Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Wypadek Komunikacyjny

Wypadki przy pracy to bardzo poważny problem. Zgodnie z danymi GUS w 2018 roku zgłoszono, aż 84.304 osoby poszkodowane wskutek wypadku przy pracy. Na szczęście jedynie 0,2 % z tych osób zmarło na skutek wypadku przy pracy, a tylko 0,6% osób odniosło ciężkie obrażenia.

Niezależnie jednak od zakresu obrażeń odniesionych na skutek wypadku przy pracy, każdemu poszkodowanemu pracownikowi należy się poza odszkodowaniem z polisy OC pracodawcy, jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS należy się również małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom osoby zmarłej na skutek wypadku przy pracy. Dodatkowo każda z tych osób może dochodzić dalszych świadczeń za śmierć osoby najbliższej z polisy OC pracodawcy.

 

Kiedy złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS

 

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS osoba poszkodowana wskutek wypadku przy pracy może złożyć dopiero po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, czyli po utrwaleniu się uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadku przy pracy.

Przed złożeniem wniosku o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, należy udać się do lekarza i poprosić go wypełnienie zaświadczenia OL-9, które potwierdza zakończenie procesu leczenia i rehabilitacji po wypadku przy pracy.

 

Jest to dość niekorzystne rozwiązanie dla osoby poszkodowanej, której pieniądze z odszkodowania potrzebne są jak najwcześniej, dzięki czemu będzie mogła opłacić dodatkowe koszty prywatnego leczenia czy rehabilitacji, które wspomogą i przyspieszą proces jej powrotu do sprawności po wypadku.

Bezpośrednio po wypadku przy pracy, można natomiast dochodzić odszkodowania za skutki wypadku przy pracy z polisy OC pracodawcy. 

 

Osoby najbliższe, czyli małżonek, dzieci oraz rodzice pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy mogą dochodzić jednorazowego odszkodowania z ZUS niezwłocznie po wypadku przy pracy. Do złożenia wniosku do ZUS niezbędne będzie jedynie ustalenie okoliczności wypadku przy pracy, które potwierdza protokół powypadkowy.

 

Wzór wniosku o jednorazowe odszkodowanie z ZUS – PDF

 

Postepowanie przed ZUS to w zasadzie postępowanie administracyjne, jednak w przeciwieństwie do większości postępowań administracyjnych, ZUS nie przygotował i nie udostępnia wzoru wniosku o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy ani formularza, na którym można złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS.

Jedynym dokumentem, który ZUS udostępnia w związku z jednorazowym odszkodowaniem za wypadek przy pracy jest formularz zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9.

 

Skoro na stronie internetowej ZUS nie jest dostępny wzór wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, to wniosek należy napisać we własnym zakresie.

Na szczęście wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS nie jest pismem skomplikowanym, gdyż nie trzeba spełnić żadnych wymogów formalnych, żeby wniosek został przyjęty i rozpatrzony przez ZUS.

 

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS powinien jednak zawierać:

 • Miejscowość i datę jego sporządzenia;
 • Imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres do doręczeń osoby składającej wniosek;
 • Stwierdzenie, że osoba składająca wniosek „wnosi o przyznanie jej jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy”
 • Krótki opis okoliczności wypadku przy pracy oraz jego skutków dla osoby poszkodowanej.
 • Własnoręczny podpis na końcu wniosku.

 

Dokumenty do wniosku o jednorazowe odszkodowanie z ZUS

 

Powyżej wskazałem, jak należy napisać wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, skoro nie istnieje żaden formularz, na którym można go złożyć.

 

Sam wniosek to jednak za mało i żeby uzyskać jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy należy dołączyć do niego odpowiednie dokumenty, takie jak:

 • Formularz zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9 wypełniony przez lekarza;
 • Dokumentacja medyczna, zarówno z procesu leczenia jak i rehabilitacji;
 • Protokół powypadkowy lub karta wypadku, ewentualnie wyrok sądu pracy.

 

W przypadku dochodzenia odszkodowania za śmierć pracownika wskutek wypadku przy pracy, jego osoby najbliższe muszą ponadto złożyć:

 • Akt zgonu zmarłego pracownika;
 • Dokument potwierdzający pokrewieństwo, czyli:

  • Małżonek – akt małżeństwa;
  • Dzieci – akt urodzenia;
  • Rodzice – akt urodzenia zmarłego pracownika;

 

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy wraz ze wskazanymi wyżej dokumentami należy złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby poszkodowanej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ile się czeka na odszkodowanie z ZUS

 

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie wskazuje dokładnego terminu, w którym ZUS ma obowiązek zakończyć postępowanie w sprawie jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy.

