Strona główna » Kolizja drogowa

Kolizja drogowa

Kolizja drogowa

Kolizje drogowe zdarzają się każdego dnia. Szczególnie gdy spadnie deszcz lub śnieg znacząco wzrasta liczba stłuczek pojazdów poruszających się po drogach publicznych. W większości przypadków nie powodują one znacznych szkód, a ich uczestnicy nie decydują się na wzywanie policji, gdyż zamiast tego spisują oświadczenie o przebiegu zdarzenia.

W tym artykule opiszę:

 • Co to jest kolizja drogowa i jaka grozi odpowiedzialność za jej spowodowanie;
 • Czy warto spisać oświadczenie ze sprawcą kolizji;
 • Czym grozi ucieczka z miejsca kolizji;
 • Jak uzyskać odszkodowanie i zgłosić szkodę wynikającą z kolizji drogowej.

 

Kolizja

 

Kolizja drogowa to sytuacja, w której dochodzi do zderzenia się dwóch pojazdów, niekoniecznie mechanicznych, gdyż kolizją drogową będzie również zderzenie samochodu z rowerem, w której żaden z jej uczestników nie odniósł obrażeń ciała. Jeżeli ktokolwiek odniósł obrażenia ciała mamy już do czynienia z wypadkiem drogowym, który pociąga za sobą konieczność wezwania policji na miejsce zdarzenia.

Za spowodowanie kolizji drogowej w przypadku wezwania policji na miejsce zdarzenia zgodnie z treścią art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń grozi jedynie kara grzywny. Jeżeli sprawca zdecyduje się przyjąć na miejscu mandat karny może zostać ukarany grzywną do maksymalnej wysokości 500 zł, chyba że oprócz kolizji drogowej popełnił jeszcze inne wykroczenia w ruchu drogowym.

Poza karą grzywny sprawca kolizji drogowej otrzymuje również punkty karne w ilości od 6 punktów w górę w zależności od okoliczności spowodowania kolizji drogowej.

Odmowa przyjęcia mandatu karnego będzie skutkowała skierowaniem sprawy do sądu karnego, gdzie po przeprowadzeniu rozprawy sąd może ukarać sprawcę kolizji drogowej karą grzywny w wysokości do 5.000 zł. Jeżeli sąd uzna winę sprawcy kolizji drogowej poza grzywną naliczane są również punkty karne, w ilości jak w proponowanym sprawcy na miejscu zdarzenia mandacie karnym.

Oczywiście postepowanie przed sądem karnym w sprawie o spowodowanie kolizji drogowej stwarza znacznie większe możliwości wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i ustalenia kto ponosi winę za jego spowodowanie niż podczas rozmowy z funkcjonariuszami policji na miejscu kolizji.

W ramach postępowania dowodowego przed sądem karnym można domagać się m.in:

 • Ponownego przesłuchania uczestników kolizji drogowej;
 • Przesłuchania świadków kolizji drogowej;
 • Uzyskania nagrań z okolicznych kamer monitoringu;
 • Wykonania rekonstrukcji zdarzenia przez biegłego sądowego;
 • Zwrócenia się przez sąd do zarządcy drogi o informację odnośnie aktualnego oznakowania drogi.

Ponadto od wyroku karnego w sprawie kolizji drogowej przysługuje prawo do złożenia apelacji zarówno, obwinionemu jak i oskarżycielowi publicznemu, czyli policji oraz osobie poszkodowanej, która występuje w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

Stłuczka na parkingu

 

Popularna stłuczka lub obcierka na parkingu również będzie uznana za kolizję drogową. Dla zaistnienia kolizji drogowej nie ma znaczenia miejsce jej popełnienia, czyli czy do zdarzenia doszło na drodze publicznej, parkingu pod centrum handlowym czy prywatnej posesji. Jedyną różnicą będzie tu grożąca sprawcy kolizji drogowej odpowiedzialność karna, czyli możliwość ukarania go mandatem karnym za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.” W sytuacji, gdy stłuczka miała miejsce na parkingu, który nie jest drogą publiczną policja nie może ukarać sprawcy zdarzenia mandatem karnym za spowodowanie kolizji drogowej.

