Strona główna » Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

W artykule dokładnie opiszę przebieg postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w tym:

 • Wszczęcie postępowania poprzez złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego;
 • Przebieg postępowania dowodowego przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Orzeczenie wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych o zdarzeniu medycznym lub jego braku;
 • Odwołanie od orzeczenia wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Umorzenie i zawieszenie postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

Wszczęcie postępowania przed komisją do orzekania o zdarzeniach medycznych

 

Aby rozpocząć postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych należy złożyć stosowny wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego.

Komisja przekazuje następnie wniosek kierownikowi szpitala, z działalnością którego wiąże się wniosek oraz ubezpieczycielowi, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności za zdarzenia medyczne. Następnie kierownik szpitala jak i ubezpieczyciel powinni przedstawić swoje stanowisko, w którym odpierają zarzuty wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

Jeżeli szpital albo ubezpieczyciel nie ustosunkują się do zarzutów przedstawionych we wniosku, oznacza to w świetle prawa, że akceptują wszystkie argumenty przedstawione we wniosku.

Przykładowo przyjmuje się wtedy, iż jeżeli wnioskodawca podniósł, że nie przeprowadzono koniecznych badań, nie odebrano zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego to szpital, jeżeli temu nie zaprzeczy to zgadza się z jego stwierdzeniami. 

Podobnie rzecz ma się w stosunku do propozycji kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, którą wskazuje wnioskodawca. Jeżeli szpital i ubezpieczyciel nie przedstawią swoich propozycji po zakończeniu postępowania uznaje się, iż zgadzają się co do wysokości żądanych kwot.

Z drugiej strony, jeżeli szpital, czy też ubezpieczyciel zajmują stanowisko w przedmiocie wniosku są zobowiązani dokonać tego z należytą starannością. Stanowisko szpitala bądź ubezpieczyciela nie może polegać na ogólnym stwierdzeniu, że nie zgadzają się oni z argumentami zawartymi we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego.  Taka ogólna odpowiedź w praktyce powoduję przyjęcie, że nie złożono żadnej odpowiedzi na wniosek pacjenta.

W efekcie dochodzi wtedy do wydania orzeczenia, w którym Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych stwierdza się, iż doszło do zdarzenia medycznego.

Komisja po wydaniu takiego orzeczenia wystawia zaświadczenie, w którym stwierdza złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz fakt nieprzedstawienia pisemnego stanowiska szpitala.

Zaświadczenie takie stanowi tytuł wykonawczy, a więc na jego podstawie można dochodzić od ubezpieczyciela żądanych we wniosku kwot odszkodowania lub zadośćuczynienia.

 

Postępowanie dowodowe przed Wojewódzką Komisją ds. Zdarzeń Medycznych

 

Przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych prowadzi się postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego.

Postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w sprawach, które nie są w niej uregulowane, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Pozasądowa procedura postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych łagodzi standardy dowodowe w porównaniu z tymi, które występują w postępowaniu sądowym.

 

Dowody przeprowadzane są na wniosek stron, a tylko w wyjątkowych sytuacjach Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych dopuszcza dowód z urzędu. Co ważne wnioski dowodowe można swobodnie zgłaszać na każdym etapie postępowania, aż do wydania orzeczenia przez komisję.

Jeżeli komisja uzna, że konieczne jest przeprowadzenie określonego dowodu np. z opinii biegłych, istotne jest precyzyjne oznaczenie przez skład orzekający tezy dowodowej. Ustalenie tezy dowodowej jest obowiązkiem składu orzekającego, jednakże w praktyce komisja dopuszczając dowód z opinii biegłego wyznacza stronom termin do przedstawienia propozycji pytań do biegłego, które potem są wysyłane do biegłego z aktami.

Z uwagi na fakt, iż postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z założenia ma być przeprowadzone bardzo szybko, a mianowicie w ciągu maksymalnie 4 miesięcy, niestawiennictwo stron nie wstrzymuje postępowania dowodowego. Tylko w wyjątkowych okolicznościach przewodniczący komisji może uznać, iż konieczna jest obecność wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że możliwe jest zarządzenie w każdym czasie powtórzenia postępowania dowodowego lub jego uzupełnienie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy komisja uzna, że zgromadzony materiał dowodowy nie jest wystarczający do wydania orzeczenia. Można wtedy uzupełnić postępowanie np. o przesłuchanie stron.

