często stosowane są zamiennie. Większość osób uważa nawet, że głównym roszczeniem, którego może dochodzić osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego jest odszkodowanie, co nie do końca jest prawdą.

Odszkodowanie ma na celu wyrównanie osobie poszkodowanej w wypadku drogowym poniesionych przez nią szkód materialnych, czyli finansowych. Odszkodowanie będzie więc najważniejszym świadczeniem jedynie w przypadku kolizji pojazdów, w której żaden z jej uczestników nie doznał uszczerbku na zdrowiu, gdyż będzie ono pokrywało koszty naprawy uszkodzonego pojazdu lub koszt zakupu nowego pojazdu w przypadku szkody całkowitej.

 

Jeżeli w wypadku komunikacyjnym osoby poszkodowane doznały obrażeń ciała skutkujących stałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu to konieczne będzie zgłoszenie wniosku o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Celem zadośćuczynienia jest rekompensata osobie poszkodowanej szkód niematerialnych, których doznała ona na skutek wypadku drogowego.

Do szkód niematerialnych, za które należy się zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy wypadku zaliczamy m. in.:

 • ból,
 • cierpienie,
 • uszczerbek na zdrowiu,
 • stres,
 • pogorszenie stanu psychicznego,
 • ograniczenia sprawności osoby poszkodowanej.

 

Pismo o zadośćuczynienie powinno więc zwierać dokładny opis:

 • odniesionych przez osobę poszkodowaną w wypadku samochodowym obrażeń;
 • przebiegu i czasu trwania procesu leczenia oraz rehabilitacji;
 • stanu psychicznego osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym;
 • zakresu w jakim osoba poszkodowana powróciła do sprawności sprzed wypadku.

 

Sporządzając wniosek o zadośćuczynienie należy opierać się na konkretnym przypadku i opisać sytuację dotyczącą konkretnej osoby poszkodowanej. Wnioskując o wypłatę zadośćuczynienia, złym pomysłem jest korzystanie z dostępnych w internecie wzorów pism o zadośćuczynienie z OC sprawcy, gdyż każdy wzór jest pismem ogólnym i uniwersalnym, a by uzyskać wysokie zadośćuczynienie z OC sprawcy należy wskazać jak najwięcej szczegółowych informacji, które udowodnią jak poważnej krzywdy doznała osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie – wzór

Zanim zdecydują się Państwo napisać pismo od ubezpieczyciela o odszkodowanie za skutki wypadku komunikacyjnego, należy się do niego dokładnie przygotować, tj. uzyskać:

 • informację odnośnie polisy OC sprawcy wypadku,
 • pełną dokumentację medyczną z procesu leczenia i rehabilitacji;
 • wyrok skazujący wobec sprawcy wypadku lub postanowienie prokuratora o przedstawieniu sprawcy wypadku zarzutów;
 • faktury i paragony potwierdzające koszty poniesione w związku z wypadkiem komunikacyjnym.

 

Do napisania pisma o odszkodowanie nie jest Państwu potrzebny żaden wzór, gdyż pismo o odszkodowanie skierowane do PZU czy jakiegokolwiek innego ubezpieczyciela nie musi spełniać żadnych przesłanek formalnych i nie może zostać odrzucone czy zwrócone przez ubezpieczyciela.

Jeżeli w napisanym przez Państwa piśmie będzie czegoś brakować, ubezpieczyciel wezwie Państwa do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub wystąpi o nie we własnym zakresie.

 

W piśmie o odszkodowanie należy zgłosić każde roszczenie, które są Państwo w stanie udowodnić i uzasadnić. Do roszczeń odszkodowawczych, które można zgłosić do ubezpieczyciela w ramach polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego należą:

 • odszkodowanie, którego celem jest wyrównanie strat finansowych, czyli materialnych poniesionych na skutek wypadku;
 • zadośćuczynienie, którego celem jest rekompensata krzywdy doznanej przez osobę poszkodowaną;
 • renta, której można dochodzić, jeżeli na skutek wypadku drogowego osoba poszkodowana utraciła chociażby częściowo sprawność, samodzielność lub możliwość wykonywania pracy zarobkowej albo zwiększyły się jej potrzeby na przyszłość.

 

Pismo do ubezpieczyciela powinno ponadto zawierać roszczenie o zwrot kosztów opieki osób trzecich przez okres leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. Co ważne, roszczenie o zwrot kosztów opieki nad osobą poszkodowaną jest zasadne nawet jeżeli opieka była sprawowana przez osoby najbliższe, a osoba poszkodowana nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków.

 

Jeżeli, szkoda doznana na skutek wypadku komunikacyjnego była poważna i skutkowała trwałym uszczerbkiem na zdrowiu osoby poszkodowanej przed skierowaniem roszczeń do ubezpieczyciela warto rozważyć konsultację z adwokatem specjalizującym się w sprawach odszkodowawczych.

Co prawda samo napisanie wniosku o odszkodowanie do ubezpieczyciela nie jest bardzo skomplikowanie, jednak sformułowanie i udowodnienie zasadności roszczeń, w taki sposób by uzyskać jak najwyższe kwoty z polisy OC sprawcy wypadku nie jest już takie oczywiste.

Ponadto należy pamiętać, że bez złożenia do sądu cywilnego pozwu o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi nie da się uzyskać więcej niż połowy faktycznie należnych osobie poszkodowanej świadczeń odszkodowawczych, a uzyskanie renty bez postępowania sądowego jest praktycznie niemożliwe.  

 

adwokat Michał Miller

One Reply to “Wniosek o odszkodowanie – wzór”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz