yandex

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa

Odszkodowanie za pojawienie się odleżyn u chorego
Sierpień 2, 2016
Opinia biegłego w postępowaniu przygotowawczym
Sierpień 30, 2016


Od postanowienia prokuratora o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa przysługuje pokrzywdzonemu zażalenie. Podstawą do wniesienia zażalenia jest art. 306 § 1a kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 465 § 1 kodeksu postępowania karnego.

Zgodnie z treścią art. 306 § 1a k.p.k. „Na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie.” natomiast z treści art. 465 § 1 k.p.k. wynika że „Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia sądu stosuje się odpowiednio do zażaleń na postanowienia prokuratora i prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

W związku z powyższym zażalenie na postanowienie prokuratora może wnieść nie tylko strona postępowania, którą jest pokrzywdzony, ale również, instytucja państwowa lub samorządowa, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, lub inna osoba pokrzywdzona przestępstwem jeżeli złożyła o nim zawiadomienie. W praktyce, osoba pokrzywdzona zawsze ma możliwość wniesienia zażalenia na niekorzystne dla niej postanowienie prokuratora.

Zażalenie wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla prokuratury, która prowadzi postępowanie przygotowawcze, za pośrednictwem prokuratury, której prokurator wydał skarżone postanowienie.

Termin do wniesienia zażalenia zgodnie z art. 460 kodeksu postępowania karnego wynosi siedem dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia. Postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia doręcza się pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi jeżeli jest ustanowiony, a bieg siedmiodniowego terminu liczy się więc dopiero od dnia następnego po odebraniu postanowienia. Należy pamiętać, że termin ten biegnie osobno dla pokrzywdzonego i osobno dla jego pełnomocnika.

Po wniesieniu zażalenia we właściwym terminie i do właściwej prokuratury, zostanie ono przekazane wraz z aktami sprawy przez prokuraturę do właściwego Sądu. Sąd wyznaczy termin posiedzenia, na którym rozpatrzy złożone zażalenie i wyda postanowienie o jego uchyleniu i przekazaniu sprawy prokuratorowi do dalszego prowadzenia, lub utrzymaniu w mocy, co będzie równoznaczne z prawomocnym zakończeniem postępowania przygotowawczego, gdyż od postanowienia sądu nie przysługuje już dalszy środek odwoławczy.

Na posiedzeniu zarówno pokrzywdzony lub jego pełnomocnik jak i prokurator przedstawiają swoje stanowisko, odnośnie złożonego zażalenia, a następnie sąd ogłasza treść postanowienia. Ogłoszenie postanowienia może zostać odroczone przez sąd, a jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, sąd przed wydaniem postanowienia może zwrócić się do stron o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

Tak jak napisałem powyżej, jeżeli sąd utrzyma w mocy postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia, postępowanie kończy się ostatecznie, co skutkuje brakiem możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od lekarza bądź szpitala. Z tego powodu do złożenia zażalenia trzeba się bardzo dobrze przygotować.

Podstawą skutecznego zażalenia jest wykazanie sądowi, że prokurator nie przeprowadził wszystkich czynności dowodowych, które mógł przeprowadzić w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, albo że w postępowaniu nadal pozostały kwestie niewyjaśnione lub wyjaśnione niedostatecznie.

Adwokat Michał Miller  

 

16 Komentarze

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. caroline pisze:

  Witam,
  czy na postanowienie o umorzeniu dochodzenia wydane przez Policję a zatwierdzone przez prokuratora zażalenie wnosi się również do sądu?

  • Michał Miller pisze:

   Szanowna Pani,

   w przypadku zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia wydanego przez policję, a zatwierdzonego przez prokuratora, należy je złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania do Sądu za pośrednictwem prokuratury, która zatwierdziła postanowienie.
   W prawie karnym obowiązuje jednak zasada, że o ile zostanie zachowany termin do wniesienia pisma, a pismo zostanie złożone do niewłaściwego organu, np. bezpośrednio do sądu, to uważa się je za złożone poprawnie, a organ do którego je złożono, przekazuje je do organu właściwego.
   Tak więc o ile pismo zostanie złożone we właściwym terminie, to na pewno zostanie przyjęte i rozpoznane.

 3. Sammy pisze:

  A na jakiej podstawie zostało podane w artykule, że termin do wniesienia zażalenia biegnie „osobno” dla pokrzywdzonego i osobno dla pełnomocnika – czy jest na to podstawa prawna? komentarz bądź orzeczenie SN? – proszę o podanie źródła

  • Michał Miller pisze:

   Szanowny Panie,

   termin złożenia zażalenia wynika bezpośrednio z art. 460 k.p.k., a fakt , że liczony jest on odrębnie dla pokrzywdzonego i odrębnie dla jego pełnomocnika wynika z orzecznictwa w sprawach karnych, m.in. z postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn akt II AKz 228/13.
   Jest to utrwalona linia orzecznicza, co więcej pełnomocnik może wnieść zażalenie zarówno w terminie który przysługuje jemu jak i w terminie który przysługuje jego mocodawcy, czyli pokrzywdzonemu pacjentowi.

   • J. pisze:

    Postanowienie, na które się Pan powołuje, dotyczy obrońcy, który – jak wiadomo – ma szczególny status w postępowaniu karnym. Natomiast do pełnomocnika pokrzywdzonego stosuje się przepisy kpc, według których pełnomocnik działa za stronę – nie obok, tak jak obrońca, a termin na wniesienie środka zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia orzeczenia pełnomocnikowi, nie stronie.