Z przebiegu postępowania dowodowego sporządza się protokół za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz pisemnie pod kierunkiem przewodniczącego.

Podsumowując, postępowanie dowodowe przed komisją ma na celu sprawne wyjaśnienie wszelkich okoliczności sprawy i ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego. Z uwagi na fakt, że Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych powinna wydać orzeczenie końcowe w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, postępowanie dowodowe jest uproszczone i mniej sformalizowane niż w ramach procesu przed sądem cywilnym.

 

Orzeczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wydaje dwa rodzaje orzeczeń:

 • merytoryczne, czyli orzekające co do istoty sprawy – chodzi tutaj o orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub albo jego braku,
 • niemerytoryczne dotyczące kwestii proceduralnych – np. umorzenie postępowania, zwrot wniosku, które co prawda kończą postępowanie, ale nie rozstrzygają merytorycznie czy mamy do czynienia ze zdarzeniem medycznym.

Najważniejszym orzeczeniem jest to dotyczące zdarzenia medycznego, więc na nim się skupię. Po zakończeniu postępowania dowodowego komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia posiedzenia, co wynika z art. 67 o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 316§1 k.p.c.

Orzeczenie wydawane jest po niejawnej naradzie. Orzeczenie zapada większością co najmniej ¾ głosów członku składu orzekającego w obecności wszystkich członków składu orzekającego. W razie równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego.

Na posiedzeniu, na którym wydano orzeczenie przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych odczytuje jego treść przytaczając główne motywy rozstrzygnięcia. Następnie sporządza się pisemne uzasadnienie orzeczenia, które doręcza się wnioskodawcy. Pamiętać należy, że nie trzeba składać żadnego wniosku, gdyż komisja ma obowiązek sporządzić uzasadnienie.

W praktyce uzasadnienie orzeczenia komisji wydawane jest w ciągu 1-2 miesięcy od wydania orzeczenia, chociaż w ostatnim okresie czasu terminy te poprawiają się i zdarzają się sytuacje, w których komisja doręcza uzasadnienie orzeczenia nawet przed upływem miesiąca czasu.

Orzeczenie powinno zostać wydane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, jednakże w praktyce termin ten ulega wydłużeniu do co najmniej 7-8 miesięcy z uwagi na obieg dokumentacji, oczekiwanie terminy posiedzeń czy na opinię biegłego.

Po otrzymaniu orzeczenia o zdarzeniu medycznym pojawia się pytanie w jaki sposób uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie od ubezpieczyciela. Przede wszystkim należy pamiętać, że orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub jego braku można zaskarżyć, co dokładnie opiszę w kolejnym akapicie.  Odszkodowanie i zadośćuczynienie za negatywne skutki zdarzenia medycznego mogą być wypłacone dopiero, gdy orzeczenie o zdarzeniu medycznym stanie się prawomocne, czyli nie zostanie zaskarżone przez żadną ze stron lub Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych po ponownym rozpoznaniu sprawy wyda orzeczenie o zdarzeniu medycznym.

Mają prawomocne orzeczenie o zdarzeniu medycznym należy poczekać na propozycję wysokości odszkodowania, którą szpital lub jego ubezpieczyciel muszą przedstawić pisemnie w ciągu 30 dni. Zaproponowaną kwotę odszkodowania można jedynie przyjąć lub odrzucić. Nie można jej negocjować ani wnosić o jej podwyższenie. Oświadczenie w tym zakresie należy złożyć do komisji w ciągu 7 dni od otrzymania propozycji kwoty odszkodowania.

Zaakceptowanie zaproponowanej kwoty odszkodowania kończy postępowanie w sprawie i skutkuje zrzeczeniem się wszelkich dalszych roszczeń z tytułu błędu medycznego w stosunku do szpitala i jego towarzystwa ubezpieczeń podobnie jak w przypadku zawarcia ugody.

Zaproponowaną przez szpital kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia można również odrzucić, a następnie dochodzić odpowiednich kwot przed sądem cywilnym poprzez złożenie pozwu o odszkodowanie.

Podsumowując, orzeczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy postępowanie w przedmiocie ustalenia zdarzenia medycznego. W przypadku, gdy komisja uzna, że doszło do zdarzenia medycznego orzeczenie stanowi podstawę do tego by szpital lub jego ubezpieczyciel zaproponował kwotę zadośćuczynienia, natomiast po zaakceptowaniu tej kwoty przez wnioskodawcę komisja wydaje stosowne zaświadczenie zatwierdzające wysokość odszkodowania, które stanowi tytuł wykonawczy.

