Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Postępowanie Karne

Policja i Prokuratura są organami odpowiedzialnymi za wykrywanie przestępstw oraz prowadzenie postępowań karnych przeciwko osobom podejrzanym o popełnienie czynów niedozwolonych.

W praktyce znaczna część postępowań karnych zostaje wszczęta nie dzięki działaniom własnym Policji czy prokuratury, a na skutek składanego przez osoby pokrzywdzone zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

W dalszej części tego artykułu dokładnie opiszę:

 • Czym jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
 • Jak napisać doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa,
 • Jak złożyć zgłoszenie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa kpk

 

Wśród pierwszych czynności, które można podjąć w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za popełnienie błędu medycznego możemy wymienić:

 • Zgłoszenie szkody do szpitala i jego ubezpieczyciela:
 • Złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Zgłoszenie sprawy do Rzecznika Praw Pacjenta;
 • Wszczęcie w danej sprawie postępowania karnego.

W celu wszczęcia postępowania karnego należy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, do właściwej miejscowo prokuratury rejonowej.

Zgodnie z art. 304 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego „każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.”

W teorii więc szpitale lub przychodnie, w których dochodzi do błędów medycznych same powinny o tym zawiadamiać właściwą prokuraturę, a osoby poszkodowane, mogłyby jedynie złożyć zeznania odnośnie danej sprawy.

W praktyce jednak sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej. Placówki służby zdrowia nie tylko nie zawiadamiają prokuratury o popełnianych błędach medycznych, ale wręcz starają się je ukryć, często nawet poprzez fałszowanie dokumentacji medycznej.

 

Zgłoszenie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

Z tych względów poszkodowany pacjent lub jego najbliższa rodzina sami muszą złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Na szczęście zgodnie z treścią art. 304a kodeksu postępowania karnego „sporządza się wspólny protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej; w protokole tym można również zamieścić wniosek o ściganie.”

Z treści tego przepisu wynika, że aby złożyć zawiadomienie o przestępstwie wystarczy zgłosić się do prokuratora, który w trakcie przesłuchania osoby zgłaszającej przestępstwo, wypyta ją o wszystkie informacje i okoliczności dotyczące zdarzenia, które są potrzebne do wszczęcia postępowania karnego w danej sprawie.

Zazwyczaj są to dane określające:

 • tożsamość pokrzywdzonego,
 • czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie
 • zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody.

Jest to najprostsza i najbardziej przystępna forma wszczęcia postepowania karnego, jednak nie jest ona pozbawiona wad. Przede wszystkim prokuratorzy rzadko dysponują szeroką wiedzą medyczną czy wiedzą z zakresu prowadzenia spraw o błędy lekarskie, wskutek czego, nie zawsze zwrócą uwagę na wszelkie istotne okoliczności sprawy.

Osobiście uważam, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa błędu medycznego w formie pisemnej. Dzięki temu prokurator, który dostanie takie zawiadomienie od razu będzie wiedział na co zwrócić uwagę, jakie podjąć czynności, by najlepiej zabezpieczyć dowody i przebieg postępowania karnego.

 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – wzór

 

Proszę się nie przejmować, że nie wiedzą Państwo jak napisać takie pismo, gdyż kodeks postępowania karnego nie nakłada żadnych szczególnych wymogów formalnych w tym zakresie.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa należy zaadresować do prokuratury rejonowej właściwej dla siedziby szpitala lub gabinetu lekarskiego, w którym doszło do popełnienia błędu medycznego.

W treści pisma należy opisać:

 • kiedy i gdzie doszło do zdarzenia,
 • jakie były jego skutki i kto jest osobą pokrzywdzoną,
 • bardzo dokładnie opisać okoliczności zdarzenia, w tym odbyte wizyty i wykonane zabiegi, a także wszystkie związane z tym istotne okoliczności jak np. zachowania poszczególnych lekarzy lub opóźnienia w podjętych przez nich działaniach.
 • Należy, również powołać się na treść zaświadczeń z innych palcówek medycznych.

Pod pismem należy się oczywiście podpisać, załączyć posiadaną dokumentację medyczną lub inne dowody, którą mogą okazać się pomocne w wykazaniu zawinienia lekarza lub członka personelu medycznego, a następnie złożyć pismo wraz z załącznikami na biurze podawczym właściwej prokuratury lub wysłać pocztą na jej adres.

Zgodnie z art. 305 § 1 kodeksu karnego „Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.” Odpis tego postanowienia doręczany jest osobie składającej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

W przypadku odmowy wszczęcia śledztwa przez prokuraturę, osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, które dokładnie opisze w jednym z moich kolejnych artykułów.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Suma gwarancyjna

Świadomość możliwości dochodzenia odszkodowania za skutki wypadku komunikacyjnego jest coraz powszechniejsza. Coraz więcej osób wie równi [...]

Czytaj więcej
blog images
Szczepionka na Koronawirusa – Covid 19

Już od blisko roku wszyscy odczuwamy skutki i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W ostatnim czasie wreszcie pojawiła się szcz [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadki drogowe

Każdego dnia na Polskich drogach dochodzi do dziesiątek, a czasem nawet setek wypadków drogowych. Na szczęście udział w większości z nich [...]

Czytaj więcej