    Wydaje się, że wniosek o osobnym biegu terminów jest zbyt pochopny i niedokładnie przemyślany.

   • J. pisze:

    Uzupełniająco cytat z komentarza:
    Stąd też każda czynność, nawet niekorzystna dla reprezentowanego, podjęta w granicach umocowania, wywołuje dla niego skutki, w tym również niekorzystne (post. SN z 23.10.2012 r., III KK 2/12, Legalis). Dotyczy to także zaniechania podjęcia czynności, a w szczególności wniesienia środka odwoławczego czy uchybienia terminowi z tym środkiem związanemu Pełnomocnika nie dotyczy uregulowany w art. 86 § 1 KPK obowiązek podejmowania czynności wyłącznie na korzyść mocodawcy

    • Michał Miller pisze:

     Szanowna Pani,

     wniosek jest absolutnie prawidłowy bo oparty na mojej praktyce sądowej.
     Wątpliwości doktrynalne na ten temat najlepiej wyjaśniać z profesorami na uczelni,
     ja jako adwokat wielokrotnie postępowałem w ten sposób i nigdy zażalenie nie zostało uznane za złożone po terminie.

 4. Agnieszka pisze:

  W moim przypadku umorzenie śledztwa przez prokuratora byla szokujaca podstawa a mianowicie wydana opinia bieglych ktorzy wzięli tylko i wylacznie zeznania dwóch lekarzy którzy dopuścili sie błędu podczas operacji. Opisując oczywiście „piękną” terminologią medyczną wszystko na swoją obronę bo jak inaczej – musieli sie bronić. A lekarzy którzy poprawiali po nich operacje powtórną już nie uwzględnili. Czy to jest etyczne i normalne? Operacja dotyczyła zoperwowania nie tej strony jajnika. Szokująca sprawa ale niedoopisania w kilku zdaniach.

  • Michał Miller pisze:

   Szanowna Pani,

   niestety prokuratorzy rzadko kiedy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie by właściwie poprowadzić postępowanie w sprawie błędu medycznego. Proszę się jednak nie zrażać, gdyż umorzenie postępowania przez prokuraturę nie skutkuje brakiem możliwości wykazania, że w sprawie został popełniony błąd medyczny. Jeżeli jest Pani zainteresowana uzyskaniem pomocy z naszej strony proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z Panią adwokat Eweliną Świstek.

 5. pokrzywdzony pisze:

  Wszystko czytelne Panie Mecenasie, ale co w sytuacji gdy: w otwartym terminie do wniesienia zażalenia złożyłem wniosek o pełnomocnika z urzędu, a sąd ustanowił pełnomocnika już po upłynięciu terminu do zażalenia? Czy pełnomocnik może jeszcze wnieść zażalenie? Nie doręczano mu postanowienia o odmowie wszczęcia. Zostało ono wydane zanim został ustanowiony (ale już po moim wniosku).

  • Michał Miller pisze:

   Szanowny Panie,

   zgodnie z treścią art 460 k.p.k. „Zażalenie lub sprzeciw wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia.” W praktyce nigdy nie występowałem jako pełnomocnik z urzędu, gdyż prowadzimy wyłącznie sprawy z wyboru, jednak sugerowałbym by wyznaczony z urzędu pełnomocnik zwrócił się do prokuratury z wnioskiem o doręczenie odpisu postanowienia o umorzeniu. Dzięki temu dostałby nowy termin do złożenia zażalenia. Prokurator nie powinien odmówić takiemu wnioskowi.

 6. Edyta pisze:

  Panie Michale, ja natomiast proszę o odpowiedź czy pisząc zażalenie mam możliwość prosić o zmianę klasyfikacji czynu? Do tej pory sprawa była rozpatrywana z artykułu 270 kk a wedle pozyskanych informacji bardziej adekwatne byłoby rozpatrywanie materiału dowodowego pod kątem artykułu 271 kk?
  Czy mogę użyć takiego argumentu podczas pisania zażalenia?

  • Michał Miller pisze:

   Szanowna Pani,

   jak najbardziej w zażaleniu można wskazać, że dany czyn wyczerpuje znamiona innego przestępstwa i wnosić o nakazanie przez sąd by prokuratura przeanalizowała sprawę pod tym kątem.
   Oczywiście oprócz tego warto również wskazać faktyczne czynności dowodowe jakie Pani zdaniem warto byłoby w sprawie przeprowadzić.

 7. Anna pisze:

  Witam. Prokuratura w pewnej sprawie umorzyła śledztwo w 2016r. Wniosłam zażalenie do sądu w terminie określonym do 7 dni. Jednak na prośbę sprawcy wycofałam to zażalenie zanim poszło do dalszego rozpatrzenia. Upłynęło 3 lata. Żałuję nierozwaznego kroku i chciałabym raz jeszcze wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie tej sprawy. Czy to już jest nieodwołalne i nic zrobić nie mogę?

  • Michał Miller pisze:

   Szanowna Pani,

   po cofnięciu przez Panią zażalenia postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa stało się prawomocne. Prokuratura może wszcząć postępowanie jeszcze raz, jednak jedynie wtedy gdy w sprawie pojawią się nowe istotne dowody.
   Generalnie jednak w sprawach dotyczących błędów medycznych lepszą drogą postępowania jest postępowanie cywilne. Może warto pomyśleć nad tym sposobem rozstrzygnięcia sprawy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420