Strona główna » Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest wszczynane po złożeniu wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego w praktyce jest najważniejszym pismem składanym przez Wnioskodawcę, a od zawartej w nim argumentacji może zależeć wynik sprawy.

W dalszej części artykułu opiszę:

 • co powinien zawierać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego;
 • jak napisać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego;
 • czy warto korzystać z wzorów lub przykładów wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego;
 • kto może być pełnomocnikiem pacjenta przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego – przykład

 

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nie jest sformalizowanym pismem. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta precyzuje jedynie jakie niezbędne elementy powinny się znaleźć we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, aby można było rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

W art. 67 d ust. 1 i 2 w/w ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wymienione są dane, które trzeba zawrzeć w każdym wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego.

Można wyróżnić podstawowe 3 grupy danych, które powinny być zawarte we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego:

 • dane identyfikujące podmiot składający wniosek oraz szpital – Składając wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego należyprawidłowo oznaczyć pacjenta, którego dotyczy wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego oraz szpital, przeciwko któremu formułujemy zarzuty. Nie ma natomiast obowiązku oznaczenia właściwego ubezpieczyciela, czyli tego, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Co istotne nie każdy szpital posiada ubezpieczenie w zakresie zdarzeń medycznych. W takiej sytuacji w przypadku wygrania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ewentualne zadośćuczynienie powinno zostać wypłacone nie przez zakład ubezpieczeń, lecz przez szpital. Na marginesie należy jednak wskazać, że każdy szpital jest obowiązany posiadać ubezpieczenie w zakresie OC.
  We wniosku należy wskazać imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia pacjenta oraz dane dot. przedstawiciela ustawowego, jeżeli taki występuje. Przykładowo przedstawicielami ustawowymi małoletniego dziecka są jego rodzice. W przypadku, gdy zdarzenie medyczne dotyczy śmierci pacjenta konieczne jest wskazanie wszystkich jego spadkobierców i załączenie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

 

 • dane uprawdopodabniające zdarzenie medyczne – Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego należy przedstawić uzasadnienie uprawdopodabniające fakt, że doszło do zdarzenia medycznego, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Należy również uzasadnić poniesioną szkodę.
  We wniosku trzeba też wskazać propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Kwota ta nie może być wyższa niż 300 tysięcy złotych w przypadku śmierci i nie wyższa niż 100 tysięcy złotych w pozostałych przypadkach. Za każdym razem we wniosku powinno się wskazywać kwotę najwyższą z możliwych.
  Kompletny wniosek powinien zawierać opis stanu faktycznego oraz zarzuty skierowane przeciwko szpitalowi, w którym doszło do postępowania niezgodnego ze sztuką lekarską. Złożony wniosek jest przesyłany do szpitala i jego ubezpieczyciela, którzy w terminie 30 dni powinni się do niego ustosunkować. Jeżeli tego nie zrobią oznacza to, iż uznają zarzuty wskazane we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego i kwotę, jakiej żąda poszkodowany. W praktyce nie spotkaliśmy się jednak jeszcze nigdy z sytuacją, gdy szpital nie złożył w ogóle swojego stanowiska.

 

 • załączniki do wniosku – Do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego trzeba dołączyć następujące dokumenty:
  • dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku,takie jak dokumentacja medyczna, uzyskane opinie medyczne itp.
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 200 zł od wniosku,
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku, gdy wniosek składają spadkobiercy zmarłego pacjenta.
  • dodatkowo Warszawska Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wymaga by wraz z wnioskiem złożyć jeszcze 3 jego odpisy wraz z załącznikami.

 

Podsumowując, mimo iż wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego składany do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nie jest w dużym stopniu sformalizowany, warto zawrzeć w nim jak najwięcej szczegółów związanych z uprawdopodobnieniem zaistnienia zdarzenia medycznego. Istnieje wtedy większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku i uzyskanie orzeczenia o zdarzeniu medycznym.

Z pewnością niska opłata w stałej wysokości 200 zł oraz krótki czas trwania postępowania, wynoszący zazwyczaj od 6 do 8 miesięcy sprawiają, iż wystąpienie z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zalety wystąpienia z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego opisano szerzej w artykule zatytułowanym Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego – wzór

 

Każda wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych udostępnia formularz, na którym można złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Formularz jest sporządzony w taki sposób, aby zawrzeć wszelkie informacje wymagane ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a jednocześnie, aby ułatwić pracę Komisji.

Dla ułatwienia zamieszczam link do wzoru formularza, na którym składa się wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie.

Formularz przygotowany przez daną komisję nie jest obowiązkowy, a zamiast niego można złożyć własne pismo zawierające wszystkie wymagane ustawą dane.