 

Odwołanie od orzeczenia komisji do spraw zdarzeń medycznych

 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się wydaniem orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo o jego braku. W tym drugim przypadku możemy jednak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Poniżej opiszę czym jest taki wniosek i na czym polega postępowanie odwoławcze przed komisją.

Na podstawie art. 67j ust.7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Warunkami dopuszczalności wniosku są:

 • istnienie orzeczenia komisji – jeżeli nie ma orzeczenia, nie można go zaskarżyć;
 • legitymacja do złożenia wniosku – wniosek może złożyć wnioskodawca lub jego pełnomocnik w osobie adwokata, radcy prawnego lub upoważnionych przez nich aplikantów, a także kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital lub ubezpieczyciel. Krąg ten jest zamknięty, co oznacza, że nikt inny nie może takiego wniosku złożyć;
 • gravamen – to nic innego jak interes prawny we wniesieniu środka zaskarżenia.

Jeżeli zostały spełnione powyższe wymogi formalne można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne takie jak w przypadku wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, a więc zawierać:

 • oznaczenie orzeczenia komisji;
 • dane stron;
 • numer sprawy;
 • zwięzłe przedstawienie zarzutów i wniosków;
 • uzasadnienie wniosku;
 • wskazanie nowych dowodów, których przeprowadzenia żądamy.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Z postępowania są wyłączeni członkowie komisji, którzy orzekali w pierwszej instancji.

Komisja prowadzi postępowanie dowodowe, które zostało dokładnie opisane w poprzednich akapitach, a po jego zakończeniu wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku. W praktyce Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych prowadząc nowe postępowanie nie zmienia ani nie uchyla poprzedniego orzeczenia. Rolą komisji jest wydanie ponownego orzeczenia co do istoty sprawy po ponownym zbadaniu sprawy.

 

Umorzenie postępowania przed komisją orzekania o zdarzeniach medycznych

 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się w chwili wydania przez komisję orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo o jego braku. W trakcie postępowania dochodzi, jednakże czasami do sytuacji, gdy konieczne jest umorzenie postępowania, gdyż jego dalsze prowadzenie byłoby bezcelowe.

Poniżej opiszę 4 sytuacje, w których następuje umorzenie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

 • Umorzenie na podstawie art. 67b ust.2 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.Zgodnie z powołanym przepisem nie wszczyna się postępowania przed komisją, a wszczęte umarza, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężnie albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie. Celem tego przepisu jest ograniczenie liczby postępowań toczących się w jednej sprawie. Należy jednak pamiętać, że umorzenie może nastąpić dopiero gdy prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Tym samym toczące się równolegle postępowanie przed zakładem ubezpieczeń jest w pełni dopuszczalne.
 • Umorzenie postępowania na podstawie art. 67l ust.2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.Zgodnie z w/w przepisem komisja umarza postępowanie, gdy podmiot składający wniosek go cofnął. Podmiot składający wniosek może go cofnąć do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Co ważne cofnięcie wniosku nie wiąże się ze zrzeczeniem roszczenia przez wnioskodawcę. Dotyczy to również sytuacji, gdy:
  • Podmiot składający wniosek zmarł – w takiej sytuacji z wnioskiem muszą wystąpić spadkobiercy wnioskodawcy;
  • Cofnięcie pełnomocnictwa udzielonego przedstawicielowi spadkobierców również skutkuje zwrotem wniosku przez komisję;
 • Podjęcie zawieszonego postępowania i jego umorzenie na podstawie przepisów k.p.c.W art. 67 o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znajduje się odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów art. 180 § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 181 pkt 2 k.p.c.
  • Pierwszy z nich przewiduje, że w razie śmierci strony sąd podejmuje zawieszone postępowanie z chwilą zgłoszenia się następców prawnych albo z chwilą ustanowienia kuratora spadku, a w przypadku, gdy zawieszenie nastąpiło z powodu braku przedstawiciela ustawowego – z chwilą jego ustanowienia.
  • Przepis 181 pkt 2 k.p.c stanowi, że sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek ze stron w wypadku zawieszenia na wniosek obu stron albo wskutek niestawiennictwa nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zawieszenia. Mając na uwadze fakt, że przed komisją można zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron, które przykładowo prowadząnegocjacje mające na celu osiągnięcie porozumienia komisja może zastosować przepis 181 pkt 2 k.p.c.

