Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest wszczynane po złożeniu wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego w praktyce jest najważniejszym pismem składanym przez Wnioskodawcę, a od zawartej w nim argumentacji może zależeć wynik sprawy.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nie jest sformalizowanym pismem. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta precyzuje jedynie jakie niezbędne elementy powinny się znaleźć we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, aby można było rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego – przykład

 

W art. 67 d ust. 1 i 2 w/w ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wymienione są dane, które trzeba zawrzeć w każdym wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego.

Można wyróżnić podstawowe 3 grupy danych, które powinny być zawarte we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego:

 • dane identyfikujące podmiot składający wniosek oraz szpital – Składając wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego należyprawidłowo oznaczyć pacjenta, którego dotyczy wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego oraz szpital, przeciwko któremu formułujemy zarzuty. Nie ma natomiast obowiązku oznaczenia właściwego ubezpieczyciela, czyli tego, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Co istotne nie każdy szpital posiada ubezpieczenie w zakresie zdarzeń medycznych. W takiej sytuacji w przypadku wygrania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ewentualne zadośćuczynienie powinno zostać wypłacone nie przez zakład ubezpieczeń, lecz przez szpital. Na marginesie należy jednak wskazać, że każdy szpital jest obowiązany posiadać ubezpieczenie w zakresie OC.

  We wniosku należy wskazać imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia pacjenta oraz dane dot. przedstawiciela ustawowego, jeżeli taki występuje. Przykładowo przedstawicielami ustawowymi małoletniego dziecka są jego rodzice. W przypadku, gdy zdarzenie medyczne dotyczy śmierci pacjenta konieczne jest wskazanie wszystkich jego spadkobierców i załączenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

 • dane uprawdopodabniające zdarzenie medyczne – Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego należy przedstawić uzasadnienie uprawdopodabniające zdarzenie medycznego, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Należy również uzasadnić szkodę.

  We wniosku trzeba też wskazać propozycjęwysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Kwota ta nie może być wyższa niż 300 tysięcy złotych w przypadku śmierci i nie wyższa niż 100 tysięcy złotych w pozostałych przypadkach. Za każdym razem we wniosku powinno się wskazywać kwotę najwyższą z możliwych.

  Kompletny wniosek powinien zawierać opis stanu faktycznego oraz zarzuty skierowane przeciwko szpitalowi, w którym doszło do postępowania niezgodnego ze sztuką lekarską. Złożony wniosek jest przesyłany do szpitala i jego ubezpieczyciela, którzy w terminie 30 dni powinni się do niego ustosunkować. Jeżeli tego nie zrobią oznacza to, iż uznają zarzuty wskazane we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego i kwotę, jakiej żąda poszkodowany. W praktyce nie spotkaliśmy się jednak jeszcze nigdy z sytuacją, gdy szpital nie złożył w ogóle swojego stanowiska.

 • załączniki do wniosku – Do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

  • dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku,takie jak dokumentacja medyczna, uzyskane opinie itp.
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 200 zł od wniosku,
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadkualbo akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku, gdy wniosek składają spadkobiercy zmarłego pacjenta.

 

Podsumowując, mimo iż wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego składany do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nie jest w dużym stopniu sformalizowany, warto zawrzeć w nim jak najwięcej szczegółów związanych z uprawdopodobnieniem zaistnienia zdarzenia medycznego. Istnieje wtedy większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku i uzyskanie orzeczenia o zdarzeniu medycznym.

Z pewnością niska opłata w stałej wysokości 200 zł oraz krótki czas trwania postępowania, wynoszący ustawowo maksymalnie 4 miesiące sprawiają, iż wystąpienie z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zalety wystąpienia z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego opisano szerzej w artykule zatytułowanym Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego  – wzór

 

W sprawach błędów medycznych nie ma możliwości stworzenia jednego wzoru pisma, takiego jak wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Każda wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych udostępnia formularz, na którym można złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Formularz jest sporządzony w taki sposób, aby zawrzeć wszelkie informacje wymagane ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a jednocześnie, aby ułatwić pracę Komisji.

Należy pamiętać, iż formularz nie jest obowiązkowy, a zamiast niego można złożyć pismo zawierające wszystkie wymagane ustawą dane.

 

Pełnomocnictwo w sprawach błędów medycznych

 

Postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych dotyczą zawsze kwestii objętych tajemnicą lekarską, dlatego też prawo do udziału w nich ma ograniczony krąg osób.

Zgodnie z art. 67i ust. 2 w/w ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji może uczestniczyć:

 • osoba, która złożyła wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego,
 • przedstawiciel kierownika szpitala,
 • przedstawiciel ubezpieczyciela, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Pojawia się pytanie, czy Wnioskodawca może w ogóle mieć pełnomocnika w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Zgodnie z art. 87 k.p.c pełnomocnikiem może być m.in. adwokat lub radca prawny, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres zlecenia oraz rodzice, rodzeństwo, małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, itd.) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Co do zasady Wnioskodawca nie dysponuje ani wiedzą medyczną, ani też wiedzą prawniczą. Jego pozycja jest więc słabsza niż w przypadku szpitala, którego reprezentują profesjonalni pełnomocnicy mający wiedzę zarówno w zakresie medycyny jak też i wiedzę prawniczą.

Tym samym osoba składająca wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego może ustanowić swoim pełnomocnikiem w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych adwokata lub też radcę prawnego.  Pełnomocnikami mogą być również aplikanci adwokaccy i radcowscy.

Warto również wspomnieć o postępowaniu, które toczy się przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na skutek złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W takiej sytuacji istnieje wymóg, aby Wnioskodawcę reprezentował adwokat lub radca prawny. Wynika to z art. 67 o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym do postępowania przed Komisją stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej. Natomiast z art. 87¹ §1 k.p.c wynika, iż skargę kasacyjną może wnieść tylko adwokat lub radca prawny.

Podsumowując, w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Wnioskodawca ma prawo ustanowić pełnomocnika, który będzie dbał o jego interesy. Podobne uprawnienie posiada szpital oraz ubezpieczyciel uczestniczący w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Adwokat Ewelina Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Ewelina Miller

Jestem adwokatem, członkiem dwóch sekcji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. Wybór wiodącej specjalizacji - spraw z zakresu prawa medycznego był naturalną konsekwencją wieloletniego zainteresowania medycyną. Występuję przed sądami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, sądami lekarskimi, prokuraturami i wszędzie tam, gdzie mogę udowodnić, że doszło do błędu medycznego. Pomiędzy rozprawami, przesłuchaniami, spotkaniami z klientami, pisaniem pism i zajmowaniem się rozwojem Kancelarii staram się znaleźć czas na pisanie bloga, w którym przybliżam tematykę błędów medycznych. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, próbować nowych potraw, czytać i uczyć się języka hiszpańskiego.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadek na budowie

Wypadek na budowie to jeden z najczęstszych rodzajów wypadków przy pracy. Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku doszło do 4743 wypadków na bud [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadki w rolnictwie

Według informacji opublikowanych przez KRUS w 2019 r., zgłoszono 13.641 wypadków w rolnictwie, z czego w 10.295 przypadkach KRUS przyznał [...]

Czytaj więcej
blog images
Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Powszechną wiedzą jest, że odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłacane jest na rzecz osób poszkodowanych z polisy OC pojazdu, który s [...]

Czytaj więcej