Zderzenie z jeleniem, dzikiem lub sarną – Odszkodowanie

Wypadek Komunikacyjny

Każdy wypadek komunikacyjny następuje z czyjejś winy. Najczęściej jest to wina jednego z kierowców, czasem wina pieszego lub rowerzysty. Zdarzają się jednak sytuacje, że do wypadku dochodzi wskutek wtargnięcia na jezdnię zwierzęcia leśnego takiego jak dzik, jeleń lub sarna.

Zwierzęta leśne w przeciwieństwie do ludzi nie mogą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, kto więc odpowiada za szkodę wyrządzoną z winy zwierzęcia leśnego?

 

Kolizja z dzikiem, sarną, łosiem lub jeleniem

 

Przepisy prawa nie przewidują takiej sytuacji, jednak w ramach orzecznictwa sądowego wypracowana została koncepcja, w ramach której odszkodowania za szkody poniesione wskutek kolizji z dzikiem, sarną, łosiem lub jeleniem można dochodzić od zarządcy drogi, na której doszło do wypadku.

Odpowiedzialność zarządcy drogi jest jednak ograniczona jedynie do sytuacji, w której do wypadku doszło na skutek niedopełnienia przez zarządcę drogi obowiązku postawienia znaku ostrzegawczego A – 18b (uwaga dzikie zwierzęta) na odcinku, który jest zagrożony wtargnięciem na jezdnię dzikich zwierząt.

Zobrazuje to na następującym przykładzie – Jan Kowalski jadąc drogą krajową miał wypadek z udziałem zwierzęcia leśnego – dzika. Wskutek wypadku uszkodzony został przód jego samochodu. Odcinek drogi, na którym doszło do wypadku nie był oznaczony znakami A-18b, więc poszkodowany może zwrócić się do zarządcy drogi, (np. właściwy oddział GDDKiA), z wnioskiem o odszkodowanie

 

Potrącenie łosia, sarny, jelenia, dzika – odszkodowanie OC

 

Postępowanie likwidacyjne w sprawie wypadku z udziałem łosia, dzika, sarny lub jelenia prowadzi ubezpieczyciel, u którego zarządca drogi ma wykupioną polisę OC. Zgłoszenie szkody można wysłać bezpośrednio do zarządcy drogi lub do zakładu ubezpieczeń w którym ma on wykupioną polisę OC.

Zarządca drogi ma obowiązek udzielić informacji o nr polisy OC i towarzystwie ubezpieczeń, w którym polisa OC została wykupiona.

W zgłoszeniu szkody warto również zawnioskować o niezwłoczne powołanie rzeczoznawcy, który oceni uszkodzenia pojazdu, gdyż po wizycie rzeczoznawcy można przystąpić do naprawy pojazdu.

W praktyce dochodzenie roszczeń o odszkodowanie z OC za potrącenie łosia, sarny, jelenia lub dzika jest dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku zwykłego wypadku komunikacyjnego z udziałem dwóch pojazdów i co do zasady niezbędne będzie wniesienie pozwu o odszkodowanie do sądu cywilnego.

 

Uderzenie w dzika, łosia, sarnę lub jelenia odszkodowanie

 

Przesłanką odpowiedzialności zarządcy drogi jest fakt niedopełnienia przez niego obowiązku właściwego oznakowania drogi, a niewłaściwe oznakowanie drogi musi stanowić przyczynę wypadku. Innymi słowy, zarządca odpowiada za wypadki, do których by nie doszło, gdyby przy drodze ustawiony był znak A-18b.

Nietrudno się domyślić, że stanowisko zarządcy drogi i jego ubezpieczyciela zazwyczaj jest takie, że:

  • Znaku A-18b nie było, gdyż nie było takiej konieczności. Wypadki z udziałem zwierząt na tym odcinku zdarzają się niezwykle rzadko;
  • Znaku A-18b nie było, ale kierowca i tak miał obowiązek zachować szczególną ostrożność i to jego wina, że uderzył w łosia, dzika, jelenia lub sarnę.

Wykazać, że takie stanowisko o braku odpowiedzialności zarządcy drogi za wypadek z udziałem zwierzęcia leśnego jest niesłuszne można jedynie na drodze postępowania sądowego.

Z tych właśnie względów, podobnie jak w sprawach dotyczących błędów medycznych, decydując się na dochodzenie roszczeń w sprawie uderzenia w łosia, dzika, sarnę lub jelenia należy przygotować się na długie postępowanie, a prowadzenie sprawy warto powierzyć adwokatowi, który ma doświadczenie w tym zakresie, gdyż w większości przypadków świadczenia od zarządcy drogi można uzyskać dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego przed sądem cywilnym.

