yandex
Odszkodowanie dla pacjenta za nieprawidłowe wypisanie przez lekarza leku
Marzec 31, 2016
Komisje lekarskie powoływane przez ubezpieczyciela
Kwiecień 4, 2016

W dniu 1 stycznia 2012 r. ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta powołano szesnaście wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, które orzekają czy doszło do błędów medycznych nazywanych w ustawie zdarzeniami medycznymi. Rozwiązanie takie miało na celu usprawnienie i skrócenie procedury uzyskiwania przez pacjentów odszkodowań. W następnych artykułach opiszę szczegółowo postępowanie przed wojewódzkimi komisjami, natomiast poniżej przedstawię ogólne wskazanie czym jest wojewódzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych.

Komisja to organ, który działa przy każdym Urzędzie Wojewódzkim. W jej skład wchodzi 14 członków. Ośmiu kandydatów jest wybieranych spośród środowiska lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz adwokatów i radców prawnych. Pozostałych 6 członków wybiera wojewoda spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz praw pacjentów. Każdą sprawę rozpatruje wylosowany czteroosobowy skład spośród osób, które wymieniłam powyżej.

Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie czy i dlaczego warto udać się ze swoją sprawą do Komisji.

Trzeba zacząć od tego, iż najpoważniejszą przeszkodą, jaką napotkasz w postępowaniu przed sądem będąc poszkodowanym z powodu błędów medycznych jest wymóg wykazania winy sprawcy szkody. Tradycyjny, sądowy reżim odpowiedzialności odszkodowawczej nie chroni w sposób dostateczny pacjenta, który doznał szkody w związku z udzielaniem mu świadczeń zdrowotnych. Tymczasem występując z wnioskiem do Komisji nie trzeba udowadniać zawinienia lekarza. Wystarczające jest wykazanie, że doszło do zdarzenia medycznego bez wskazywania kto zawinił.

Mając na uwadze istniejące trudności w dochodzeniu swoich praw przez pacjentów, ustawą z 2012 r. wprowadzono nowy model pozasądowego dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Sposób ten dotyczy tylko szkód wyrządzonych w szpitalu w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zwanych świadczeniami szpitalnymi.

Oznacza to, iż musisz pamiętać, że przed komisją możesz dochodzić swoich praw tylko wtedy gdy do popełnienia błędu medycznego doszło w szpitalu. Nie masz takiego prawa, gdy błąd popełniono np. w przychodni. W takiej sytuacji pozostaje Ci droga sądowa lub wystąpienie do ubezpieczyciela określonego podmiotu leczniczego.

Pamiętaj, iż możesz wystąpić do Komisji tylko w przypadku, gdy doszło do zdarzenia medycznego.

Zgodnie z ustawą za zdarzenie medyczne należy uznać zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, które są skutkiem niezgodnych z wiedzą medyczną:

– diagnozy, jeśli spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźnienie właściwego leczenia,

– leczenia, w tym przeprowadzenia operacji,

– zastosowania produktu albo wyrobu leczniczego.

Aby stwierdzić, że doszło do zdarzenia medycznego muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

1. przyczyna, czyli zdarzenie, które wyrządziło szkodę (niewłaściwa diagnoza, leczenie lub zastosowanie produktu leczniczego.)

2. skutek, czyli szkoda, która ma charakter majątkowy bądź krzywda, czyli np. cierpienie pacjenta.

3. podstawa odpowiedzialności, czyli uznanie, że działanie, które doprowadziło do wystąpienia szkody było niezgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Występując z wnioskiem do Komisji nie trzeba wykazywać winy lekarza, który wyrządził szkodę. Dzięki temu następuje zmniejszenie ryzyka procesowego poszkodowanego z uwagi na fakt, iż zbędne jest dokonywanie ocen, czy w danym przypadku sprawca szkody zawinił.

Ponadto postępowanie przed Komisją jest nakierowane na efektywność. Poszkodowany w założeniu ma uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jak najkrótszym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W ustawie przewidziano, iż od momentu złożenia wniosku do Komisji do chwili wydania orzeczenia może upłynąć maksymalnie 4 miesiące. W porównaniu do trwających nawet kilka lat procesów sądowych jest to z pewnością rozstrzygnięcie bardzo pozytywne dla pacjenta.

Składając wniosek do Komisji należy uiścić na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego, w okręgu którego siedzibę ma szpital, opłatę w wysokości 200 zł.

Zaletami postępowania przed Komisją są m.in. niskie koszty (opłata 200 zł), szybkość postępowania (maksymalnie 4 miesiące). Jednocześnie nie trzeba wykazywać zawinienia konkretnego lekarza, co zazwyczaj jest najtrudniejszym elementem procesu.

Jeżeli Komisja orzeknie, iż doszło do zdarzenia medycznego Ubezpieczyciel albo szpital mogą złożyć nam propozycję kwoty odszkodowania. Jeżeli nie złożą takiej propozycji w ciągu 30 dni od otrzymania prawomocnego orzeczenia będą zobowiązani do wypłaty sumy wskazanej w złożonym przez nas do Komisji wniosku. Podkreślić trzeba, że w przypadku śmierci pacjenta możemy żądać maksymalnie kwoty 300 tysięcy złotych, a w pozostałych przypadkach kwoty 100 tysięcy złotych.

Po zakończeniu postępowania przed Komisją możemy zaakceptować propozycję kwoty wskazanej przez Ubezpieczyciela i wtedy zrzekamy się również wszelkich roszczeń w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.

Jeżeli nie satysfakcjonuje nas kwota przedstawiona przez Ubezpieczyciela możemy złożyć pozew do Sądu.

Podsumowując, wystąpienie z wnioskiem do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż umożliwia przeprowadzenie postępowania dowodowego niewielkim kosztem, a tym samym ułatwia prowadzenie późniejszego procesu.

Adwokat Ewelina Miller

3 Komentarze

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Julia Józefiak pisze:

  Chciałabym zapytać czy jeśli do błędu medycznego/zdarzenia medycznego doszło w poradni (do której pacjent został skierowany z Izby Przyjęć szpitala) działającej w strukturach szpitala to można złożyć wniosek do komisji wojewódzkiej ds. orzekania o zd. med. czy pozostaje droga sądowa?

  • Ewelina Miller pisze:

   Dzień dobry,

   wniosek do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych musi dotyczyć jednostki posiadającej status szpitala w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jeżeli w rejestrze poradnia jest ujęta jako element działalności szpitalnej można złożyć wniosek. Jeżeli jest odrębnym bytem wniosku nie można złożyć. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420