 

Postępowanie w tej sprawie rozpoczyna się w dniu otrzymania przez właściwą jednostkę ZUS wniosku o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. W pierwszej kolejności badana jest kompletność wniosku, a jeżeli brakuje jakiś dokumentów niezbędnych do jego rozpoznania ZUS zwraca się o ich uzupełnienie.

Jeżeli wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoznania wniosku o jednorazowe odszkodowanie zostały dostarczone do ZUS, badana jest zasadność wniosku, czyli okoliczności wypadku przy pracy.

Po potwierdzeniu, że poszkodowanemu pracownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie, wyznaczany jest termin komisji lekarskiej, która ma określić rozmiar stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego przez pracownika na skutek wypadku przy pracy.

Orzeczenie komisji lekarskiej doręczane jest osobie poszkodowanej, która ma możliwość się od niego odwołać, jeżeli tego nie zrobi orzeczenie staje się prawomocne i w ciągu 14 dni ZUS ma obowiązek wydać decyzję o przyznaniu jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy.

Świadczenie powinno zostać wypłacone przez ZUS nie później niż w ciągu 30 dni od wydania decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania.

 

W praktyce to, ile się czeka na odszkodowanie z ZUS zależy przede wszystkim od ilości spraw, które ma do załatwienia jednostka ZUS, do której składa się wniosek oraz kompletności samego wniosku o jednorazowe odszkodowanie. Konieczność uzupełniania dokumentów może przedłużyć czas od złożenia wniosku do przyznania odszkodowania nawet o dodatkowy 1 miesiąc czasu.

Jeżeli wraz z wnioskiem zostały złożone wszystkie dokumenty, a orzeczenie komisji lekarskiej nie będzie zaskarżane, to całe postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS – kwoty

 

Wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS za wypadek przy pracy została dokładnie określona w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz regularnie jest doprecyzowana obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

 

Obecnie obowiązujące obwieszczenie w tej kwestii zostało wydane w dniu 21 marca 2019 r. i ustala następujące kwoty świadczeń wypłacanych w ramach jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy:

 • 917,00 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu + dodatkowo 16.048,00 zł, jeżeli u pracownika zostanie orzeczona całkowita niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • 82.531,00 zł, za śmierć pracownika, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego + dodatkowo 16.048,00 zł na każde z dzieci;
 • 265,00 zł, za śmierć pracownika, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego inny niż małżonek lub dziecko + dodatkowo 16.048,00 zł na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

 

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odszkodowania

 

Wysokość kwot jednorazowego odszkodowania z ZUS za wypadek przy pracy została ustalona odgórnie i nie podlega ocenie, jednak kwestią ocenną jest wysokość stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu odniesionego przez poszkodowanego pracownika.

Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a także całkowita niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji, są ustalane każdorazowo przez komisję składającą się z lekarzy orzeczników ZUS, po przeprowadzonym badaniu osoby poszkodowanej.

 

Od decyzji ZUS w przedmiocie ustalenia uszczerbku na zdrowiu oraz niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji można złożyć odwołanie.

Odwołanie składa się do Wydziału Ubezpieczeń Społecznych właściwego miejscowo Sądu Okręgowego za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję w sprawie jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania składa się w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

W treści odwołania należy wskazać datę i sygnaturę zaskarżonej decyzji oraz zarzuty pod jej adresem oraz argumenty na ich poparcie.

 

Ze względu na stopień skomplikowania tego pisma, a także konieczność prowadzenia postępowania sądowego przeciwko ZUS, zdecydowanie zalecam na tym etapie powierzenie prowadzenia sprawy dochodzenia jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadek na budowie

Wypadek na budowie to jeden z najczęstszych rodzajów wypadków przy pracy. Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku doszło do 4743 wypadków na bud [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadki w rolnictwie

Według informacji opublikowanych przez KRUS w 2019 r., zgłoszono 13.641 wypadków w rolnictwie, z czego w 10.295 przypadkach KRUS przyznał [...]

Czytaj więcej
blog images
Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Powszechną wiedzą jest, że odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłacane jest na rzecz osób poszkodowanych z polisy OC pojazdu, który s [...]

Czytaj więcej