 

Wniosek o odszkodowanie sarna, jeleń, łoś lub dzik

 

Kierowca samochodu, który zderzył się z sarną, dzikiem, łosiem lub jeleniem może dochodzić świadczeń odszkodowawczych od zarządcy drogi, na której doszło do wypadku. W przypadku kierowcy jest to proces długi i skomplikowany, jednak pasażerowie takiego samochodu mają zdecydowanie łatwiejszą drogę do uzyskania odszkodowania czy zadośćuczynienia, a nawet renty za skutki wypadku z udziałem zwierzęcia leśnego.

Generalnie, odpowiedzialność za wypadek z udziałem łosia, jelenia, dzika lub sarny spoczywa na zarządcy drogi, jest jednak ograniczona jedynie do sytuacji, w której do wypadku doszło na skutek niedopełnienia przez zarządcę drogi obowiązku postawienia znaku ostrzegawczego A – 18b (uwaga dzikie zwierzęta) na odcinku, który jest zagrożony wtargnięciem na jezdnię dzikich zwierząt.

Pasażer samochodu, który na skutek zderzenia z łosiem, jeleniem, dzikiem lub sarną doznał obrażeń ciała może jednak dochodzić swoich roszczeń również z polisy OC samochodu, którym podróżował.

Postępowanie likwidacyjne w sprawie wypadku z udziałem sarny, dzika lub jelenia prowadzi ubezpieczyciel, w którym właściciel samochodu ma wykupioną polisę OC. W zgłoszeniu szkody warto również zawnioskować o niezwłoczne powołanie komisji lekarskiej, która oceni stan zdrowia poszkodowanego i odniesiony przez niego trwały uszczerbek na zdrowiu.

 

Wypadek z łosiem, jeleniem, dzikiem lub sarną odszkodowanie

 

Z doświadczenia wiem, że u wielu osób zgłoszenie szkody z polisy OC kierowcy, z którym się podróżowało budzi pewien opór, gdyż zazwyczaj pasażer i kierowca to członkowie rodziny lub bliscy znajomi i nie chcą oni dodatkowo obciążać kierowcy, który i tak poniósł wskutek wypadku z udziałem łosia, jelenia, dzika lub sarny znaczną szkodę na pojeździe, a często i na własnym zdrowiu.

W praktyce nie trzeba się jednak tego obawiać, gdyż roszczenia dla pasażera wypłacane są tylko tymczasowo z polisy OC samochodu. Ponadto zakład ubezpieczeń nie może obciążyć nawet częściowo właściciela samochodu wypłaconymi pasażerowi świadczeniami, o ile kierowca w chwili wypadku nie znajdował się pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.

Właściciel samochodu nie zostanie więc w żaden sposób obciążony materialnie, a pasażer uzyska bez potrzeby wykazywania odpowiedzialności zarządcy drogi należne zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu odniesiony wskutek zderzenia z łosiem, jeleniem, dzikiem lub sarną.

Gdy kierowca uzyska już należne mu świadczenia od zarządcy drogi, również świadczenia wypłacone na rzecz pasażera zostaną wyrównane z polisy OC zarządcy drogi. Ostatecznie więc kierowca nie poniesie żadnych kosztów z tego tytułu, nawet w postaci wyższej składki ubezpieczenia OC.

Podsumowując, w przeciwieństwie do kierowcy, pasażer samochodu uczestniczącego w wypadku z udziałem łosia, jelenia, sarny, dzika czy innego zwierzęcia leśnego może szybko i sprawnie uzyskać należne mu świadczenia z tytułu odniesionych obrażeń z polisy OC pojazdu którym podróżował.

W tego typu przypadkach prowadzenie sprawy warto powierzyć jednemu adwokatowi, który ma doświadczenie w tym zakresie, dzięki czemu zadba on o to, by sprawnie i z korzyścią dla wszystkich uczestników wypadku poprowadzić zarówno sprawę kierowcy jak i pasażera.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadki samochodowe

Wypadki samochodowe to najczęstszy rodzaj wypadków drogowych do jakich dochodzi w Polsce. Ma to bezpośredni związek z liczbą samochodów o [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadek motocyklisty

Tym razem poruszę bardzo ważny temat jakim są wypadki motocyklowe. Pomimo, iż motocyklistów porusza się po polskich drogach zdecydowanie [...]

Czytaj więcej
blog images
Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to potoczna nazwa procesu czy procedury prowadzonych przez ubezpieczyciela, których celem jest wyliczenie i wypłata oso [...]

Czytaj więcej