Wypadek na budowie

Odszkodowanie i Zadośćuczynienie

Wypadek na budowie to jeden z najczęstszych rodzajów wypadków przy pracy. Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku doszło do 4743 wypadków na budowie. Wypadek na budowie w przypadkach 44 skutkował śmiercią pracownika, a 41 przypadków wypadku na budowie spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego pracownika.

Na szczęście zdecydowana większość z nich, gdyż aż 4658 z 4743 przypadków wypadku na budowie nie spowodowała poważnych problemów zdrowotnych dla poszkodowanych pracowników.

Celem tego artykułu będzie wyjaśnienie:

 • Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem na budowie;
 • Jak i od kogo dochodzić odszkodowania za wypadek na budowie;
 • Przykładów wypadków przy pracy na budowie.

 

Opis wypadku przy pracy na budowie

 

Wypadek na budowie to rodzaj wypadku przy pracy, tak więc przy ocenie, co jest wypadkiem na budowie możemy posłużyć się definicją wypadku przy pracy.

Za wypadek na budowie uznamy więc „każde zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć pracownika, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.”

W definicji wypadku na budowie dwa sformułowania mogą wymagać bliższego wyjaśnienia:

 • Zdarzenie nagłe – czyli krótkotrwałe, momentalne, natychmiastowe, raptowne, gwałtowne, niespodziewane. W polskim prawie nie występuje definicja zdarzenia nagłego, jednak w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że coś jest nagłe, jeżeli trwa mniej niż jeden dzień roboczy. Jako przykład zdarzenia nagłego możemy wskazać np. upadek z drabiny, wpadnięcie w niezabezpieczony otwór, przygniecenie pracownika elementem budowlanym.
 • Przyczyna zewnętrzna – czyli niezależna od poszkodowanego pracownika i jego organizmu. Za przyczynę zewnętrzną powstania wypadku na budowie możemy uznać np. uderzenie przez spadające narzędzie budowlane, najechanie przez maszynę budowlaną, czy upadek na niezabezpieczonej nierównej powierzchni, ale również podniesienie przez pracownika zbyt dużego ciężaru. Przeciwieństwem przyczyny zewnętrznej jest przyczyna wewnętrzna, czyli np. schorzenie lub choroba pracownika, nawet taka o której nie posiadał on wiedzy.

Każdy wypadek na budowie musi zostać dokładnie opisany przez właściwego inspektora BHP, który sporządza protokół powypadkowy. W protokole powypadkowym znajduje się opisuje przyczyn i przebiegu wypadku na budowie oraz stwierdzenie czy pracownik przyczynił się do jego spowodowania, a także czy znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

Wypadek na budowie – odszkodowanie

 

Protokół powypadkowy sporządzony przez inspektora BHP po wypadku na budowie jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego można określić czy poszkodowanemu pracownikowi należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki wypadku.

Zdecydowana większość poszkodowanych na budowie pracowników zgłasza wniosek o odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy do ZUS, co jest właściwym postępowaniem, jednak w większości przypadków poza odszkodowaniem z ZUS, za wypadek na budowie można uzyskać również odszkodowanie z polisy OC pracodawcy.

Odszkodowanie za wypadek na budowie z polisy OC pracodawcy przysługuje poszkodowanemu pracownikowi lub w przypadku jego śmierci najbliższym członkom rodziny zmarłego pracownika, jeżeli do wypadku doszło na skutek zaniedbań po stronie pracodawcy. Przyczyna wypadku zawsze zostaje stwierdzona w protokole powypadkowym sporządzonym przez inspektora BHP, dlatego jest to najważniejszy dokument dla poszkodowanego pracownika.

Zgłoszenie szkody powstałej na skutek wypadku na budowie należy wnieść bezpośrednio do pracodawcy lub do ubezpieczyciela, u którego pracodawca ma wykupioną polisę OC. Pracodawca ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu pracownikowi lub jego najbliższej rodzinie nr polisy OC oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeń, w którym została ona wykupiona.

Dochodząc odszkodowania po wypadku na budowie z polisy OC pracodawcy, należy:

 • Udowodnić odpowiedzialność pracodawcy za powstanie wypadku;
 • Wykazać rozmiar uszczerbku na zdrowiu odniesiony przez pracownika;
 • Wskazać kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, żądanych w związku z wypadkiem na budowie;
 • Stawić się na komisji lekarskiej powołanej przez ubezpieczyciela, na której zostanie oceniony stan zdrowia pracownika po wypadku na budowie oraz perspektywy jego powrotu do zdrowia.

W praktyce ubezpieczyciele w ramach polisy OC wypłacają znacznie zaniżone kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki wypadku na budowie. W zdecydowanej większości przypadków odmawiają również przyznania renty dla poszkodowanego pracownika, nawet jeżeli istnieją oczywiste podstawy do przyznania renty za skutki wypadku na budowie.

Jeżeli pracodawca lub jego ubezpieczyciel odmówi przyznania poszkodowanemu pracownikowi odpowiednich kwot tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania czy renty za skutki wypadku na budowie należy złożyć pozew o odszkodowanie do sądu cywilnego.

Postępowanie przed sądem cywilnym jest skomplikowane i długotrwałe, jednak w większości przypadków jest to jedyna droga by uzyskać dla poszkodowanego pracownika należne mu świadczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości, odpowiedniej do rozmiaru krzywdy i uszczerbku na zdrowiu doznanych przez niego na skutek wypadku na budowie.

 

Wypadki przy pracy na budowie

 

Poniżej przytoczę kilka przykładów wypadku na budowie, które dają podstawy do dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty przez poszkodowanego pracownika lub członków jego najbliższej rodziny:

 • Podczas wykonywania prac dekarskich na dachu budynku, pracownik wpadł w źle zabezpieczony otwór w dachu i spadł z wysokości kilkunastu metrów. Pracownik zmarł na skutek upadku, więc członkom jego najbliższej rodziny będzie się należeć zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, a dla dzieci pracownika dodatkowo renta z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej.
 • Podczas wykonywania napraw elewacji budynku pracownik spadł z drabiny z wysokości kliku metrów. Tego typu prace powinny być wykonywane na rusztowaniu, a ponadto drabina nie posiadała wymaganych atestów. Na skutek wypadku na budowie pracownik doznał złamania obu nóg, które leczone były operacyjnie, a następnie wymagana była długotrwała rehabilitacja. Za doznany uszczerbek na zdrowiu pracownikowi należy się zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji oraz zwrot kosztów pomocy osób trzecich przez okres unieruchomienia pracownika.
 • Pracownik dostał od przełożonego polecenie przeniesienie worków z cementem do znajdującej się piętro wyżej betoniarki. Worki okazały się zbyt ciężkie, a na skutek ich przenoszenia pracownik doznał przepukliny, którą musiał leczyć operacyjnie, a następnie przez kolejnych kilka miesięcy korzystać z prywatnej rehabilitacji. Pracownikowi za skutki wypadku na budowie należy się zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za utracone zarobki i zwrot kosztów poniesionych w związku z powrotem do zdrowia.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadki samochodowe

Wypadki samochodowe to najczęstszy rodzaj wypadków drogowych do jakich dochodzi w Polsce. Ma to bezpośredni związek z liczbą samochodów o [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadek motocyklisty

Tym razem poruszę bardzo ważny temat jakim są wypadki motocyklowe. Pomimo, iż motocyklistów porusza się po polskich drogach zdecydowanie [...]

Czytaj więcej
blog images
Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to potoczna nazwa procesu czy procedury prowadzonych przez ubezpieczyciela, których celem jest wyliczenie i wypłata oso [...]

Czytaj więcej