 

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

 

W sytuacji, w której uczestnicy kolizji drogowej zgadzają się co do jej przebiegu, a przede wszystkim co do tego kto ponosi winę za jej spowodowanie zamiast wzywania policji na miejsce zdarzenia wystarczające na potrzeby uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela jest spisanie oświadczenia przez sprawcę kolizji drogowej.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej koniecznie musi zawierać:

 • Datę i miejsce zdarzenia;
 • Opis jak doszło do kolizji drogowej;
 • Wskazanie marki, modelu i nr rejestracyjnych pojazdów uczestniczących w kolizji drogowej;
 • Spis widocznych uszkodzeń powstałych na skutek kolizji drogowej;
 • Wskazanie kto jest sprawcą kolizji drogowej;
 • Dane sprawcy kolizji drogowej w tym nr PESEL i nr prawa jazdy;
 • Nr polisy OC sprawcy kolizji drogowej;
 • Własnoręczne podpisy uczestników kolizji drogowej.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej dla ubezpieczyciela jest dokumentem wystarczającym do potwierdzenia odpowiedzialności sprawcy kolizji i wypłaty odszkodowania tak samo jak mandat karny, a pozwala wszystkim uczestnikom zdarzenia oszczędzić czas, gdyż na przyjazd policji niekiedy trzeba czekać nawet kilka godzin. Ponadto sprawca kolizji drogowej nie dostaje grzywny ani punktów karnych nakładanych przez policję mandatem karnym.

Niestety oświadczenie sprawcy kolizji drogowej ma jedną podstawową różnicę w stosunku do mandatu karnego, a mianowicie w przeciwieństwie do mandatu karnego, może zostać przez sprawcę kolizji drogowej odwołane w każdym czasie.

Jeżeli sprawca kolizji odwoła uprzednio złożone oświadczenie o jej spowodowaniu ubezpieczyciel, do którego zostanie zgłoszona szkoda w ramach polisy OC sprawcy kolizji ma obowiązek sam ustalić okoliczności zdarzenia i jego sprawcę. W praktyce bez notatki, szkicu oraz zdjęć zrobionych przez policję na miejscu zdarzenia może być to bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, a bez ustalenia kto jest sprawcą kolizji drogowej ubezpieczyciel nie wypłaci za nią odszkodowania.

Z tego względu warto się bardzo dobrze zastanowić przed podjęciem decyzji czy po kolizji drogowej poprzestać na spisaniu oświadczenia ze sprawcą zdarzenia, czy może lepiej poczekać i wezwać policję, która oczeni sytuację i ukarze sprawcę kolizji mandatem karnym lub sporządzi dokumentację, która pozwoli na późniejszą rekonstrukcję zdarzenia i ustalenie sprawcy kolizji przed sądem karnym.

 

Ucieczka z miejsca kolizji

 

Ucieczka z miejsca kolizji to sytuacja, która zdarza się dosyć często szczególnie w przypadku stłuczki na parkingu, gdy w uderzonym pojeździe nie ma jego właściciela i nie ma innych świadków zdarzenia. W większości przypadków motywacją do ucieczki z miejsca kolizji jest chęć uniknięcia podwyżki opłaty za polisę OC spowodowanej utratą zniżek.

Ucieczka z miejsca kolizji skutkuje jednak znacznie poważniejszą karą niż utrata zniżek z polisy OC, gdyż w przypadku ucieczki z miejsca kolizji jej sprawca może zostać obciążony regresem ubezpieczeniowym przez swojego ubezpieczyciela. Regres ubezpieczeniowy polega na tym, że ubezpieczyciel, który naprawi w ramach polisy OC szkodę wyrządzoną przez sprawcę, który uciekł z miejsca kolizji ma możliwość dochodzenia zwrotu całości wypłaconej kwoty odszkodowania od sprawcy kolizji.

Innymi słowy sprawca, który ucieknie z miejsca kolizji traci ochronę ubezpieczeniową w ramach polisy OC i może zostać zobowiązany do zapłaty całości kwoty odszkodowania z własnej kieszeni.

Ponadto, ucieczka z miejsca kolizji drogowej uniemożliwia sprawcy przyjęcie mandatu karnego za popełnione wykroczenie, a sprawa jest automatycznie kierowana do sądu karnego. Przed sądem karnym sprawca kolizji drogowej może zostać ukarany grzywną do 5.000 zł zamiast 500 zł jak w przypadku mandatu karnego, a przy wymierzaniu kary sąd karny zazwyczaj bierze pod uwagę fakt, ucieczki sprawcy z miejsca kolizji, co wpływa bezpośrednio na podwyższenie zasądzanej kary grzywny.

