Strona główna » Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, o której większość osób nigdy nie słyszało, a jak ktoś już usłyszał to zazwyczaj ma bardzo złe skojarzenia, gdyż zapewne dostał wezwanie do zapłaty bardzo wysokiej kary za brak polisy OC. Cele działania UFG są jednak znacznie szersze i w większości jego istnienie jest bardzo potrzebne, szczególnie dla osób pokrzywdzonych na skutek wypadków komunikacyjnych.

W dalszej części artykułu opiszę:

 • Co to jest UFG i jakie są jego cele działania;
 • Jak uzyskać odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • Jak się odwołać od decyzji UFG;
 • Jak można ustalić polisę OC sprawcy wypadku;
 • Kiedy i w jakiej wysokości grozi kara za brak polisy OC.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – OC

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która została powołana do życia w 1990 roku na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Od tego czasu UFG realizuje następujące cele:

 • Wypłata odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w sytuacji, gdy sprawca nie miał ważnej polisy OC lub zbiegł z miejsca wypadku i jego tożsamość nie została ustalona przez policję;
 • Kontrola spełnienia obowiązku posiadania ważnej polisy OC przez osoby do tego zobowiązane oraz nakładanie i egzekwowanie kar za brak polisy OC;
 • Windykacja roszczeń regresowych od sprawców wypadków, którzy nie posiadali polisy OC;
 • Zbieranie i publikowanie danych o zawartych i rozwiązanych umowach OC i AC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgłoszonych roszczeniach z tytułu tych ubezpieczeń oraz zrealizowanych odszkodowaniach.
 • Wypłata odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty dla osób poszkodowanych w sytuacji upadłości towarzystwa ubezpieczeń zobowiązanego do wypłaty świadczeń odszkodowawczych.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – Wypłata odszkodowania

 

Najważniejszym celem UFG jest wypłata odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty osobom poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez sprawcę, który albo nie posiadał ważnej polisy OC albo uciekł z miejsca wypadku, a policji nie udało się ustalić jego tożsamości. Dzięki temu osoby poszkodowane nie pozostaną bez pomocy i będą mogły uzyskać takie same świadczenia odszkodowawcze, jak pozostali uczestnicy wypadków komunikacyjnych.

Procedura uzyskania odszkodowania za skutki wypadku drogowego od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wygląda bardzo podobnie jak w przypadku zgłoszenia szkody z polisy OC sprawcy wypadku, jednak należy pamiętać, że wniosek o odszkodowanie składa się do UFG nie bezpośrednio, a za pośrednictwem innego dowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeń. Osobiście polecam złożyć zgłoszenie szkody za pośrednictwem PZU lub WARTA, gdyż obecnie zapewniają one najszybszy proces likwidacji szkody, a co za tym idzie szybszą wypłatę świadczeń odszkodowawczych dla osoby poszkodowanej.

Towarzystwo ubezpieczeń, za pośrednictwem którego została zgłoszona szkoda do UFG ma obowiązek przeprowadzić w sprawie postepowanie likwidacyjne, czyli:

 • zebrać dokumentację medyczną i karną;
 • uzyskać faktury i paragony na potwierdzenie poniesionych w związku z wypadkiem kosztów;
 • uzyskać opinie medyczne lub wyceny uszkodzonych pojazdów;
 • potwierdzić winę sprawcy wypadku.

Uzyskane w ten sposób dokumenty i informacje przekazywane są następnie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który na ich podstawie wydaje decyzje w zakresie przyznania odpowiednich kwot zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty, a następnie z własnych środków wypłaca te roszczenia osobie poszkodowanej lub w przypadku jej śmierci członkom jej najbliższej rodziny.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – Odwołanie

 

Od decyzji o wypłacie odszkodowania wydanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, tak samo jak w każdym innym przypadku dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku przysługuje odwołanie. Odwołanie w przeciwieństwie do zgłoszenia szkody składa się już bezpośrednio do UFG, najlepiej w formie pisemnej. Co ważne nie ma określonego terminu na złożenia odwołania od decyzji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłacie lub odmowie wypłaty świadczeń odszkodowawczych. Odwołanie od decyzji UFG można więc wnieść w dowolnym terminie, dopóki nie nastąpi przedawnienie roszczeń odszkodowawczych.

Na skutek złożonego odwołania Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powinien przeprowadzić ponowną analizę sprawy, co zazwyczaj skutkuje:

 • przyznaniem dodatkowych kwot odszkodowania lub zadośćuczynienia;
 • odmową przyznania dodatkowych świadczeń odszkodowawczych;
 • złożeniem przez UFG propozycji zawarcia ugody w sprawie. Należy pamiętać, że warunki ugody przed jej podpisaniem nie tylko można, ale wręcz zdecydowanie należy negocjować.