 

Zawieszenie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

Każde postępowanie może zostać zawieszone na określony czas z powodu obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie sprawy. Istotą zawieszenia postępowania jest jego tymczasowość – po ustaniu przyczyn postępowanie jest wznawiane i trwa dalej.

Celem zawieszenia postępowania jest zazwyczaj uniknięcie sytuacji, gdy w jednej sprawie toczy się kilka postępowań, a każde z nich może doprowadzić do wyjaśnienia spornych okoliczności. W przypadku, gdyby nie istniała instytucja zawieszenia postępowania mogłoby również dochodzić do sytuacji, gdy w jednej sprawie zapadałoby kilka prawomocnych rozstrzygnięć, a poszkodowany mógłby otrzymać kilka razy zadośćuczynienie i odszkodowanie.

W przypadku postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o zawieszeniu postępowania decyduje skład komisji, gdy poweźmie wiedzę o przeszkodach w dalszym prowadzeniu sprawy. Często informacja taka pochodzi od Wnioskodawcy lub od pełnomocnika szpitala.

Podczas składania wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych należy podpisać oświadczenie, że w związku z daną sprawa nie toczy się postępowanie cywilne, karne czy też w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

Podobne oświadczenie należy złożyć na każdym kolejnym posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W przypadku, gdy w trakcie postępowania okaże się, iż w sprawie rozpoczęło się inne postępowanie Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zawiesi toczące się postępowanie wracając do niego dopiero po uzyskaniu informacji o zakończeniu innego postępowania.

 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych może zostać zawieszone na określony czas na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta albo na podstawie ogólnych przepisów k.p.c., do których odsyła ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z przepisem art. 67b ust.2 pkt 1 ww. ustawy postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo.

W postępowaniu karnym istnieje możliwość, by pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy wnioskował o orzeczenie na swoją rzecz odszkodowania na podstawie art. 46§1 k.k. Zgodnie z art. 46§2 k.k. zamiast obowiązku naprawienia szkody sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości do 200 000 zł. Właśnie w takich przypadkach ma zastosowanie zawieszenie postępowania, a później jego umorzenie, jeśli poszkodowany otrzyma nawiązkę.

Zawieszenie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nastąpi również na podstawie odesłania do przepisów k.p.c. zawartego w art. 67 o ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z tą regulacją zastosowanie znajdzie art. 173 k.p.c i art. 174 k.p.c.

Z zawieszeniem postępowania będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy:

 • z uwagi na siłę wyższą nie będzie możliwe procedowanie komisji;
 • w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;
 • jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
 • jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;
 • jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku;
 • jeżeli ustanowiono zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub zarządcę tymczasowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego.

We wszystkich ww. przypadkach powinno nastąpić zawieszenie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z urzędu, a ponowne podjęcie powinno mieć miejsce dopiero po ustaniu przyczyn zawieszenia postępowania.

 

Komisja do spraw zdarzeń medycznych

 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest nakierowane na efektywność. Poszkodowany pacjent w założeniu ma uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jak najkrótszym czasie, bez ponoszenia wysokich kosztów.

W ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewidziano, iż od momentu złożenia wniosku do komisji do chwili wydania orzeczenia może upłynąć maksymalnie 4 miesiące. W porównaniu do trwających nawet kilka lat procesów sądowych jest to z pewnością rozstrzygnięcie bardzo pozytywne dla pacjenta, choć niestety w praktyce postępowania te trwają raczej 7-8 miesięcy niż obiecane w ustawie 4 miesiące.

Jeżeli Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych orzeknie, iż doszło do zdarzenia medycznego Ubezpieczyciel albo szpital mają obowiązek złożyć osobie poszkodowanej propozycję kwoty odszkodowania. Jeżeli nie złożą takiej propozycji w ciągu 30 dni od otrzymania prawomocnego orzeczenia będą zobowiązani do wypłaty sumy wskazanej w złożonym do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wniosku.

Podkreślić trzeba, że w przypadku śmierci pacjenta możemy żądać maksymalnie kwoty 300 tysięcy złotych, a w pozostałych przypadkach kwoty 100 tysięcy złotych.