 

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

 

Za uszkodzenia pojazdu odniesione na skutek kolizji drogowej, właścicielowi uszkodzonego pojazdu należy się odszkodowanie z polisy OC sprawcy kolizji. Naprawienie uszkodzonego na skutek kolizji pojazdu może odbyć się na dwa sposoby:

 • Wariant kosztorysowy, czyli wycena uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę działającego za zlecenie towarzystwa ubezpieczeń, a następnie wypłata odszkodowania z polisy OC sprawcy kolizji zgodnie ze sporządzonym kosztorysem.
 • Wariant serwisowy – czyli tzw. naprawa bezgotówkowa, polega na tym, że osoba poszkodowana na skutek kolizji drogowej wybiera warsztat z listy wskazanej przez ubezpieczyciela, gdzie zostawia samochód do naprawy. Całkowity koszt naprawy rozliczany jest bezpośrednio pomiędzy serwisem, a ubezpieczycielem bez udziału właściciela pojazdu i bez żadnego wkładu finansowego z jego strony.

Odszkodowanie z policy OC sprawcy kolizji drogowej poza kosztami naprawy uszkodzonego pojazdu obejmuje dodatkowo zwrot kosztów:

 • wynajmu samochodu zastępczego za okres od dnia zdarzenia do dnia zakończenia naprawy uszkodzonego pojazdu. Przy wyborze naprawienia szkody w wariancie kosztorysowym może to być okres do 7 dni od otrzymania wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy kolizji.
 • holowania i postoju uszkodzonego na skutek kolizji drogowej pojazdu;
 • dojazdu kierowcy uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia do domu lub pracy.

 

Smagnięcie biczem odszkodowanie

 

Na początku artykułu wskazałem, że z kolizją drogową mamy do czynienia wyłącznie wtedy, gdy żaden z uczestników zdarzenia nie odniesie obrażeń. W praktyce jednak wiele urazów doznanych na skutek kolizji drogowej daje o sobie znać dopiero po kilku godzinach, a nawet dniach od zaistnienia zdarzenia.  Najczęstszym urazem do jakiego dochodzi podczas kolizji drogowej jest uraz kręgosłupa szyjnego, czyli tzw. smagnięcie biczem.

Do urazu zwanego smagnięcie biczem dochodzi na skutek nagłego wytracenia prędkości podczas intensywnego hamowania oraz zderzenia się pojazdów, gdy ciało uczestników kolizji drogowej utrzymywane jest przez pasy bezpieczeństwa, a głowa bezwładnie odchyla się do przodu i do tyłu. W ten sposób bardzo często dochodzi do urazów kręgosłupa szyjnego, szczególnie u osób, które na co dzień wykonują prace biurowe powszechnie skutkujące zwyrodnieniami kręgosłupa szyjnego.

Smagnięcie biczem jest podstawą do dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy kolizji drogowej przez jej uczestników. W zależności od rozmiaru doznanego na skutek urazu kręgosłupa uszczerbku na zdrowiu wysokość należnego z tego tytułu zadośćuczynienia może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Przed zgłoszeniem roszczenia o odszkodowania za uraz kręgosłupa z polisy OC sprawcy kolizji drogowej warto uzyskać dokumentację medyczną zawierającą diagnozę i wyniki badań, na podstawie których została wydana oraz potwierdzenie długości procesu leczenia i rehabilitacji niezbędnych do odzyskania zdrowia utraconego w wyniku kolizji drogowej.

 

Zgłoszenie kolizji

 

Zgłoszenie szkody doznanej na skutek kolizji drogowej należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca kolizji posiadał w dniu zdarzenia wykupioną polisę OC. Zgłoszenia kolizji można dokonać w następujący sposób:

 • telefonicznie poprzez infolinię danego ubezpieczyciela;
 • mailowo na właściwy adres poczty elektronicznej;
 • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się stronie internetowej właściwego ubezpieczyciela;
 • pisemnie poprzez wysłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma ze zgłoszeniem kolizji w siedzibie albo oddziale właściwego towarzystwa ubezpieczeń.

Do zgłoszenia kolizji oprócz sprecyzowania roszczeń będą potrzebne dodatkowo:

 • dokument potwierdzający kto jest sprawcą kolizji drogowej, czyli oświadczenie sprawcy, mandat karny lub wyrok sądu karnego;
 • nr polisy OC sprawcy kolizji;
 • opis przebiegu zdarzenia i uszkodzeń powstałych w pojeździe;
 • faktury i paragony za poniesione w związku z kolizją koszty;
 • dokumentacja medyczna w przypadku zgłoszenia również obrażeń ciała.