Jeżeli pomimo wniesionego odwołania od decyzji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego kwoty przyznanych świadczeń odszkodowawczych nadal nie są satysfakcjonujące lub UFG odmawia uznania części zgłoszonych roszczeń, np. renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych dochodów warto rozważyć złożenie do sądu cywilnego pozwu o odszkodowanie przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Pozew o odszkodowanie przeciwko UFG składa się do właściwego dla miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej sądu rejonowego lub okręgowego. Od pozwu o odszkodowanie należy uiścić opłatę w wysokości 5% łącznej kwoty dochodzonych świadczeń odszkodowawczych lub złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie za skutki wypadku drogowego, jeżeli jest właściwie poprowadzone, praktycznie zawsze skutkuje uzyskaniem dodatkowych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty dla osoby poszkodowanej. Jednak ze względu na znaczny stopień jego skomplikowania oraz formalizm i rygory dowodowe przewidziane w kodeksie postepowania cywilnego, złożenie pozwu o odszkodowanie warto zlecić specjalizującemu się w prowadzeniu spraw o odszkodowanie adwokatowi lub radcy prawnemu.

Pozwoli to uniknąć zarówno stresu jak i trudności związanych z prowadzeniem postepowania sądowego, jak również znacznie ograniczy ryzyko wydania niekorzystnego wyroku w sprawie.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – Sprawdź OC

 

Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakładce Baza OC i AC, można również sprawdzić czy sprawca wypadku posiada ważną polisę OC oraz uzyskać nr polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeń, w którym została wykupiona.

Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy doszło do kolizji drogowej, a sprawca wypadku przekonuje by spisać oświadczenie zamiast wzywać policję na miejsce zdarzenia. Na stronie UFG łatwo i szybko można zweryfikować, czy faktycznie samochód sprawcy jest ubezpieczony, gdzie jest ubezpieczony oraz czy będzie od kogo uzyskać odszkodowanie za naprawę uszkodzonego auta.

Z możliwości sprawdzenia ważności polisy OC warto również skorzystać wynajmując samochód czy biorąc auto zastępcze z warsztatu, który zajmuje się naprawą lub serwisem naszego samochodu. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale jazda bez ważnej polisy OC może spowodować bardzo poważne konsekwencje, o czym dokładnie napiszę w kolejnym akapicie.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – Kara

 

W Polsce prawo nakłada obowiązek wykupienia polisy OC dla każdego zarejestrowanego pojazdu mechanicznego. Co ważne od obowiązku wykupienia polisy OC nie zwalnia fakt, że samochód w praktyce nie jest użytkowany tylko stoi w garażu lub na parkingu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją upoważnioną do kontrolowania czy każda osoba do tego zobowiązana posiada ważną polisę OC, a jeżeli stwierdzi jej brak to automatycznie nakłada kartę finansową, której wysokość zależy od rodzaju pojazdu oraz długości okresu, w którym polisa OC nie była wykupiona.

Wysokość kary za brak polisy OC wynosi obecnie:

 • dla samochodów osobowych:
  • 120 zł za brak polisy OC przez okres 1-3 dni;
  • 800 zł za brak polisy OC przez okres 4-14 dni;
  • 600 za brak polisy OC przez okres powyżej 14 dni.
 • dla samochodów ciężarowych, TIR’ów i Autobusów:
  • 680 zł za brak polisy OC przez okres 1-3 dni;
  • 200 zł za brak polisy OC przez okres 4-14 dni;
  • 400 za brak polisy OC przez okres powyżej 14 dni.
 • dla pozostałych pojazdów mechanicznych jak motory, skutery itp:
  • 190 zł za brak polisy OC przez okres 1-3 dni;
  • 470 zł za brak polisy OC przez okres 4-14 dni;
  • 930 za brak polisy OC przez okres powyżej 14 dni.

Od nałożonej kary za brak polisy OC można się odwołać poprzez przesłanie do UFG dokumentów potwierdzających fakt wykupienia polisy OC lub zwalniających z obowiązku jej wykupienia, np. umowa sprzedaży samochodu.

Jeżeli nie ma podstaw do uchylenia kary można złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o umorzenie całości lub części kary albo rozłożenie jej na raty powołując się na wyjątkowo trudną sytuację materialną lub życiową. Do wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty kary za bark polisy OC warto załączyć dokumenty potwierdzające wskazane we wniosku okoliczności takie jak:

 • zaświadczenia lekarskie, kopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego;
 • zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie o dochodach;
 • zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego,
 • informację z ośrodka pomocy społecznej,
 • zaświadczenia dotyczące zobowiązań wobec innych wierzycieli,
 • inne dokumenty jak np. protokoły o stanie majątkowym, postanowienia sądów lub komorników itp.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller


Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści – czytał tylko aktualne informacje


1 komentarz do “Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.
  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*