yandex
Błąd medyczny, a niepowodzenie lekarskie
Marzec 23, 2016
Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pacjentowi przez lekarzy
Marzec 24, 2016

Zazwyczaj procesy medyczne trwają kilka lat. Można jednakże zmniejszyć czas trwania postępowania zarówno przed sądem jak też i przed ubezpieczycielem. W poniższym artykule opiszę co zrobić żeby udowodnić, że doszło do błędu medycznego.

Zgodnie z ogólnymi regułami obowiązującymi w polskim prawie, a dokładniej ujmując, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Ponadto zgodnie z przepisami postępowania cywilnego dowody należy zgłaszać w pozwie, gdyż spóźnione dowody sąd pomija. Postaram się wyjaśnić co to oznacza w praktyce.

Oznacza to, że jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny musisz udowodnić przesłanki odpowiedzialności strony pozwanej, czyli zazwyczaj lekarza bądź szpitala. Musisz udowodnić, że doszło do błędu medycznego.

W przypadku odpowiedzialności kontraktowej pacjent powinien udowodnić niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy nim, a lekarzem, musi też wykazać, że doszło do powstania szkody oraz związek przyczynowy. Natomiast lekarz powinien wykazać, iż nie ponosi winy, a jego działanie podczas udzielania świadczenia leczniczego było staranne oraz zgodne z zasadami wiedzy medycznej.

Przykładem odpowiedzialności kontraktowej jest sytuacja, gdy lekarz dentysta nie wykona prawidłowo zabiegu wstawienia implantu zęba. Jeżeli efekt nie będzie zgodny z umową zawartą między pacjentem, a stomatologiem można żądać naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania usługi.

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność deliktową to oprócz wykazania, że pacjent poniósł szkodę spowodowaną działaniami lekarza lub personelu medycznego, istnienia związku przyczynowego, należy również wykazać winę lekarza, czy też zakładu leczniczego. Trudność wynika głównie z tego, iż pacjenci nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny.

Mniejszy reżim dowodowy występuje w przypadku zakażeń szpitalnych. Wystarczy bowiem, że  pacjent uprawdopodobni, iż do zakażenia doszło w danym szpitalu. Wynika to choćby z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie o sygn. III CSK 429/06, zgodnie z którym ,,w sprawach dotyczących tzw. zakażeń szpitalnych możliwe i uzasadnione jest przyjęcie niedbalstwa placówki służby zdrowia w drodze domniemania faktycznego, przy braku dowodu przeciwnego.”

Z mojej praktyki wynika, że największe znaczenie w wykazaniu odpowiedzialności lekarza ma dokumentacja medyczna, do której pacjent, bądź osoba przez niego upoważniona mają pełny dostęp. Uprawnienie takie wynika z art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Bardzo ważnym dowodem w tzw. ,,procesach lekarskich” jest dowód z opinii biegłego. Opinia taka ma na celu ułatwienie oceny zebranego materiału Sądowi, który nie ma wiedzy medycznej. Z opinii powinno wynikać, czy postępowanie lekarza, przeciwko któremu toczy się proces było zgodne z zasadami sztuki lekarskiej oraz czy nie popełnił on błędu medycznego. 

W praktyce może się zdarzyć, że Sąd oddali wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. W takim wypadku Sąd musi uzasadnić dlaczego dowód ten nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Podsumowując, to pacjent musi udowodnić, że doszło do błędu medycznego. Jeśli spełni ten obowiązek starannie oraz w sposób wyczerpujący może swoimi działaniami przyspieszyć toczące się postępowanie.

Należy pamiętać zatem, aby w celu udowodnienia, że doszło do błędu medycznego:

 • uzyskać pełną dokumentację medyczną,

 • zbierać wszystkie faktury i paragony,

 • uzyskiwać potwierdzenia wizyt lekarskich i zaświadczenia od lekarzy,

 • wnioskować o przesłuchanie świadków, w tym lekarzy,

 • wnioskować o powołanie biegłego, który oceni zgromadzoną dokumentację.

Adwokat Ewelina Miller                   

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420