 

Należy pamiętać, iż, w sprawach błędów medycznych nie ma możliwości stworzenia jednego wzoru pisma, takiego jak wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, gdyż to nie wymogi formalne wniosku, a jego merytoryczne uzasadnienie są najważniejsze i decydują o tym czy komisja stwierdzi, że w danym przypadku doszło do zdarzenia medycznego, czy też oddali złożony wniosek.

Ponadto, jeżeli wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego będzie zawierał braki formalne komisja wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia, a następnie nada dalszy bieg sprawie. Natomiast jeżeli wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego będzie zawierał jedynie ogólne informacje bez szczegółowego wyjaśnienia na czym w danym przypadku polegał błąd lekarzy czy wskazania konkretnych wniosków dowodowych, które pozwolą na wykazanie błędu medycznego to komisja nie będzie prosić o dodatkowe wyjaśnienia, tylko wyda postanowienie w oparciu o posiadane informacje, co może skutkować oddaleniem wniosku i przegraniem sprawy.

Z tych względów można posłużyć się formularzem wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego udostępnianego przez daną Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, jednak należy go samemu dokładnie uzupełnić, a przede wszystkim szczegółowo opisać:

 • cały przebieg leczenia;
 • nieprawidłowości do których doszło w procesie leczenia;
 • wnioski dowodowe, które pozwolą na wykazanie błędu lekarzy lub innego personelu medycznego szpitala.

 

Pełnomocnictwo w sprawach przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

Postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych dotyczą zawsze kwestii objętych tajemnicą lekarską, dlatego też prawo do udziału w nich ma ograniczony krąg osób.

Zgodnie z art. 67i ust. 2 w/w ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji może uczestniczyć:

 • osoba, która złożyła wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego,
 • przedstawiciel kierownika szpitala,
 • przedstawiciel ubezpieczyciela, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Pojawia się pytanie, czy Wnioskodawca może w ogóle mieć pełnomocnika w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Zgodnie z art. 87 k.p.c. pełnomocnikiem może być m.in. adwokat lub radca prawny, osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres zlecenia oraz rodzice, rodzeństwo, małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, itd.) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Co do zasady Wnioskodawca nie dysponuje ani wiedzą medyczną, ani też wiedzą prawniczą. Jego pozycja jest więc słabsza niż w przypadku szpitala, którego reprezentują profesjonalni pełnomocnicy mający wiedzę zarówno w zakresie medycyny jak też i wiedzę prawniczą.

Tym samym osoba składająca wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego może ustanowić swoim pełnomocnikiem w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych adwokata lub też radcę prawnego.  Pełnomocnikami wnioskodawcy mogą być również aplikanci adwokaccy i radcowscy.

Warto również wspomnieć o postępowaniu, które toczy się przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na skutek złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W takiej sytuacji istnieje wymóg, aby Wnioskodawcę reprezentował adwokat lub radca prawny. Wynika to z art. 67 o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym do postępowania przed Komisją stosuje się przepisy o skardze kasacyjnej. Natomiast z art. 87¹ §1 k.p.c. wynika, iż skargę kasacyjną może wnieść tylko adwokat lub radca prawny.

Podsumowując, osoba składająca wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ma prawo ustanowić pełnomocnika, który będzie dbał o jej interesy. Podobne uprawnienie posiada szpital oraz ubezpieczyciel uczestniczący w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Ewelina Miller

11 komentarzy do “Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Bardzo ciekawy artykuł ale słabo rozwinięty . Mam kilka pytań dotyczących części D ( uzasadnienie wniosku) . Opisywać w tej części jak wyglądał pacjent przed operacją?? Jakie było podejście lekarza prowadzącego?? czy tylko suche fakty????? Bo wniosek można pobrać z internetu , ale o tym punkcie ciężko cokolwiek znaleźć rozwiniętego. Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie,

   w punkcie uzasadnienie należy bardzo dokładnie opisać przebieg leczenia, jak również wskazać wszystkie sytuacje, które Państwa zdaniem były nieprawidłowe lub czynności które mogły być wykonane, inaczej, lepiej bądź szybciej.
   W wielu przypadkach błąd szpitala polega na tym że dana czynność została wykonana później niż należało ją wykonać, nawet jeżeli jej terminowe wykonanie nie dawało gwarancji końcowego sukcesu.