Ubezpieczyciel odpowiadający za skutki kolizji drogowej w ramach polisy OC sprawcy zdarzenia powinien wyliczyć i wypłacić stosowne odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia kolizji. Jeżeli sprawca kolizji odmowi przyjęcia mandatu karnego lub odwoła złożone oświadczenie termin wypłaty odszkodowania może się znacznie przedłużyć z uwagi na konieczność ustalenia przebiegu zdarzenia oraz tego kto ponosi winę za jego spowodowanie.

 

Ugoda po kolizji

 

Jeżeli zdecydują się Państwo na wybór wariantu kosztorysowego wypłaty odszkodowania za kolizję drogową lub zostaną zgłoszone szkody na osobie zawsze warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela o przyznanej kwocie odszkodowania. Powszechną praktyką towarzystw ubezpieczeń jest zaniżanie wypłacanych odszkodowań za kolizje i wypadki drogowe, więc po otrzymaniu pierwszej kwoty odszkodowania zwanej potocznie kwotą bezsporną należy upomnieć się o resztę należnych Państwu świadczeń.

Bardzo często po otrzymaniu odwołania od decyzji o wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel zaoferuje dopłatę w zamian za zawarcie ugody po kolizji drogowej. Należy pamiętać, że zawarcie ugody zawsze wiąże się ze zrzeczeniem się wszelkich dalszych roszczeń z tytułu kolizji drogowej zarówno wobec sprawcy kolizji jak i ubezpieczyciela odpowiadającego za szkodę w ramach polisy OC.

Jeżeli kwota zaproponowana w ramach ugody po kolizji nie jest odpowiednia można jeszcze złożyć do sądu cywilnego pozew o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi. Po złożeniu pozwu o odszkodowanie towarzystwo ubezpieczeń często przedstawia nową propozycję ugody zawierającą znacznie wyższą kwotę odszkodowania za skutki kolizji drogowej.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

3 komentarze do “Kolizja drogowa”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.
  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Witam.
  Miałem kolizję, chcę całą sprawę skierować do sądu ponieważ nie poczuwam się do winy. Na miejscu zdarzenia policjant z ruchu drogowej stwierdził, że to nie moja wina (kierowca z drugiego pojazdu nie miał prawo jazdy, uciekł z miejsca zdarzenia, jechał z dużą prędkością, zaczął manewr wyprzedzania na łuku – to był główny powód, że nie zauważyłem nadjeżdżającego pojazdu, w ogóle sprawa dziwna). Natomiast inny policjant podczas przesłuchania w komisariacie stwierdził, że to moja wina, bo wykonywałem manewr wyprzedzania bez upewnienia się, że można wykonać taki manewr. Skierował do sądu wniosek o ukaranie 6 pkt. i 250 zł. Nadmieniam, że przede mną jechał pojazd wolnobieżny – prędkość ok. 40 km/h i przez okres jazdy za tym pojazdem, zrobiła się duża kolumna pojazdów do chwili, kiedy można było go wyprzedzić (kręta droga), za łukiem zacząłem wykonywać manewr. Nagle z łuku nadjechał szybko pojazd i uderzył mój samochód w narożnik lewy zderzaka, tylny błotnik i narożnik drzwi lewych tylnych. Tak wyglądała cała sytuacja…
  Moje pytanie brzmi, jak sytuacja wygląda po wygranej rozprawie aby naprawić samochód z OC sprawcy. Sprawy sądowe trwają dłuższy czas, a samochód przydałoby się naprawić. W jaki sposób ubezpieczyciel sprawcy OC, wypłaca należność za naprawę pojazdu uszkodzonego po takim czasie, gdy pojazd jest już naprawiony ( w tym przypadku byłby to mój). Czy mam zrobić tylko zdjęcia, wziąć rachunek za wykonaną naprawę, czy może zlecić rzeczoznawcy aby wykonał kosztorys naprawczy, a może jest inny sposób przedstawienia szkody dla ubezpieczyciela?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  1. Szanowny Panie,

   po kolizji najlepiej zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela lub ubezpieczyciela sprawcy kolizji, gdyż mają oni obowiązek przysłać rzeczoznawcę, nawet gdy wina za spowodowanie kolizji nie jest jeszcze ustalona. Rzeczoznawca wykona oględziny oraz dokumentację fotograficzną pojazdu, a następnie sporządzi kosztorys naprawy. Po wykonaniu tych czynności można oddać samochód do naprawy, a po wyjaśnieniu kto ponosi winę za kolizję dochodzić zwrotu kosztów naprawy na podstawie kosztorysu lub faktury za wykonaną naprawę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*