Po zakończeniu postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych osoba poszkodowana może zaakceptować propozycję kwoty wskazanej przez Ubezpieczyciela i wtedy zrzeka się również wszelkich roszczeń w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku, tak jak przy zawarciu ugody.

Jeżeli zaproponowana przez szpital kwota nie jest satysfakcjonująca należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu propozycji szpitala i dalszych roszczeń dochodzić przed sądem cywilnym. Po odrzuceniu propozycji szpitala, przestaje ona być wiążąca i nie można wymagać jej spełnienia w późniejszym czasie.

 

Podsumowując, wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż umożliwia przeprowadzenie postępowania dowodowego niewielkim kosztem, a tym samym ułatwia prowadzenie późniejszego procesu sądowego.

Głównymi zaletami postępowania przed komisją są m.in:

 • niskie koszty (opłata 200 zł, opinia biegłego ok. 500 zł),
 • szybkość postępowania (7-8 miesięcy),
 • brak konieczności wykazania zawinienia konkretnego lekarza, co zazwyczaj jest najtrudniejszym elementem procesu.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Ewelina Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

9 komentarzy do “Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

  1. Witam, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta procedura dotyczy tylko podmiotów mających status szpitali.
   Jeżeli chodzi o sanatoria, przychodnie itp. można wybrać inną drogę w postaci postępowania cywilnego. Pozdrawiam

 2. Wojewódzka Komisja orzeknie istnienie zdarzenia medycznego wobec szpitala Jak to jest z wypłatą odszkodowania czy zados? Czy powinnam dostać kwotę wskazana we wniosku? Czy się negocjuje? Co jeśli nie dojdziemy do porozumienia? Czy stanowisko komisji może stanowić argument w ewentualnej sprawie sądowej?

  1. Witamy, po otrzymaniu orzeczenia szpital przedstawi Pani propozycję kwoty za pośrednictwem Komisji – w praktyce otrzyma Pani pismo z Komisji dot. propozycji szpitala wraz z formularzem czy Pani się zgadza czy też nie, który trzeba wypełnić i odesłać.

   Negocjacje mogą się odbyć gdy skontaktuje się Pani z pełnomocnikiem szpitala i przedstawi swoje stanowisko.

   Czekanie aż szpital wyśle propozycję za pomocą Komisji uniemożliwi Pani potencjalny wpływ na wysokość kwoty.

   Przyjęcie kwoty od szpitala jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń w tej sprawie.

   Odmowa przyjęcia kwoty oznacza konieczność skierowania pozwu do sądu.
   Pozdrawiamy

 3. Dzien Dobry,
  szpital neurologiczny wykonuje zabieg naklucia kregoslupa ledzwiowego w celu pobrania plynu mozgowo-rdzeniowego od 85 letniej pacjentki, ktora przyjeto do szpitala z powodu napadu padaczkowego.
  Wykonano ten zabieg na pacjentce bez uzyskana zgody pacjentki.
  Natomiast w karcie odnotowani, ze wykonano ten zabieg ze wzgedow zagrozenia zycia.
  Faktem jest, ze zarowno inwazyjne naklucie jak i pobranie plynu mozgowo-rdzeniowego nie sa procedurami do ratowania zycia.
  W moim odczuciu dopuszczono sie do wykonania inwazyjnej procedury na juz cierpiacej pacjentce sposobem bezprawnym.
  Bede wdzieczna za porade.
  Z powazaniem,
  Jolanta

  1. Szanowna Pani,

   do udzielenia merytorycznej odpowiedzi na Pani pytanie niezbędna byłaby nam pełna dokumentacja medyczna z pobytu w szpitalu.
   W sprawach błędów medycznych decydujące znaczenie mają szczegóły i nie ma możliwości ogólnej oceny sytuacji.
   Co do zasady lekarz powinien uzyskać zgodę na wykonanie zabiegu, jednak to do niego należy ocena stanu zdrowia pacjentki i jeżeli miał podstawy do stwierdzenia zagrożenia życia to powinen kierować się przede wszystkim dbałością o zdrowie pacjentki.

   Zachęcam do kontaktu telefonicznego celem omówienia szczegółów Pani przypadku.

  1. Szanowny Panie,

   koszt opinii biegłego pojawia się wyłącznie po prawomocnym zakończeniu postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, która nie stwierdzi zdarzenia medycznego.
   Na czas postępowania koszt opinii ponoszony jest przez komisję i to ona również wyznacza biegłego do wydania opinii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*