 3. Przy okazji nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. Co się dzieje w przypadku odrzucenia wniosku z przyczyn braku podpisu , dokumentu itd. Jakie koszta ponosi wnioskodawca????? Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie,

   jeżeli wniosek zostanie odrzucony z uwagi na popełnione przez Państwa błędy formalne ni ponosicie Państwo żadnych dodatkowych kosztów.
   Wniosek jest zwracany i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. O ile minie termin na złożenie wniosku można go złożyć ponownie, a nawet zaliczyć wniesioną do poprzedniego wniosku opłatę.
   Koszty ponosicie Państwo jedynie w przypadku rozpoznania wniosku i stwierdzenia przez komisję że nie doszło do zdarzenia medycznego.

 4. Witam mam prośbę jestem właśnie w trakcie wypełniania wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego i czy byłaby możliwość pomocy z Państwa strony ?

  1. Witam, zajmujemy się udzielaniem pomocy w zakresie sporządzenia wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz reprezentacją w trakcie postępowań.
   W tym celu proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 5. Jest jedno Ale ktore powoduje ze skladanie takich wniosków jest bezsensowne, nie ma kwoty minimalnej jakiej szpital ma zaplacic za odszkodowanie, my we wniosku wpiszemy np 100 tys a szpital zaplaci 1 zl i sprawa zalatwiona , to jaki to ma sens????

  1. Szanowny Panie,

   postępowanie przed komisją faktycznie nie nakłada na szpital obowiązku zapłaty konkretnej kwoty, jednak z doświadczenia mogę powiedzieć, że wielokrotnie szpitale proponują rozsądne kwoty w ramach ugody, a nawet można ustalić kwotę wyższą niż wynika to z przepisów ustawy.
   Ponadto nawet jeżeli postępowanie nie zakończy się osiągnięciem porozumienia, to postanowienie o stwierdzeniu zdarzenia medycznego przez komisję stanowi bardzo pomocny dowód w ramach postępowania cywilnego.
   Dodatkowo postępowanie przed komisją nie generuje wysokich kosztów, więc stanowi bezpieczną drogę dla osób, które obawiają się kosztów postępowania cywilnego.

 6. Witam
  Bliska mi osoba zmarła prawdopodobnie ponieważ zbyt późno zostało wdrożone leczenie. Człowiek ten był bardzo poważnie chory ale trafił na SOR z zupełnie innej przyczyny – zapalenie trzustki. Pomimo bardzo mocno przekroczonego współczynnika stanu zapalnego, wynikającego z badań krwi oraz wyraźnego bólu w okolicach jamy brzusznej, nie wdrożono żadnego leczenia. Nie zrobiono również USG jamy brzusznej. Pacjent był jedynie nawadniany przez noc. W kolejną dobę od pojawieniu się w szpitalu zmarł.
  Przymierzam się do złożenia wniosku do komisji i mam pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo że komisja uzna że nie było w tym przypadku zdarzenia medycznego
  i obciąży mnie kosztami postępowania?
  Prosto licząc nie są to najmniejsze koszty.
  Przyjmując że komisja ma 30 dni na orzeczenie( a może orzekać nawet w terminie do 4miesięcy ) i jest 4 członków komisji, a każdy dzień to 150 zł na każdego członka, plus koszt orzeczenia końcowego. To przy 20 dniach roboczych miesiąca wychodzi prawie 13000zł.
  Bardzo proszę o informację jak często komisja nie uznaje że zaszło zdarzenie medyczne
  i czy wiąże się to wtedy z wysokimi kosztami postępowania dla wnioskodawcy.

  1. Witamy,

   koszty w przypadku przegranej nie są aż tak wysokie jak Pan wskazuje, zazwyczaj Komisja zalicza 200 zł opłaty wniesionej wraz z wnioskiem do Komisji na poczet kosztów i nie ma potrzeby dopłacać innych kwot.

   W przypadku gdy w sprawie powołuje się biegłych komisja może poprosić o ok. 300 zł -400 zł za opinię, ale to raczej w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

   Zazwyczaj kończy się na tych 200 zł opłacanych wraz z wnioskiem, z tym, że proszę pamiętać, że wysokość opłat należy do uznaniowości Komisji.

   Co do kwestii częstotliwości orzeczeń – nie sugerowałabym się tym, gdyż do Komisji składa się wnioski, gdy jest ku temu podstawa. Wielokrotnie Komisja orzeka o zdarzeniach medycznych, gdy wykaże się podczas postępowania, że zaistniały wszystkie przesłanki zdarzenia medycznego.

   Negatywne orzeczenia często są spowodowane złożeniem wniosku bez podstaw ku temu.

   Odnośnie sprawy – merytorycznie można się wypowiedzieć tylko po zapoznaniu się z całością dokumentacji medycznej zebranej w sprawie. Dopiero wtedy można stwierdzić czy są szanse i jakie. Sam opis nigdy nie może stanowić podstawy oceny sprawy.
   Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*